ทัวร์ฮ่องกงที่นำหน้ามาตลอด,ทัวร์ฮ่องกงหนึ่งในใจคนไทย,

ทัวร์ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน

ทัวร์ฮ่องกงพร้อมรายละเอียดการเดินทางและวันที่เดินทางไปฮ่องกง ทัวร์ฮ่องกงพร้อมรายละเอียดการเดินทางและวันที่เดินทางไปฮ่องกง

ติดต่อ / สอบถาม / Email : MSN :  jenchai624@hotmail.com,jenchai624@yahoo.com

โทร 089-9246304 , 087-5149753, 02-8867018-9 หรือ 02-9481866, 02-9482065

ทัวร์ฮ่องกง ติดต่อ..พี่ปอง ได้เลย


 

 

   ทัวร์ฮ่องกง กรุ๊ปส่วนตัว ตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไป อีเมล์มาสอบถามได้เลย กรุณาแจ้งวันเดินทาง พร้อมเบอร์โทรติดต่อกลับมาด้วย    ฮ่องกงเที่ยวหมดครบ,ทัวร์ฮ่องกงไปในราคาประหยัด

 

   

 

                  ทัวร์ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน

ทัวร์ฮ่องกง เดินทาง  30  ธันวาคม - 01 มกราคม 2556 ท่านละ 30,900 บาท

ทัวร์ฮ่องกงพร้อมรายละเอียดการเดินทางและวันที่เดินทางไปฮ่องกง ทัวร์ฮ่องกงพร้อมรายละเอียดการเดินทางและวันที่เดินทางไปฮ่องกง

พิมพ์โปรแกรมทัวร์ฮ่องกงนี้   โปรแกรมทัวร์อ่องกง 3 วัน

ทัวร์ฮ่องกงพร้อมรายละเอียดการเดินทางและวันที่เดินทางไปฮ่องกง ทัวร์ฮ่องกงพร้อมรายละเอียดการเดินทางและวันที่เดินทางไปฮ่องกง

 

   

 

วันแรก     กรุงเทพฯ – ฮ่องกง - ช๊อบปิ้ง

05.30

คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู  6 แถว  M

   สายการบินคาเธต์แปซิฟิค แอร์เวย์  ( CX ) เพื่อทำการเช็คอินตั๋ว
08.25 เหิรฟ้าสู่ฮ่องกง โดยสายการบินคาเธต์แปซิฟิค แอร์เวย์  เที่ยวบินที่ CX700 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
  เดินทางถึงท่าอากาศยานใหม่ เช็กลัปก๊อก ลงทุนด้วยเงินจำนวนมหาศาลร่วมแสนล้าน
  ด้วยการถมทะเลเป็นเกาะขนาดมหึมา  เพื่อสร้างสนามบินโดยเฉพาะ 
  หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว 
  นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชตามเส้นทางไฮเวย์อันทันสมัย
  ผ่านสะพานแขวนซิงหม่า (TSING MA BRIDGE)  ซึ่งเป็นสะพานแขวนทางรถยนต์ และรถไฟที่ยาวที่สุดในโลก
  ความยาวมากกว่า 2.2 กิโลเมตรซึ่งได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังระดับโลก นอร์แมน ฟอสเตอร์
  ระหว่างทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกง
ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตคาร (มื้อที่ 1)

 

พักที่  Empire kowloon  Hotel   หรือ Prudential หรือ   Hotel  Eaton  Hotel   หรือเทียบเท่า

      

 

วันที่สอง /ฮ่องกง –เจ้าแม่กวนอิม-วิคตอเรียพีค -รีพัลส์เบย์–โรงงานจิวเวอร์รี่-ดีสนีย์แลนด์  PART 1 ( ชมพลุ)

เช้า อาหารเช้าสไตล์ชาวฮ่องกง แบบติ่มซำ ณ ภัตตาคาร
  บริการท่านด้วยโจ๊กหอมกรุ่น ขนมจีบซาลาเปา อันอ่อนนุ่ม ฯลฯ ปรุงรสตามสูตรต้นตำหรับกวางตุ้งแท้ 
  หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ฮ่องกง   ลอดอุโมงค์ใต้ทะเล ชมทิวทัศน์รอบเกาะฮ่องกง
  ผ่านชมย่านธุรกิจการค้าต่างๆ อันทันสมัย  นำท่านสู่วิคตอเรียพีค เพื่อขึ้นชมวิวบนเขา วิคตอเรียพีค  
  ชมความงามของอ่าวฮ่องกงที่สวยงามเลื่องลือไปทั่วโลก  ถ่ายรูปกับตึกสูง 3 อันดับของฮ่องกง
  ชื่นชมกับวิวทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกงสักครู่    แล้วนำท่านสู่  รีพัลส์เบย์ Repulse Bay 
   ซึ่งชื่ออ่าวนี้ได้มาจากชื่อเรือรบของอังกฤษที่มาจอดเพื่อรักษาการณ์อ่าวอ่าวด้านนี้เป็นอ่าวน้ำตื้น
  ซึ่งได้รับความนิยมจากคนฮ่องกงเองที่มาเที่ยวพักผ่อนในบรรยากาศแบบปิคนิคชายทะเล  
  แต่ที่น่าสนใจคือด้านหนึ่งของอ่าวมีวัด พระพุทธรูป และเทพเจ้าต่างๆ 
  ก่อสร้างประดิษฐานไว้มากมายตามความเชื่อถือศรัทธา พระสังกัจจาย บูชาเพื่อความสุข, 
  เจ้าสมุทร เทพเจ้าแห่งโชคการงาน  พระกาฬเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่งเหลือกินเหลือใช้ 
  มีเทพแห่งวาสนา  เทพแห่งดวงชะตา  รวมทั้งกามเทพ  ที่มีวิธีการเสี่ยงทายด้วยด้ายแดง  
  และอธิษฐานด้วยการลูบคลำหินก้อนกลมอย่างตั้งใจ   อิสระท่านสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามอัธยาศัย
  ณ ที่แห่งนี้คืออีกด้านของเสน่ห์ที่ค้นพบได้ไม่ไกลเลยจากใจกลางเมือง
    แล้วนำชมโรงงานฮ่องกง จิวเวอร์รี่ ซึ่งเป็นโรงงานที่มีชื่อเสียงในเรื่องการออกแบบเครื่องประดับ 
  จากนั้นนำท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตราคาร
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(มื้อที่ 3)
บ่าย

อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย      

  จนได้เวลานัดหมายนำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก
  แล้วให้ท่านเข้าดีสนีย์แลนด์เพื่อไปชมพลุอันสวยงามตระการตา
เย็น อาหารค่ำ อิสระ ตามอัธยาศัย ตามใจชอบ
  พักที่  Disney hollywood Hotel 
   

 

 

วันที่สาม ฮ่องกง – Disney Land  PART 2  เต็มวัน กรุงเทพ ฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ที่โรงแรม
  จากนั้นให้ทุกท่านสนุกสนานกับ  ฮ่องกงดีสนีย์แลนด์ อาณาจักรสวนสนุกอันยิ่งใหญ่แห่งใหม่ล่าสุดของโลก
  “ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์” ท่านจะได้สนุกกับสวนสนุกดีสนีย์ เต็มวันอย่างจุใจและคุ้มค่า ฟรีเครื่องเล่นทุกชนิด    
  ท่านจะได้พบกับเครื่องเล่นอันทันสมัยและสุดสนุกที่สุดแห่งใหม่ของโลก ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ส่วน   
   MAIN STREET USA ท่านจะได้พบกับร้านค้าขายของที่ระลึกและร้านอาหารมากมายและสุดสนุกกับ   
  รถไฟไอน้ำโบราณรอบสวนสนุกและขบวนพาเหรดอันยิ่งใหญ่ ท่านจะพบกับตัวการ์ตูนขวัญ ใจพร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก   
  TOMORROW LAND ท่านจะได้สนุกกับเครื่องเล่นแนวโลกอนาคตอันทันสมัย     SPACE MOUNTAIN  เครื่องเล่นที่สนุกสุดๆ
  BUZZ LIGHTYEAR ASTRO BLASTERS เครื่อง เล่นที่ปกป้องจักรวาลยิงต่อสู้ผู้รุกรานพร้อมเก็บคะแนน
  ORBITORN เครื่องเล่นขับยานอวกาศสุดสนุก  
   FANTASY LAND สุดสนุกกับเมืองเทพนิยายท่านจะได้พบกับโชว์อันยิ่งใหญ่ตระการตาและตัวการ์ตูนที่  ท่านชื่นชอบ 
  อาทิเช่น สโนว์ไวท์ เจ้าหญิงนิทรา ซินเดอเรลา มิกกี้เมาท์ หมีพลูและเพื่อนๆตัวการ์ตูน   
  อันเป็นที่ใฝ่ฝันของทุกคน ADVENTURE LAND ดินแดนแห่งการผจญภัยอันตื่นเต้น
  JUNGLE RIVER CRUISE ล่องเรือในป่าอันน่าสนุกสนานผจญภัยกับสัตว์ป่าอันน่าตื่นเต้นนานาชนิด
  TARZAN’S TREEHOUSE  บ้านต้นไม้ของทาร์ซาน ท่านจะได้พบกับ FESTIVEL OF THE LION KING 
  เพลิดเพลิน  กับโชว์อันยิ่งใหญ่ตระการตาของเหล่าตัวการ์ตูนในเรื่องไลอ้อนคิงค์
  RAFTS TO TARZAN’S  TREEHOUSE สนุกกับการล่องแพข้ามสู่เกาะทาร์ซาน LIKI TIKIS
กลางวัน อิสระ อาหาร ตามใจชอบ ครับ เพื่อให้ท่านสนุกกับเครื่องเล่นต่างๆ ได้เต็มที่
เย็น อิสระ อาหาร ตามใจชอบ ครับ หากจะทาย ควรทานก่อนถึงเวลานัดหมาย หรือไปหาทานที่สนามบิน
 

จนถึงเวลานัดหมายนำท่านออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานเช็คแลบก๊ก

18.30 นำท่านเดินทางสู่สนามบิน ต้องเช็คอินโหลดกระเป๋าก่อนเวลาบิน 2 ชั่วโมง
20.00 โดยสายการบินคาเธต์แปซิฟิคแอร์เวย์  เที่ยวบินที่  CX703  บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
21.50 เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
   
 

จบโปรแกรมเที่ยวฮ่องกง

   

 

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่)             ท่านละ          30,900    บาท                                                          

พักห้องเดี่ยวจ่ายเพิ่ม         ท่านละ          10,900    บาท

ทัวร์ฮ่องกงพร้อมรายละเอียดการเดินทางและวันที่เดินทางไปฮ่องกง ทัวร์ฮ่องกงพร้อมรายละเอียดการเดินทางและวันที่เดินทางไปฮ่องกง

 

หมายเหตุ 

ราคาทัวร์นี้ แจกกระเป๋า / ไม่มีราคาเด็ก

ซึ่งราคาทัวร์ดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากสภาวะน้ำมันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น

ทำให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้นในอนาคต

ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของสายการบิน สภาพทางการเมือง ภัยทางธรรมชาติ

แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

(ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่)

 

ทัวร์ฮ่องกงพร้อมรายละเอียดการเดินทางและวันที่เดินทางไปฮ่องกง ทัวร์ฮ่องกงพร้อมรายละเอียดการเดินทางและวันที่เดินทางไปฮ่องกง

 

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ ตามที่ระบุไว้ในรายการ

 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามที่กำหนดไว้ในรายการ

 • ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน) , อาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ

 • ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ

 • น้ำหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรัม สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่อได้ 1 ชิ้น ต่อท่าน น้ำหนักต้องไม่เกิน 10 กิโลกรัม ,

  ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ


 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) 

ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต

 

อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม

 • ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ

 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ

 • ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)

 • ค่าวีซ่าเข้าฮ่องกง และมาเก๊าของชาวต่างชาติ

 • ค่าทิปไกด์ วันละ 10  HKDต่อคน ต่อวัน และ คนขับรถ วันละ 10  HKDต่อคน ต่อวัน

  แปลว่า เดินทางทั้งหมด
  4 วัน จ่ายไกด์ 40  HKD  คนขับ 40  HKD

  ในส่วนของหัวหน้าทัวร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทย ตามแต่ท่านจะเห็นสมควร


 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

 

เงื่อนไขการให้บริการ

 • ในการจองครั้งแรก มัดจำท่านละ 10,000 บาท หรือทั้งหมด ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 15 วัน

 • เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น

  จึงไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้น

  ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน  ทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน

 • คณะทัวร์ครบ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์ แต่มีไกด์ท้องถิ่นพูดไทยรับที่ฮ่องกง)

  ครบ 15 ท่าน มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ

 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง

  หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์

  ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

  และทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจำนวนเงิน
  200 HKD / คน / วัน

 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ

  ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง 

  บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 • โรงแรมที่อยู่ในรายการเป็นการนำเสนอเท่านั้น เมื่อทำการจองอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโรงแรม

  ซึ่งจะอยู่ในระดับเดียวกันแต่อาจจะไม่ได้อยู่ในย่านเดียวกัน


 • การยกเลิก

  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด

  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,000 บาท

  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์

  • ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 – 6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์

  • ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน

   หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ

   หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT

   จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

หมายเหตุ

1. จำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไป เที่ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

2. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

3. รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆ

ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้นทางตรง

หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ

5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล

หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง

หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า

และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น

แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

7. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น

บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว

8.  หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น

9. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ

เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว

10. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม

และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง

11. เนื่องจากตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ เมื่อออกตั๋วไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะ

ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ตั๋วเครื่องบินไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้

12. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ

ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด


ข้อควรระวัง
!!


หนังสือเดินทางต่างชาติ กรุณาเช็คกับเจ้าหน้าที่ทุกครั้งว่าต้องทำการยื่นวีซ่าเข้าฮ่องกง และมาเก๊าหรือไม่

 

พาสปอร์ต ควรมีอายุใช้งานเหลือเกิน 6 เดือน

มิฉะนั้นบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณี

ด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน 

ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ  

ซื่อสัตย์ จริงใจ ห่วงใย เน้นบริการ คืองานของเรา

กรุ๊ปออกเดินทางได้ตั้งแต่ 15 ท่านขึ้นไป

 

พิเศษ จากเรา

 • ราคาที่นำเสนอพิเศษสุดกว่าที่อื่น แต่มากด้วยคุณภาพกว่ามากมาย

 • มีการชี้แนะสินค้าที่ควรซื้อให้ในราคาถูก ๆ ไม่มีจุดประสงค์ในการพาไปเชือดเหมือนทัวร์ทั่วไป

 • เราแจกหมวก ให้คนละ 1 ใบ

 • แจกกระเป๋าสะพายให้ 1 ใบ

 • แจก ยาหม่องน้ำ ให้ 1 ขวด

 • แจก พัดมือถือ คนละ 1 อัน  555

 

สนใจในการจอง


โอนเงินมัดจำ ในการจอง ทัวร์ คนละ 10,000 บาท

ชำระส่วนที่เหลือให้หมดก่อน 15 วัน ของวันเดินทาง

โอนมาที่  ธนาคารใด ธนาคารหนึ่ง   ในนาม สมปอง เจนชัยจิตรวนิช

ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา สาขา สี่แยกวังหิน  บัญชีกระแสรายวัน  เลขที่บัญชี 2140013280

ธนาคาร กสิกรไทย สาขา รัชดา-ห้วยขวาง  ในบัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 089-1069251

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขาย่อย เซ็นทรัลปิ่นเกล้า  บัญชี ออมทรัพย์ เลขที่ 183-2 10718-9

ธนาคาร กรุงเทพ สาขาย่อย เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า   บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 095-0-20209-3

 

หลังการโอนเงิน


กรุณา ส่งหลักฐานต่างๆ ที่แจ้งไว้ด้านล่างนี้  มาที่............

 • Fax 02-9481866, 02-9482065  รอสัญญาณ แฟกต์

 • หรือ สแกนหลักฐาน ส่งมาที่ อีเมล์   jenchai624@hotmail.com

 • สำเนาการโอนเงิน

 • เบอร์โทรติดต่อกลับ ของ ผู้จอง และเพื่อนร่วมทาง

 • กำหนดวันเดินทาง / ทริปที่ไป / วันเดินทาง

 • หากไปต่างประเทศ ขอสำเนาพาสปอต

 • สำเนาบัตรประชาชน กรณี ยังไม่มีพาสปอตในขณะนั้น ( ใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน )

 

สมปอง ทัวร์ /

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจการท่องเที่ยว เลขที่ 11 / 05588

Website : www.programtour.com

Email : jenchai624@hotmail.com

Chat : msn : jenchai624@hotmail.com

Chat : Skype : jenchai624

Office 1 : : ตลิ่งชัน  02-8867018-9

Office 2 :  รามอินทรา :  02-9481866 กด 1 หรือ 0

Mobile :   ไทย :  089-9246304, 087-5149753,

Mobile :    เวียดนาม  : 091-6003612

 

สนใจดูวันเดินทางไปฮ่องกงอื่น ๆ ทัวร์ฮ่องกงควบกวางเจา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คีย์เวิร์ด ฮ่องกง
ฮ่องกงบินไปกับลุฟฮันซา,ฮ่องกงบินด้วยแอร์เอเชีย,ฮ่องกงฟู๊ด,
ฮ่องกงข้าวมันไก่,ฮ่องกงทัวร์,ฮ่องกงควบจูไห่,ฮ่องกงควบเซินเจิ้น,ฮ่องกงมีวัดหวังต้าเซียน,ฮ่องกงไปดิสนีย์แลนด์ด้วย,ฮ่องกงมีโอเชี่ยนพาร์ค,

ฮ่องกงดินแดนแห่งแฟชั่น,ฮ่องกงเสื้อผ้ามากมาย,ฮ่องกงไหว้พระใหญ่นองบิง,ฮ่องกงมีเจ้าแม่กวนอิมศักด์สิทธ์มาก,ฮ่องกงบินด้วย Emirate,

ฮ่องกงกับOrient-Thai,ฮ่องกงบินไปกับThai-airway,ฮ่องกงกับCathay-Pacific,ฮ่องกงชมวิวที่เขาวิตตอเรีย,ฮ่องกงต้องเที่ยวหาดน้ำตื้น(REPULSE BAY),

ฮ่องกงแหล่งช๊อปปิ้งที่นาธาน,ฮ่องกงเต็มไปด้วยสินค้าแบรนด์เนม,ฮ่องกงอดีตเป็นส่วนหนึ่งของเครือจักรภพ,ฮ่องกงเขตปกครองของจีน,

ฮ่องกงเขตปกครองพิเศษของจีน,ฮ่องกงไปชมรีพัลส์เบย์,ฮ่องกงมีร้านอัญมณีหลายแห่ง,ฮ่องกงผู้คนคับคั่ง,ฮ่องกงต้องไปนั่งรถรางชมเมือง,

ฮ่องกงต่อเซินเจิ้น,ฮ่องกงไปต่อมาเก๊า,ฮ่องกงไปดูดิสนีย์แลนด์,ฮ่องกงต้องนั่งกระเช้าชมวิว,ฮ่องกงมาไทย,ฮ่องกงส่งหนังมาเมืองไทย,

ฮ่องกงบินมาไทยไม่น้อย,ฮ่องกงเจริญมาก,ฮ่องกงอาหารอร่อย,ฮ่องกงมีบรรยากาศค่ำคืนที่สวยมาก,ฮ่องกงสาวสวยแต่งตัวเก่ง,

ฮ่องกงน่าไปมาก,ฮ่องกงแหล่งที่ทุกคนชอบไปซื้อของ,ฮ่องกงมีการคมนาคมสะดวกสบาย,ฮ่องกงลดราคาสินค้าแฟชั่นทุกปี,

ฮ่องกงไปแล้วกลับมามีแต่ของฝาก,ฮ่องกงร้านค้ามากมาย,ฮ่องกงร้านอาหารเกลื่อนกราด,ฮ่องกงรอท่านไปเยือน,

ฮ่องกงที่สาวๆชอบไป,ฮ่องกงของเด็กเล่นเพียบ,ฮ่องกงมาแล้วครับ,ฮ่องกงยอดนิยม,ฮ่องกงพาเหรดมาให้ทุกท่านเลือกไป,

ฮ่องกงไปแล้วไม่ผิดหวัง,ฮ่องกงสุดยอดเมืองท่องเที่ยว,ฮ่องกงต่อไปจีนแผ่นดินใหญ่ไม่ยากเลย,ฮ่องกงปกครองโดยจีนปัจจุบัน,

ฮ่องกงไนท์มาร์เก็ต,ฮ่องกงท่องเที่ยว,ฮ่องกงเกาะที่น่าสนใจ,ฮ่องกงรอรับเงินจากนักท่องเที่ยว,ฮ่องกงแห่กันไปเที่ยวจีน,

ฮ่องกงหนีพายุ,ฮ่องกงลดทั้งเกาะ,ฮ่องกงอากาศดี,ฮ่องกงมีไปมาเก๊าอีกที,ฮ่องกงไปแบบคนเดียว,ฮ่องกงเหมาะสำหรับคนขึ้นเครื่องบินครั้งแรก,

ฮ่องกงปฐมบทของการท่องเที่ยวต่างประทศ,ฮ่องกงมีโรงแรมเพียบ,ฮ่องกงช๊อปกระจายลดแหลก,ฮ่องกงกับแผนการเดินทาง,

ฮ่องกงพร้อมข้อมูลท่องเที่ยว,ฮ่องกงการท่องเที่ยว,ฮ่องกงซิตี้ทัวร์,ฮ่องกงไปเซินเจิ้นต่อ,ฮ่องกงแพคเกจทัวร์,ฮ่องกงคลั่งดารา,

ฮ่องกงอัตราเติบโตทางเศรษฐกิจสูงมาก,ฮ่องกงมาแล้วจ้า,ฮ่องกงที่ฝันอยากจะไป,ฮ่องกงไปตามนัด,ฮ่องกงดินแดนที่นักท่องเที่ยวต้องไปเยือน,

ฮ่องกงที่หนูอยากจะไป,ฮ่องกงไม่ไปไม่ได้แล้ว,ฮ่องกงไปมาหลายรอบแล้วล่ะ,ฮ่องกงถิ่นที่อยู่ของชาวมังกร,ฮ่องกงถูกจีนเรียกคืนมาสำเร็จ,

ฮ่องกงเต็มไปด้วยความรีบเร่งในการดำเนินชีวิต,ฮ่องกงลดราคาขายทั้งเกาะฮ่องกง,ฮ่องกงสุดคุ้ม,ฮ่องกงสุดคุ้ม,ฮ่องกงทานเต็มที่,

ฮ่องกงแสนประหยัด,ฮ่องกงไปกี่คนก็ได้,ฮ่องกงไม่แพงอย่างที่คิด,ฮ่องกงลดแหลกแจกสะบัด,ฮ่องกงมีหลายทางเลือกให้ไป,

ฮ่องกงมากด้วยสีสัน,ฮ่องกงสุดประทับใจกับโอชี่ยนเวิร์ล,ฮ่องกงมีให้สนุกกับเครื่องเล่นต่างๆ,ฮ่องกงทำให้ตื่นตาตื่นใจมาก,

ฮ่องกงที่ฝันอยากจะไปนานแล้ว,ฮ่องกงทำให้คลายเครียด,ฮ่องกงคลายเครียดด้วยการช๊อปแหลก,

ฮ่องกงมังกรจีน,ฮ่องกงดินแดนของเหล่ามังกรจีน,ฮ่องกงแฟชั่นหลากหลาย,ฮ่องกงมองไทย,ฮ่องกงก้าวหน้ากว่าไทย,

ฮ่องกงเที่ยวได้เรื่อยๆ,ฮ่องกงมีตั๋วถูกๆจำหน่าย,ฮ่องกงลดแลกแจกแถมกันแล้ว,ฮ่องกงท่องแดนมังกร,ฮ่องกงรุดหน้าไปไม่หยุด,

ฮ่องกงมีข่าวดาราไทยชอบนัดไปเจอกัน,ฮ่องกงเกาะเล็กๆแต่ไม่ธรรมดา,ฮ่องกงเมืองที่จีนไม่คุ้นเคยกับระบบสมัยใหม่,

ฮ่องกงมีเสื้อหนาวถูกๆเลหลังลดราคา,ฮ่องกงมาเที่ยวไทยปีละไม่น้อยเชียว,ฮ่องกงเปิดตลาดรองรับนักท่องเที่ยวทั่วโลก,

ฮ่องกงเศรษฐกิจไม่มีตก,ฮ่องกงสวรรค์ของเหล่านักช๊อปทั้งหลาย,ฮ่องกงรอคนไทยมาผลาญเงินที่นี่,

ฮ่องกงมีเสนห์ชวนนักท่องเที่ยวไปเยือนมากมาย,ฮ่องกงหลงเสน่ห์สาวไทย,ฮ่องกงนั่งเรือต่อไปจีนได้,

ฮ่องกงคับคั่งด้วยผู้คนที่เร่งรีบ,ฮ่องกงเปี่ยมด้วยร้านค้ามากมาย,ฮ่องกงเต็มไปด้วยตึกที่ทันสมัย,

ฮ่องกงมีระบบขนส่งมวลชมเยี่ยมมาก,ฮ่องกงเต็มไปด้วยซอยเล็กซอยน้อย,ฮ่องกงอาจทำให้ท่านหลงทางได้เลยนะ,

ฮ่องกงเต็มไปด้วยซอยมากมายทำให้หลงทางง่ายๆ,ฮ่องกงวิวสวยที่บนเขา,ฮ่องกงเป็นที่หมายปองของนักเดินทาง,

ฮ่องกงจุดหมายที่เราฝันไฝ่อยากไปเยือน,

ทัวร์ฮ่องกง,อาหารฮ่องกง,โรงแรมในฮ่องกง,ร้านค้าในฮ่องกง,เที่ยวฮ่องกง,ช๊อปปิ้งที่ฮ่องกง,คลั่งไปฮ่องกง,หลั่งไหลกันไปฮ่องกง,

ที่พักในฮ่องกง,อากาศในฮ่องกง,ภูมิประเทศของฮ่องกง,กงสุลใหญ่ฮ่องกง,ทูตฮ่องกง,ชาวฮ่องกง,ประชาชนในฮ่องกง,

ทัวร์ฮ่องกงควบมาเก๊า,ทัวร์ฮ่องกงควบเซินเจิ้น,คนเชื้อชาติฮ่องกง,ชาวฮ่องกงเป็นเชื้อชาติจีน,บัตรฮ่องกง,
ตั๋วรถไฟในฮ่องกง,ตั๋วเข้าชมดิสนีย์แลนด์ที่ฮ่องกง,วันที่ไปฮ่องกง,กำหนดการไปฮ่องกง,เที่ยวต่างประเทศครั้งแรกทีฮ่องกง,

จองตั๋วไปฮ่องกง,คิดจะไปฮ่องกง,อยากไปฮ่องกง,นัดเจอกันที่ฮ่องกง,ไปดูหนังฮ่องกง,จองไปฮ่องกง,จองตั๋วไปฮ่องกง,
ประเทศฮ่องกง,มาฮ่องกง,เที่ยวฮ่องกง,อาหารฮ่องกง,ภัตตาคารในฮ่องกง,โรงหนังในฮ่องกง,โรงละครที่ฮ่องกง,
ห้างสรรพสินค้าที่ฮ่องกง,ร้านค้าในฮ่องกง,จราจรที่ฮ่องกง,ซื้อของในฮ่องกง,โปรแกรมเที่ยวฮ่องกง,ตั๋วMTRของฮ่องกง,

สาวฮ่องกง,ดาราฮ่องกง,นักร้องที่ฮ่องกง,หนังสือพิมพ์ฮ่องกง,ข่าวในฮ่องกง,นิตยสารฮ่องกง,วงการนักแสดงในฮ่องกง,
ข่าวเศรษฐกิจของฮ่องกง,เที่ยวฮ่องกงแบบประหยัด,ทัวร์ฮ่องกงแบบไปคนเดียว,ไปแบกเป้ที่ฮ่องกง,แบกเป้ไปฮ่องกง,

แฟชั่นฮ่องกง,แนะนำทัวร์ฮ่องกง,วัดไทยในฮ่องกง,ซิมการ์ดฮ่องกง,หยุดพักใจที่ฮ่องกง,ก๋วยเตี๋ยวฮ่องกง,สนามบินฮ่องกง,โรงแรมที่ฮ่องกง,

ทัวร์ฮ่องกงต่อมาเก๊า,ทัวร์ฮ่องกงแล้วไปต่อที่เซินเจิ้น,ทัวร์ฮ่องกงชมดิสนีย์แลนด์,ทัวร์ฮ่องกงไหว้พระขอพร,

ทัวร์ฮ่องกงแบบซื้อแหลกกลั้นใจไม่ไหว,ทัวร์ฮ่องกงที่สมปองทัวร์จัด,ทัวร์ฮ่องกงที่ไปแล้วไม่ผิดหวัง,ทัวร์ฮ่องกงควบมาเก๊า,

ทัวร์ฮ่องกงควบต่อไปเซินเจิ้น,ทัวร์ฮ่องกงต่อไปแผ่นดินใหญ่,ทัวร์ฮ่องกงไปกินอาหารอร่อย,ทัวร์ฮ่องกงช๊อปมันส์มาก,

ทัวร์ฮ่องกงสนุกที่ซื้อของนี่แหละ,ทัวร์ฮ่องกงไปกับฮ่องกงทัวร์,ทัวร์ฮ่องกงกับโปรแกรมทัวร์ดอทคอม,ทัวร์ฮ่องกงของพี่ปองยอดเยี่ยมมาก,

ทัวร์ฮ่องกงที่คนหลั่งไปเที่ยวมากที่สุด,ทัวร์ฮ่องกงรอต้อนรับทุกท่านเสมอ,ทัวร์ฮ่องกงต้องไปกับสมปองทัวร์,

ทัวร์ฮ่องกงเหมากรุ๊ปติดต่อสมปองทัวร์,ทัวร์ฮ่องกงมีแพคเกจทัวร์ทั่วฮ่องกง,ทัวร์ฮ่องกงรู้จริงรู้ลึกต้องสมปองทัวร์,

ทัวร์ฮ่องกงไปจากกรุงเทพฯ,ทัวร์ฮ่องกงที่มีบริการในกรุงเทพฯ,ทัวร์ฮ่องกงราคาสุดคุ้ม,ทัวร์ฮ่องกงกินดีอยู่ดี,

ทัวร์ฮ่องกงฉายเดี่ยว,ทัวร์ฮ่องกงบินไปกัน,ทัวร์ฮ่องกงราคาพิเศษสุด,ทัวร์ฮ่องกงแบบ3วัน,ทัวร์ฮ่องกงแสนจะสนุก,ทัวร์ฮ่องกงชอบมันส์กินอร่อย,

ทัวร์ฮ่องกงต่อยอดเที่ยวมากขึ้นไปมาเก๊าต่อ,ทัวร์ฮ่องกงชั้นยอดอยู่ที่นี่,ทัวร์ฮ่องกงมีพี่ปองเป็นผู้นำชั้นยอด,ทัวร์ฮ่องกงสัมผัสคนจีนที่นั่น

ทัวร์ฮ่องกงร้อนๆจ้า,ทัวร์ฮ่องกงพร้อมบริการแล้วจากสมปองทัวร์,ทัวร์ฮ่องกงที่ใครๆถามหามากที่สุด,ทัวร์ฮ่องกงยอดปรารถนาของนักท่องเที่ยว,

ไปเหยียบแผ่นดินฮ่องกง,ตื่นตาตื่นใจมากที่ฮ่องกง,วัยรุ่นฮ่องกง,รองเท้าแฟชั่นที่ฮ่องกง,ถนนดาราในฮ่องกง,ตั๋วรถไฟที่ฮ่องกง,สาวบริการในฮ่องกง

ทัวร์เที่ยวทั่วฮ่องกง,ไปฮ่องกงแล้วจะรู้รสชาติการเที่ยวแบบอิสระ,บินไปลงฮ่องกงเที่ยวให้ทั่วฮ่องกงนะ,ลองสัมผัสฮ่องกงไม่ไปไม่รู้นะจะบอกให้

,เที่ยวฮ่องกงให้คุ้มต้องไปสมปองทัวร์,ไปฮ่องกงอย่าหลงจนลืมกลับไทยล่ะ,เที่ยวฮ่องกงอย่าลืมพาสปอต,ไปฮ่องกงอย่าลืมเวลาบินไป,

เที่ยวฮ่องกงแบบมีเกียรต์,ฉลองไปฮ่องกงดูความก้าวหน้าของเขา,ไปฮ่องกงเที่ยวจีนต่อจะคุ้มมากเลย,เที่ยวฮ่องกงแบบเซียน,

เที่ยวฮ่องกงไม่ต้องปรุงแต่ง,เที่ยวฮ่องกงไปกับคนรู้ใจ,เที่ยวฮ่องกงอีกครั้งนึกถึงความหลัง,เที่ยวฮ่องกงชวนให้นึกถึงความหลังในอดีต

,เที่ยวฮ่องกงเดือนธันวาคม,เที่ยวฮ่องกงในราคาพิเศษสุด,เที่ยวฮ่องกงกับนักร้องดัง,เที่ยวฮ่องกงต้องกินอร่อยด้วย,เที่ยวฮ่องกงสนุกปนฮา,

เที่ยวฮ่องกงให้ทั่วกับสมปองทัวร์,เที่ยวฮ่องกงเดือนไหนดีหนอ,เที่ยวฮ่องกงรอฉันไปด้วย,เที่ยวฮ่องกงดูรายการทัวร์ที่นี่เลย,

เที่ยวฮ่องกงแบบเสียเงินน้อยที่สุด,เที่ยวฮ่องกงแบบจ่ายน้อยสบายกระเป๋า,เที่ยวฮ่องกงแบบรู้แจ้ง,เที่ยวฮ่องกงเจอเพื่อนที่ไม่ได้นัดหมายมาก่อน,

เที่ยวฮ่องกงหลงทางไปเจอนางในฝัน,เที่ยวฮ่องกงทั้งคืน,เที่ยวฮ่องกงแบบไม่ยอมหลับแบบกลัวไม่คุ้ม,เที่ยวฮ่องกงหน้าหนาวๆถึงใจเลย,

เที่ยวฮ่องกงทั้งทีเตรียมเงินไปมากหน่อย,เที่ยวฮ่องกงเจอแต่ของถูกใจ,เที่ยวฮ่องกงอดใจยากที่จะไม่ซื้อของ,เที่ยวฮ่องกงทำให้ไม่เคยลืมความหลังที่ผ่านมา,

เที่ยวฮ่องกงไปซื้อของลดราคาทั้งเกาะ,เที่ยวฮ่องกงเจาะข้อมูลทุดจุด,เที่ยวฮ่องกงตามความฝัน,เที่ยวฮ่องกงไปรอสาวคนรักที่นั่น,

เที่ยวฮ่องกงหาฝันนั้นจริงหรือไร,เที่ยวฮ่องกงทั่วทุกมุมตึก,เที่ยวฮ่องกงถามเส้นทางไปทั่ว,เที่ยวฮ่องกงหานักข่าวหญิง,

เที่ยวฮ่องกงเพื่อค้นหาตัวเอง,เที่ยวฮ่องกงต้องไม่พลาดดิสนีย์แลนด์เที่ยวฮ่องกงเจาะเที่ยวให้ทั่วเกาะ,เที่ยวฮ่องกงมองรอบเกาะ,

เที่ยวฮ่องกงสนใจศึกษาข้อมูลทางวัฒนธรรม,ไปฮ่องกงดูหนังกับเธอ,ไปฮ่องกงกับแฟน,ไปฮ่องกงคิดถึงแฟนเก่าจัง,ไปฮ่องกนั่งรถเมล์สนุกจัง,

ไปฮ่องกงเดินตลาดกลางคืนตื่นเต้นมาก,ไปฮ่องกงครั้งแรกในชีวิต,บินไปฮ่องกงครั้งที่หนึ่ง,บินฮ่องกงตอนเช้า,

บินฮ่องกงแล้วบินไปจีนแผ่นดินใหย่ต่อ,บินฮ่องกงต่อเกาหลี,บินฮ่องกงไปต่อญี่ปุ่น,บินไปฮ่องกงไปรอแฟนที่นั่น,

บินไปฮ่องกงฉลองปีใหม่ที่นั่นเลย,บินไปฮ่องกงแล้วไปรอขึ้นเครื่องต่ออีกที,บินไปฮ่องกงกินก๋วยเตี๋ยวฮ่องกง

,บินไปฮ่องกงหาปาท่องโก๋กินสักหน่อย,บินไปฮ่องกงลองไปกินติ่มซำดูสิ,บินไปฮ่องกงตามรอยหาอดีตอันหวานซึ้ง,

บินไปฮ่องกงตามหมายกำหนดการ,บินไปฮ่องกงได้หลายสายการบิน,บินไปฮ่องกงมีหลายสายการบินให้เลือก,

บินไปฮ่องกงด้วยเครื่องบินเหมาลำ,บินไปฮ่องกงด้วยสายการบินแบบชาร์เตอร์ไฟล์ท,บินไปฮ่องกงเจอแอร์โฮสเตสสาวสวยน่ารัก,

บินไปฮ่องกงแต่งตัวตามสบาย,บินไปฮ่องกงแบบไม่รีบร้อน,บินไปฮ่องกงเจอเสน่ห์สาวฮ่องกงแล้วไม่อยากกลับบ้าน,

บินไปฮ่องกงเพียงชั่วอึดใจเดียว,บินไปฮ่องกงหลายเที่ยวแล้ว,บินไปฮ่องกงเที่ยวเส้นทางเดิมๆ,บินไปฮ่องกงซื้อของฝากกลับมามากมาย,

บินไปฮ่องกชวนคนฮ่องกงมาลงทุนในไทย,บินไปฮ่องกงติดต่อคนฮ่องกงมาเที่ยวไทย,บินไปฮ่องกงไปรับสาวฮ่องกงมาอยู่ด้วย,

บินไปฮ่องกงติดต่อเมียแต่งทางไปรษณีย์,บินไปฮ่องกงหาสาวฮ่องกงมาแต่งงานด้วย,บินไปฮ่องกงไปร้องขอความเป็นธรรม,

บินไปฮ่องกงเพื่อเรียนพูดภาษาจีน,บินไปฮ่องกงเพื่อเรียนต่อโท,บินไปฮ่องกงไปฝึกทำอาหาร,บินไปฮ่องกงไปเรียนรู้วิถีชีวิตคนฮ่องกง,

บินไปฮ่องกงเพื่อให้ประหยัดเวลาเดินทาง,บินไปฮ่องกงช๊อปปิ้งให้สะใจต่อไปช๊อปอีกที่เซินเจิ้น,บินไปฮ่องกงดูอดีตเมืองขึ้นของอังกฤษ,

บินไปฮ่องกงเปรียบเทียบหลายสายการบิน,บินไปฮ่องกงเที่ยวตามใจตัวเอง,บินไปฮ่องกงร่วมกับเพื่อนๆ,บินไปฮ่องกงรวมก๊วนกันไป,

บินไปฮ่องกงต่อรถไฟเที่ยวสนกุอย่าบอกใคร,บินไปฮ่องกงไม่ไกลสักเท่าใด,บินไปฮ่องกงเที่ยวไปต้องใช้วีซ่า,บินไปฮ่องกงเที่ยวไม่ยากเลย,

บินไปฮ่องกงกับสมปองทัวร์,บินไปฮ่องกงไปสนุกทั้งเกาะฮ่องกง,บินไปฮ่องกงตามหาแฟนที่หนีไป,บินไปฮ่องกงไปตามจับคนลวงโลก,

บินไปฮ่องกงแสวงหาสัจธรรม,บินไปฮ่องกงหาความรู้ใส่ตัว,บินไปฮ่องกงดูวัยรุ่นฮ่องกงสักหน่อย,

 
ทัวร์ฮานอยกับถนนสามสิบหกสาย,ทัวร์ฮานอย-ทะเลสาบคื่นดาบ,ทัวร์ฮานอย-วัดหง๊อกเซิน,ทัวร์ฮานอย-โรงแรมเพียบ,ทัวร์ฮานอย-ที่ดินแพงมาก,
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์หลวงพระบาง ทั้งหมดเช่นหลวงพระบาง,คอนพะเพ็ง,หลี่ผี,ปราสาทวัดพู
ทัวร์ลาว
ทัวร์กัมพูชา รวมเสียมเรียบและพนมเปญ
ทัวร์กัมพูชา
ทัวร์มาเลเซีย ทั้งหมดไม่ว่าเกนติ้ง,ปีนัง,คาเมรอน,มะละกา
ทัวร์มาเลเซีย
ทัวร์พม่า ทั้งหมดได้แก่ ย่างกุ้ง, พุกาม,ชเวดากอง,อินแขวน,มัณฑะเลย์,อินเล,ตองยี
ทัวร์พม่า
ทัวร์จีน ทั้งหมด เช่นปักกิ่ง,กุ้ยหลิน,สิบสองปันนา,ฮ่องกง,เซี่ยงไฮ้,
ทัวร์จีน
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์เกาหลี ทั้งหมดของประเทศเกาหลี
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น ทั้งหมด
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ไทย ทั้งหมดของประเทศไทย
ทัวร์ไทย
ทัวร์อินโดนีเซีย
ทัวร์อินโดนีเซีย
ทัวร์อินเดีย ทั้งหมดของประเทศอินเดีย
ทัวร์อินเดีย
ทัวร์ศรีลังกา
ทัวร์ศรีลังกา
ทัวร์เนปาล
ทัวร์เนปาล
ทัวร์ภูฎาน
ทัวร์ภูฎาน
ทัวร์รัสเซีย ทั้งหมดประเทศรัสเซีย
ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์มัลดีฟ
ทัวร์มัลดีฟ
ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์โครเอเซีย
ทัวร์คานาดา
ทัวร์คานาดา
ทัวร์ฟิลิปปินส์
ทัวร์ฟิลิปปินส์
ทัวร์อเมริกา
ทัวร์อเมริกา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขายบ้าน รามอินทรา 1
ขายบ้าน หลังที่ 2 
ขายที่ดิน 17 ไร่ จอมบึง ราชบุรี
ขายที่ดิน 17 ไร่ จอมบึง ราชบุรี 
ขายบ้าน+ที่ดิน
สมุทรปราการ
 
มีดปอกผักบุ้ง
กาแฟเวียดนาม
กาแฟเวียดนามบดแล้ว
ทัวร์ปักกิ่ง
 
ทัวร์สิบสองปันนา
บินไป 18,900 บาท
 
ทัวร์กุ้ยหลิน
 
ทัวร์คุนหมิง
 
มีดปอกผักบุ้เวียดนาม
ขายตั๋วเครื่องบิน
ทั่วโลก
 
มีดปอกผักบุ้ง
 เวียดนาม
 
ขายสินค้าไม่จำเป็น
 
ทัวร์มัณฑะเลย์
 
พัดเวียดนาม
ชา เวียดนาม
กาแฟเวียดนาม G 7
กาแฟ G 7- 3 in 1
มีดสารพัดประโยชน
ขายตั๋วเครื่องบิน
 ทั่วโลก
 
สินค้าเวียดนาม
 
ขายกระจก ส่องหน้า
ขายบ้านร้าง
99 ตารางวา 
 ที่ดินที่รามอินทรา
 
ขายบ้าน+ที่ดิน
99 ตารางวา 
สมุทรปราการ 
 
ขายที่ดิน 10ไร่
ย่านบางแค
 
ให้เช่า โกดัง+ที่ดิน
 303 วา 
 รามอินทรา
 
ทัวร์หลวงพระบาง 
8,500 บาท
 
ทัวร์หลวงพระบาง 
7,500 บาท 
 
ทัวร์หลวงพระบาง
 บินลาวแอร์ไลน์   
 
ทัวร์หลวงพระบาง
บินลาวเซ็นทรัล
 
ทัวร์คอนพะเพ็ง-ลาวใต้
 6,900 บาท
 
ทัวร์ฮานอย
รวมทัวร์เวียดนาม
 
ทัวร์เวียดนาม
 9,500 บาท
 
ทัวร์เวียดนาม-ซาปา
 5 วัน เช้ากลับเช้า
 
ทัวร์เวียดนามใต้
ดาลัด-มุยเน่
 5 วัน 
 
ทัวร์เขาสก
ควบหมู่เกาะชุมพร
5,850 บาท
 
ทัวร์เกาะเต่า
ชุมพร
 
ทัวร์ 9 วัด
อยุธยา - 890 บาท
 
ทัวร์สิบสองปันนา
12,900 บาท 
 
ทัวร์สิบสองปันนา
 4 วัน บินลงเชียงราย
 
ทัวร์พม่า-ย่างกุ้ง
4 วัน สำหรับคนสูงวัย
 
ทัวร์มัณฑะเลย์
3 วัน บินแอร์เอเซีย
 
ทัวร์มัณฑะเลย์-พุกาม
4 วัน บินแอร์เอเซีย
 
ทัวร์พม่า-ย่างกุ้ง
 3 วัน เครื่องบิน
 
ทัวร์เชียงตุง-พม่า
 3 วัน เครื่องบิน
 
ทัวร์เชียงตุง-พม่า
8,900 บาท
 
ทัวร์เวียดนามกลาง
 บินไป 4 วัน 
 
ทัวร์กัมพูชา 3 วัน
 บินบางกอกแอร์เวย์
 
ทัวร์กัมพูชา
 ควบเวียดนามใต้ 
 6 วัน
 
ทัวร์กัมพูชา
 รวมเสียมเรียบ
และพนมเปญ 
 
ทัวร์เมดาน-หาดใหญ่
 5 วัน
 
ทัวร์เวียดนามใต้
 โฮจิมินห์-หมีธอ 
 4 วัน
 
ทัวร์มาเลเซีย
8,900 บาท 
 
ทัวร์มาเลเซีย-สิงคโปร์
 4 วัน 
 
 
 
ทัวร์ฮานอย-กุ้ยหลิน
7 วัน 
 
ทัวร์ดาลัด-มุยเน่
4 วัน
 
ทัวร์ดาลัด-มุยเน่
 5 วัน
 
ทัวร์ฮานอย-ฮาลองเบย์
 4 วัน 
 
ทัวร์ซาปา 5 วัน
เที่ยง กลับเย็น 
 
ทัวร์ฮานอย-ซาปา
 5 วัน เที่ยง กลับค่ำ 
 
ทัวร์หลวงพระบาง 4 วัน
 ลาวเซ็นทรัลแอร์ไลน์
 เช้ากลับเช้า
 
ทัวร์หลวงพระบาง 4 วัน
ลาวเซ็นทรัลแอร์ไลน์
 ค่ำกลับเย็น 
 
ทัวร์โฮจิมินห์
 4 ซัน
 
ทัวร์ดาลัด
 4 วัน 
 
ทัวร์เวียดนามใต้-
ดาลัด
 
ทัวร์ภูฏาน
4 วัน 
 
ทัวร์ภูฎาน
5 วัน 
 
ทัวร์มาเลเซีย
 โดยเครื่องบิน 
 
ทัวร์ฮ่องกง
 ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 
 
ทัวร์ฮ่องกง
3 วัน 
 
กาแฟเวียดนาม
บดแล้ว 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

มีดปอกผักบุ้
เวียดนาม

 
     
 
ทัวร์ปักกิ่ง
 
     
 

ทัวร์สิบสองปันนา
บินไป 18,900 บาท

 
     
 
ทัวร์กุ้ยหลิน
 
     
 

ทัวร์คุนหมิง

 
     
 

มีดปอกผักบุ้
เวียดนาม

 
     
 
ขายตั๋วเครื่องบิน
ทั่วโลก
 
     
 

มีดปอกผักบุ้
เวียดนาม

 
     
 
ขายสินค้าไม่จำเป็น
 
     
 

ทัวร์มัณฑะเลย์

 
     
 

พัดเวียดนาม

 
     
 

ชา เวียดนาม

 
     
 

กาแฟ G 7- 3 in 1

 
     
 

มีดสารพัดประโยชน์

 
     
 
ขายตั๋วเครื่องบิน
ทั่วโลก
 
     
 

สินค้าเวียดนาม

 
     
 

ขายกระจก
ส่องหน้า

 
     
 

ขายบ้านร้าง
99 ตารางวา
ที่ดินที่รามอินทรา

 
     
 

ขายบ้าน+ที่ดิน
99 ตารางวา
สมุทรปราการ

 
     
 

ขายที่ดิน 10ไร่
ย่านบางแค

 
     
 

ให้เช่า โกดัง+ที่ดิน
303 วา
รามอินทรา

 
     
 

ทัวร์หลวงพระบาง
8,500 บาท

 
     
 

ทัวร์หลวงพระบาง
7,500 บาท

 
     
 

ทัวร์หลวงพระบาง
บินลาวแอร์ไลน์

 
     
 

ทัวร์หลวงพระบาง
บินลาวเซ็นทรัล

 
     
 

ทัวร์คอนพะเพ็ง-ลาวใต้ 6,900 บาท

 
     
 

ทัวร์ฮานอย
รวมทัวร์เวียดนาม

 
     
 

ทัวร์เวียดนาม
9,500 บาท

 
     
 

ทัวร์เวียดนาม-ซาปา
5 วัน
เช้ากลับเช้า

 
     
 

ทัวร์เวียดนามใต้
ดาลัด-มุยเน่
5 วัน

 
     
 

ทัวร์เขาสก
ควบหมู่เกาะชุมพร

5,850 บาท

 
     
 

ทัวร์เกาะเต่า
ชุมพร

 
     
 

ทัวร์ 9 วัด
อยุธยา
- 890 บาท

 
     
 

ทัวร์สิบสองปันนา
12,900 บาท

 
     
 

ทัวร์สิบสองปันนา
4 วัน บินลงเชียงราย

 
     
 

ทัวร์พม่า-ย่างกุ้ง
4 วัน สำหรับคนสูงวัย

 
     
 

ทัวร์มัณฑะเลย์
3 วัน บินแอร์เอเซีย

 
     
 

ทัวร์มัณฑะเลย์-พุกาม
4 วัน บินแอร์เอเซีย

 
     
 

ทัวร์พม่า-ย่างกุ้ง
3 วัน เครื่องบิน

 
     
 

ทัวร์เชียงตุง-พม่า
3 วัน เครื่องบิน

 
     
 

ทัวร์เชียงตุง-พม่า
8,900 บาท
รถ

 
     
 

ทัวร์เวียดนามกลาง
บินไป 4 วัน

 
     
 

ทัวร์กัมพูชา 3 วัน บินบางกอกแอร์เวย์

 
     
 

ทัวร์กัมพูชา
ควบเวียดนามใต้
6 วัน

 
     
 

ทัวร์กัมพูชา
รวมเสียมเรียบ
และพนมเปญ

 
     
 

ทัวร์เมดาน-หาดใหญ่
5 วัน

 
     
 

ทัวร์เวียดนามใต้
โฮจิมินห์-หมีธอ
4 วัน

 
     
 

ทัวร์มาเลเซีย
8,900 บาท

 
     
 

ทัวร์มาเลเซีย-สิงคโปร์
4 วัน

 
     
     
     
 

ทัวร์ฮานอย-กุ้ยหลิน
7 วัน

 
     
 

ทัวร์ดาลัด-มุยเน่
4 วัน

 
     
 

ทัวร์ดาลัด-มุยเน่
5 วัน

 
     
 

ทัวร์ฮานอย-ฮาลองเบย์
4 วัน

 
     
 

ทัวร์ซาปา 5 วัน
เที่ยง กลับเย็น

 
     
 

ทัวร์ฮานอย-ซาปา
5 วัน เที่ยง กลับค่ำ

 
     
 

ทัวร์หลวงพระบาง 4 วัน
ลาวเซ็นทรัลแอร์ไลน์
เช้ากลับเช้า

 
     
 

ทัวร์หลวงพระบาง 4 วัน
ลาวเซ็นทรัลแอร์ไลน์
ค่ำกลับเย็น

 
     
 

ทัวร์โฮจิมินห์
4 ซัน

 
     
 

ทัวร์ดาลัด
4 วัน

 
     
 

ทัวร์เวียดนามใต้-ดาลัด

 
     
 

ทัวร์ภูฏาน
4 วัน

 
     
 

ทัวร์ภูฎาน
5 วัน

 
     
 

ทัวร์มาเลเซีย
โดยเครื่องบิน

 
     
 

ทัวร์ฮ่องกง
ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน

 
     
 

ทัวร์ฮ่องกง
3 วัน

 
     
 

 

 
     
 

 

 
     
 

 

 
     
 

 

 
     
 

 

 
     
 

 

 
     
  ทัวร์ไทย,ทัวร์กรุงเทพฯ,ทัวร์อยุธยา,ทัวร์กระบี่,ทัวร์เชียใหม่,ทัวร์เชียงราย,ทัวร์ภูเก็ต,ทัวร์แม่ฮ่องสอน,ทัวร์หลีเป๊ะ,ทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์,ทัวร์เขาสก,ทัวร์สุราษฎร์,ทัวร์เกาะสมุย,
  ทัวร์ ไทย
  หลวงพระบาง:รวมลาว:วังเวียง:วียงจันทน์,ชวนกันไปหลวงพระบาง,ใส่บาตรพระหลวงพระบาง,ตลาดมืดหลวงพระบาง,ถ้ำติ่งที่หลวงพระบาง,หลวงพระบางมรดกโลก,รถโบราณของหลวงพระบาง,หลวงพระบางแสนสงบ,หลวงพระบางที่ปรารถนา,บินไปหลวงพระบาง,หลวงพระบางทางรถ,หนองคายไปหลวงพระบาง,อุดร-หลวงพระบาง,เชียงของล่องเรือไปหลวงพระบาง,เชียงใหม่-หลวงพระบาง,สุวรรณภูมิบินตรงหลวงพระบาง
  ทัวร์ลาว
  ความหลังเวียดนามในความทรงจำ,เวียดนามมีหุ่นกระบอกน้ำขึ้นชื่อมาก,พระราชวังเก่าในเวียดนามก็สวยลึกซึ้ง,เส้นทางไปเวียดนาม,อุบล-เวียดนาม,มุกดาหาร-เวียดนาม,เวียงจันทน-เวียดนาม,กรุงเทพฯ-เวียดนาม,ลาว-เวียดนาม,กัมพูชา-เวียดนาม,หลวงพระบาง-เวียดนาม,เวียดนามเหนือไปกลางโดยรถไฟ,ฮานอยไปเว้โดยรถไฟ,เวียดนามเหนือไปเวียดนามใต้โดยรถไฟนั่งนานมาก,
  ทัวร์เวียดนาม
  ทัวร์จีนทั้งหมด
  ทัวร์จีน
  ทัวร์พม่า
  ทัวร์พม่า
  ทัวร์กัมพูชา
  ทัวร์กัมพูชา
  ทัวร์มาเลเซีย ทั้งหมดไม่ว่าเกนติ้ง,ปีนัง,คาเมรอน,มะละกา
  ทัวร์มาเลเซีย
  ทัวร์ฮ่องกง
  ทัวร์ฮ่องกง
  สมปองทัวร์
  หน้าหลักสมปองทัวร์  
  ทัวร์เกาหลี ทั้งหมดของประเทศเกาหลี
  ทัวร์เกาหลี
  ทัวร์อินเดีย ทั้งหมดของประเทศอินเดีย
  ทัวร์อินเดีย
  ทัวร์อินโดนีเซีย
  ทัวร์อินโดนีเซีย  
  ทัวร์ญี่ปุ่น ทั้งหมด
  ทัวร์ญี่ปุ่น
  ทัวร์ศรีลังกา
  ทัวร์ศรีลังกา
  ทัวร์สิงคโปร์
  ทัวร์สิงคโปร  
  ทัวร์ไต้หวัน
  ทัวร์ใต้หวัน
  ทัวร์รัสเซีย ทั้งหมดประเทศรัสเซีย
  ทัวร์รัสเซีย
  ทัวร์เนปาล
  ทัวร์เนปาล
  ทัวร์ฟิลิปปินส์
  ทัวร์ฟิลิบปินส์
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

 
     
 
    ฮ่องกง / สอบถาม / จอง / โอน
ทัวร์เวียดนาม-ตลาดดองฮา
     
ฮ่องกงบินไปกับลุฟฮันซา,ฮ่องกงบินด้วยแอร์เอเชีย,ฮ่องกงฟู๊ด, ทัวร์ สว. ( สูงวัย ) ไปกับแม่พี่ปอง เวียดนาม-ไทย,เวียดนามพารวย,เวียดนามไปแล้วจำไม่รู้ลืม,เวียดนามมรดกโลก,เวียดนามน่าไปมีดาลัด,เวียดนามมีทะเลทราย,เวียดนามมีภูเขาที่หนาวเย็นที่ซาปา,เวียดนามที่มีสมปองทัวร์พาไป,เวียดนามที่คนไทยชอบไปมากที่สุด,เวียดนามไปแล้วประทับใจมากที่สุด,เวียดนามรอทุกท่านไปเยือน,เวียดนามมีดีที่อัธยาศัยดี,เวียดนามที่มีแต่เสียงแตรดังไม่หยุด,เวียดนามมีเสียงแตรดังทั้งวัน,เวียดนามไม่มีคำว่าเงียบจากเสียงแตร,เวียดนามมีการจราจรที่สับสนที่สุดในโลก,เวียดนามที่ทุกคนถามหา,เวียดนามที่ทั่วดลกต่างพากันไปเยือน,เวียดนามแข่งขันด้านการค้าเก่งมาก,เวียดนามผลิดข้าวมากที่สุดในโลก,เวียดนามปลูกข้าวริมทะเลได้,เวียดนามมีชาดีที่เวียดนามกลาง,เวียดนามชาเด่นที่เวียดนามตอนเหนือ,เวียดนามมึตลาดดองบาใหญ่ที่สุดในภาคกลาง,เวียดนามมีตลาดใหย่ที่ตลาดดงชวนที่เวียดนามเหนือ,เวียดนามมีหุ่นกระบอกน้ำน่าชมมาก,เวียดนามมีอ่าวฮาลองเบย์เป็นจุดขาย,เวียดนามมีมรดกโลกหลายแห่ง,เวียดนามมีประชากรหนาแน่นมาก,เวียดนามมีราคาที่ดินสูงจริงๆ
ฮ่องกงมีวัดหวังต้าเซียน,ฮ่องกงไปดิสนีย์แลนด์ด้วย,ฮ่องกงมีโอเชี่ยนพาร์ค,ฮ่องกงดินแดนแห่งแฟชั่น,ฮ่องกงเสื้อผ้ามากมาย,ฮ่องกงไหว้พระใหญ่นองบิง,ฮ่องกงมีเจ้าแม่กวนอิมศักด์สิทธ์มาก,ฮ่องกงบินด้วย Emirate,ฮ่องกงกับOrient-Thai ภาพเที่ยวมาเลเซีย-ปีนัง-เกนติ้ง-ปุตตราจายา-มะละกา,มีแม่พี่ปองไปด้วย เวียดนาม-ด่านจีนที่ซาปา
ฮ่องกงบินไปกับThai-airway,ฮ่องกงกับCathay-Pacific,ฮ่องกงชมวิวที่เขาวิตตอเรีย,ฮ่องกงต้องเที่ยวหาดน้ำตื้น(REPULSE BAY), ภาพเวียดนามเหนือไปซาปากับฮาลองบกที่แม่พี่ปองไปด้วย
ฮ่องกงแหล่งช๊อปปิ้งที่นาธาน,ฮ่องกงเต็มไปด้วยสินค้าแบรนด์เนม,ฮ่องกงอดีตเป็นส่วนหนึ่งของเครือจักรภพ,ฮ่องกงเขตปกครองของจีน,ฮ่องกงเขตปกครองพิเศษของจีน,ฮ่องกงไปชมรีพัลส์เบย์,ฮ่องกงมีร้านอัญมณีหลายแห่ง,ฮ่องกงผู้คนคับคั่ง ภาพเวียดนามใต้ทะเลทรายมุยเน่และดาลัดมีแม่พี่ปองไปอีก
ฮ่องกงต้องไปนั่งรถรางชมเมือง,ฮ่องกงต่อเซินเจิ้น,ฮ่องกงไปต่อมาเก๊า,ฮ่องกงไปดูดิสนีย์แลนด์,ฮ่องกงต้องนั่งกระเช้าชมวิว ภาพไปจีนจิวไจ่โกว
ฮ่องกงมาไทย,ฮ่องกงส่งหนังมาเมืองไทย,ฮ่องกงบินมาไทยไม่น้อย,ฮ่องกงเจริญมาก,ฮ่องกงอาหารอร่อย,ฮ่องกงมีบรรยากาศค่ำคืนที่สวยมาก,ฮ่องกงสาวสวยแต่งตัวเก่ง,ฮ่องกงน่าไปมาก,ฮ่องกงแหล่งที่ทุกคนชอบไปซื้อของ ภาพท่องเที่ยว จางเจี่ยเจี้ย
ฮ่องกงมีการคมนาคมสะดวกสบาย,ฮ่องกงลดราคาสินค้าแฟชั่นทุกปี,ฮ่องกงไปแล้วกลับมามีแต่ของฝาก,ฮ่องกงร้านค้ามากมาย,ฮ่องกงร้านอาหารเกลื่อนกราด,ฮ่องกงรอท่านไปเยือน,ฮ่องกงที่สาวๆชอบไป ภาพเที่ยวพม่า ชเวดากอง,พุกาม,มัณฑเลย์
ฮ่องกงของเด็กเล่นเพียบ,ฮ่องกงมาแล้วครับ,ฮ่องกงยอดนิยม,ฮ่องกงพาเหรดมาให้ทุกท่านเลือกไป,ฮ่องกงไปแล้วไม่ผิดหวัง ภาพตัวอย่างที่ไปเกาหลีมา
ฮ่องกงสุดยอดเมืองท่องเที่ยว,ฮ่องกงต่อไปจีนแผ่นดินใหญ่ไม่ยากเลย,ฮ่องกงปกครองโดยจีนปัจจุบัน,ฮ่องกงไนท์มาร์เก็ต,ฮ่องกงท่องเที่ยว ภาพไปจีน ที่ กุ้ยหลิน, หยางซั่ว
ฮ่องกงเกาะที่น่าสนใจ,ฮ่องกงรอรับเงินจากนักท่องเที่ยว,ฮ่องกงแห่กันไปเที่ยวจีน,ฮ่องกงหนีพายุ,ฮ่องกงลดทั้งเกาะ,ฮ่องกงอากาศดี,ฮ่องกงมีไปมาเก๊าอีกที,ฮ่องกงไปแบบคนเดียว,ฮ่องกงเหมาะสำหรับคนขึ้นเครื่องบินครั้งแรก ภาพไปบาหลี ที่ อินโดนีเซีย
ฮ่องกงปฐมบทของการท่องเที่ยวต่างประทศ,ฮ่องกงมีโรงแรมเพียบ,ฮ่องกงช๊อปกระจายลดแหลก,ฮ่องกงกับแผนการเดินทาง,ฮ่องกงพร้อมข้อมูลท่องเที่ยว,ฮ่องกงการท่องเที่ยว ภาพไปเขมร ควบ เวียดนามใต้
,ฮ่องกงซิตี้ทัวร์,ฮ่องกงไปเซินเจิ้นต่อ,ฮ่องกงแพคเกจทัวร์,ฮ่องกงคลั่งดารา,ฮ่องกงอัตราเติบโตทางเศรษฐกิจสูงมาก,ฮ่องกงมาแล้วจ้า,ฮ่องกงที่ฝันอยากจะไป,ฮ่องกงไปตามนัด,ฮ่องกงดินแดนที่นักท่องเที่ยวต้องไปเยือน ภาพไปจีน ที่ สิบสองปันนา
ฮ่องกงที่หนูอยากจะไป,ฮ่องกงไม่ไปไม่ได้แล้ว,ฮ่องกงไปมาหลายรอบแล้วล่ะ,ฮ่องกงถิ่นที่อยู่ของชาวมังกร,ฮ่องกงถูกจีนเรียกคืนมาสำเร็จ,ฮ่องกงเต็มไปด้วยความรีบเร่งในการดำเนินชีวิต ภาพฮาลองบก-ฮาลองเบย์-เจดีย์หอม กรู๊ปคุณสมานมาเที่ยวอีกครั้ง เวียดนาม-ลาว,เวียดนามเขาแน่จริงๆ,เวียดนามยอดฮิต,เวียดนามเปี่ยมด้วยสาวงาม,เวียดนามขี่จักรยานยนต์เก่งมาก,เวียดนามชวนฝัน,เวียดนามมาตามนัด,เวียดนามตามคำขอ,เวียดนามส่งออกข้าวมากจริงๆ,เวียดนามมีทะเลสวยที่นาตรัง,เวียดนามงามจริงๆที่ดาลัด,เวียดนามสวยธรรมชาติที่ซาปา,เวียดนามขึ้นกระเช้าบานา,เวียดนามมีเมืองของจามที่หมี่เซิน,เวียดนามมีเมืองหลวงเก่าที่เมืองเว้,เวียดนามมีอดีตที่ขมชื่น,เวียดนามเป็นเมืองขึ้นของจีนเป็นพันปี,เวียดนามเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสอีกด้วย,เวียดนามมีโฮจิมินห์เป็นผู้นำ,เวียดนามปกครองแบบคอมมิวนิสต์,
ฮ่องกงลดราคาขายทั้งเกาะฮ่องกง,ฮ่องกงสุดคุ้ม,ฮ่องกงสุดคุ้ม,ฮ่องกงทานเต็มที่,ฮ่องกงแสนประหยัด,ฮ่องกงไปกี่คนก็ได้ ภาพทุ่งไหหิน-หลวงพระบาง กรุ๊ปลาวัลย์ ทุ่งไหหิน-หลวงพระบาง,ทัวร์หลวงพระบางควบทุ่งไหหิน,ทัวร์ทุ่งไหหินกับหลวงพระบาง
ฮ่องกงไม่แพงอย่างที่คิด,ฮ่องกงลดแหลกแจกสะบัด,ฮ่องกงมีหลายทางเลือกให้ไป,ฮ่องกงมากด้วยสีสัน,ฮ่องกงสุดประทับใจกับโอชี่ยนเวิร์ล ภาพเที่ยวหลวงพระบางททางรถไฟ ของวิศวะบางมด เวียดนาม-จีนกุ้ยหลิน
ฮ่องกงมีให้สนุกกับเครื่องเล่นต่างๆ,ฮ่องกงทำให้ตื่นตาตื่นใจมาก,ฮ่องกงที่ฝันอยากจะไปนานแล้ว,ฮ่องกงทำให้คลายเครียด,ฮ่องกงคลายเครียดด้วยการช๊อปแหลก ภาพคอนพะเพ็ง-หลี่ผี ควบอุบล กลุ่ม สว.สวนลุม ลาวคอนพะเพ็ง-หลีผี,ทัวร์คอนพะเพ็ง,ทัวร์ลาว,
ทัวร์ฮ่องกง,อาหารฮ่องกง,โรงแรมในฮ่องกง,ร้านค้าในฮ่องกง,เที่ยวฮ่องกง,ช๊อปปิ้งที่ฮ่องกง,คลั่งไปฮ่องกง,หลั่งไหลกันไปฮ่องกง,ที่พักในฮ่องกง ภาพเวียดนาม-ฮอยอัน อาบน้ำแร่แช่น้ำร้อน อ.เอมอร เวียดนาม-หลวงพระบาง,เวียดนามเหนือชอบกินเนื้อหมา,เวียดนามใต้เจริญมากกว่าทุกภาคของเวียดนาม,เวียดนามกลางเปี่ยมมรดกวัฒนธรรมของเวียดนาม,เวียดนามเหนือเมืองหลวงนั้นคนอยู่หนาแน่นมาก,เวียดนามเหนือที่จอดรถหาแทบไม่ได้,เวียดนามที่ฮานอยทางเท้าเป็นที่จอดรถคนเดินบนถนนแทน,เวียดนามไปต่อจีนกุ้ยหลินได้,เวียดนามไปเดียนเบียนฟูดูสมรภูมิในอดีต,เวียดนามดูชีวิตชนบทที่นิงห์บิงห์,เวียดนามขี่จักรยานเที่ยวก็สนุกนะ,เวียดนามขายของไม่แพงเลย,เวียดนามไปไหว้พระที่เจดีย์หอมสิ,เวียดนามมีวัดทองแดงด้วยล่ะ,เวียดนามวิวสวยที่ยอดเขาไฮวาน,เวียดนามมีกระเช้ายาวมากที่ภาคกลาง,เวียดนามชวนคนไปลงทุนกันที่นั่น,เวียดนามเก่งชนะอเมริกาได้,เวียดนามชอบฟุตบอลไทยมาก
อากาศในฮ่องกง,ภูมิประเทศของฮ่องกง,กงสุลใหญ่ฮ่องกง,ทูตฮ่องกง,ชาวฮ่องกง,ประชาชนในฮ่องกง,ทัวร์ฮ่องกงควบมาเก๊า,ทัวร์ฮ่องกงควบเซินเจิ้น ภาพเที่ยว ฮานอย-ล่องอ่าวฮาลองเบย์ เวียดนาม-กุ้ยหลินจีน,เวียดนามมีขายเนื้อหมามากเลยที่ฮานอย,เวียดนามกับจีนติดกันเลย,เวียดนามเข้าจีนได้ทางฮาลอง,เวียดนามเข้าจีนได้อีกทางที่ลาวก๋าย,เวียดนามกำลังเจริญเร็วจะแซงไทยในไม่ช้า,เวียดนามก้าวไปไกลแล้ว,เวียดนามมีเรือมังกรเป็นสัญลักษณ์,เวียดนามชอบคนไทยมากเพราะชอบซื้อนี่เอง,เวียดนามต้องไปกับทัวร์สมปองทัวร์เท่านั้น,เวียดนามจะสนุกหากมีพี่ปองไปด้วย,เวียดนามมีเสน่ห์มนต์ขลัง
คนเชื้อชาติฮ่องกง,ชาวฮ่องกงเป็นเชื้อชาติจีน,บัตรฮ่องกง, ภาพเวียดนามเหนือไปซาปากับฮาลองบกที่แม่พี่ปองไปด้วย
เที่ยวต่างประเทศครั้งแรกทีฮ่องกง,จองตั๋วไปฮ่องกง,คิดจะไปฮ่องกง,อยากไปฮ่องกง,นัดเจอกันที่ฮ่องกง,ไปดูหนังฮ่องกง,จองไปฮ่องกง,จองตั๋วไปฮ่องกง, ภาพเวียดนามใต้ทะเลทรายมุยเน่และดาลัดมีแม่พี่ปองไปอีก
โรงหนังในฮ่องกง,โรงละครที่ฮ่องกง, ภูเก็ตเที่ยวเขมรควบเวียดนามใต้-ดาลัด-ทะเลทรายมุยเน่ เวียดนาม-นิงห์บิงห์,เวียดนาม
นิตยสารฮ่องกง,วงการนักแสดงในฮ่องกง, ภาพเวียดนามไปฮานอยกับฮาลองเบย์และฮาลองบก
ไปแบกเป้ที่ฮ่องกง,แบกเป้ไปฮ่องกง,แฟชั่นฮ่องกง,แนะนำทัวร์ฮ่องกง,วัดไทยในฮ่องกง,ซิมการ์ดฮ่องกง,หยุดพักใจที่ฮ่องกง,ก๋วยเตี๋ยวฮ่องกง,สนามบินฮ่องกง,โรงแรมที่ฮ่องกง, ภาพเวียดนามใต้-โฮจิมินห์-ดาลัด กรุ๊ป ผอ.ไพโรจน์ เวียดนาม-ด่านจีนที่หนานหนิง
ทัวร์ฮ่องกงต่อมาเก๊า,ทัวร์ฮ่องกงแล้วไปต่อที่เซินเจิ้น,ทัวร์ฮ่องกงชมดิสนีย์แลนด์,ทัวร์ฮ่องกงไหว้พระขอพร,ทัวร์ฮ่องกงแบบซื้อแหลกกลั้นใจไม่ไหว,ทัวร์ฮ่องกงที่สมปองทัวร์จัด ภาพคนของกระทรวการท่องเที่ยวไปเวียดนามเหนือ เวียดนาม-ลาวเวียงจันทน์
ทัวร์ฮ่องกงที่ไปแล้วไม่ผิดหวัง,ทัวร์ฮ่องกงควบมาเก๊า,ทัวร์ฮ่องกงควบต่อไปเซินเจิ้น,ทัวร์ฮ่องกงต่อไปแผ่นดินใหญ่,ทัวร์ฮ่องกงไปกินอาหารอร่อย,ทัวร์ฮ่องกงช๊อปมันส์มาก,ทัวร์ฮ่องกงสนุกที่ซื้อของนี่แหละ,ทัวร์ฮ่องกงไปกับฮ่องกงทัวร์ ภาพครูเกษียรณ จากนครสวรรค์ 114 ชีวิต บุกฮอยอัน เวียดนาม-ลาวใต้
ทัวร์ฮ่องกงกับโปรแกรมทัวร์ดอทคอม,ทัวร์ฮ่องกงของพี่ปองยอดเยี่ยมมาก,ทัวร์ฮ่องกงที่คนหลั่งไปเที่ยวมากที่สุด,ทัวร์ฮ่องกงรอต้อนรับทุกท่านเสมอ ภาพคณะครู ราชสิทธาราม เหยียบสิบสองปันนา เวียดนาม-กัมพูชา
ทัวร์ฮ่องกงต้องไปกับสมปองทัวร์,ทัวร์ฮ่องกงเหมากรุ๊ปติดต่อสมปองทัวร์,ทัวร์ฮ่องกงมีแพคเกจทัวร์ทั่วฮ่องกง,ทัวร์ฮ่องกงรู้จริงรู้ลึกต้องสมปองทัวร์, ภาพมีแตชาว่เวียดนามที่ทำได้เท่านั้น เวียดนาม-เขมร
ทัวร์ฮ่องกงไปจากกรุงเทพฯ,ทัวร์ฮ่องกงที่มีบริการในกรุงเทพฯ,ทัวร์ฮ่องกงราคาสุดคุ้ม,ทัวร์ฮ่องกงกินดีอยู่ดี,ทัวร์ฮ่องกงฉายเดี่ยว,ทัวร์ฮ่องกงบินไปกัน,ทัวร์ฮ่องกงราคาพิเศษสุด,ทัวร์ฮ่องกงแบบ3วัน ภาพ คณะ อ.นก ไปฮอยอัน เวียดนาม-ดาลัด
ทัวร์ฮ่องกงแสนจะสนุก,ทัวร์ฮ่องกงชอบมันส์กินอร่อย,ทัวร์ฮ่องกงต่อยอดเที่ยวมากขึ้นไปมาเก๊าต่อ,ทัวร์ฮ่องกงชั้นยอดอยู่ที่นี่ ภาพคณะอีซูซุ ไปเที่ยวเวียดนามที่ฮานอย เวียดนาม-ชอบฟุตบอล
ทัวร์ฮ่องกงมีพี่ปองเป็นผู้นำชั้นยอด,ทัวร์ฮ่องกงสัมผัสคนจีนที่นั่น,ทัวร์ฮ่องกงร้อนๆจ้า,ทัวร์ฮ่องกงพร้อมบริการแล้วจากสมปองทัวร์,ทัวร์ฮ่องกงที่ใครๆถามหามากที่สุด,ทัวร์ฮ่องกงยอดปรารถนาของนักท่องเที่ยว, ภาพคณะครู โรงเรียนกำแพแสน ไปเวียดนามที่ฮอยอัน เวียดนาม-ขยันมาก
ฮ่องกงมังกรจีน,ฮ่องกงดินแดนของเหล่ามังกรจีน,ฮ่องกงแฟชั่นหลากหลาย,ฮ่องกงมองไทย,ฮ่องกงก้าวหน้ากว่าไทย,ฮ่องกงเที่ยวได้เรื่อยๆ,ฮ่องกงมีตั๋วถูกๆจำหน่าย,ฮ่องกงลดแลกแจกแถมกันแล้ว ภาพคณะคุณสมานที่สระแก้ว ไปฮานอยล่องอ่าวฮาลองเบย์ เวียดนาม-สาวสวยหุ่นดี
ฮ่องกงท่องแดนมังกร,ฮ่องกงรุดหน้าไปไม่หยุด,ฮ่องกงมีข่าวดาราไทยชอบนัดไปเจอกัน,ฮ่องกงเกาะเล็กๆแต่ไม่ธรรมดา,ฮ่องกงเมืองที่จีนไม่คุ้นเคยกับระบบสมัยใหม่,ฮ่องกงมีเสื้อหนาวถูกๆเลหลังลดราคา,ฮ่องกงมาเที่ยวไทยปีละไม่น้อยเชียว ถ้ำพองยามรดกโลกเวียดนาม ต่อไปฮอยอัน เวียดนาม-อดทนประหยัด
ฮ่องกงเปิดตลาดรองรับนักท่องเที่ยวทั่วโลก,ฮ่องกงเศรษฐกิจไม่มีตก,ฮ่องกงสวรรค์ของเหล่านักช๊อปทั้งหลาย,ฮ่องกงรอคนไทยมาผลาญเงินที่นี่,ฮ่องกงมีเสนห์ชวนนักท่องเที่ยวไปเยือนมากมาย,ฮ่องกงหลงเสน่ห์สาวไทย,ฮ่องกงนั่งเรือต่อไปจีนได้ ไอศรีม บ้าคลั่งมากๆ ของเวียดนาม เวียดนาม-วัฒนธรรมมาจากจีน
ฮ่องกงคับคั่งด้วยผู้คนที่เร่งรีบ,ฮ่องกงเปี่ยมด้วยร้านค้ามากมาย,ฮ่องกงเต็มไปด้วยตึกที่ทันสมัย,ฮ่องกงมีระบบขนส่งมวลชมเยี่ยมมาก เที่ยวกับแม่พี่ปอง ที่น้ำตกเจ็ดคต สระบุรี เวียดนาม-ที่ดินแพงมาก
ฮ่องกงเต็มไปด้วยซอยเล็กซอยน้อย,ฮ่องกงอาจทำให้ท่านหลงทางได้เลยนะ ภาพที่ทำงานของพี่ปอง ณ ตลิ่งชัน เวียดนาม-ตึกแคบๆ
ฮ่องกงเต็มไปด้วยซอยมากมายทำให้หลงทางง่ายๆ,ฮ่องกงวิวสวยที่บนเขา,ฮ่องกงเป็นที่หมายปองของนักเดินทาง,ฮ่องกงจุดหมายที่เราฝันไฝ่อยากไปเยือน, เรื่องจริง ขำขัน เกิด ที่ ตรอ.ตลิ่งชัน ของ พี่ปอง เวียดนาม-ทะเลทั้งแถบ

 

     
เที่ยวฮ่องกงแบบเสียเงินน้อยที่สุด,เที่ยวฮ่องกงแบบจ่ายน้อยสบายกระเป๋า,เที่ยวฮ่องกงแบบรู้แจ้ง,เที่ยวฮ่องกงเจอเพื่อนที่ไม่ได้นัดหมายมาก่อน,เที่ยวฮ่องกงหลงทางไปเจอนางในฝัน, ภาพเที่ยวบาหลี
เที่ยวฮ่องกงทั้งคืน,เที่ยวฮ่องกงแบบไม่ยอมหลับแบบกลัวไม่คุ้ม,เที่ยวฮ่องกงหน้าหนาวๆถึงใจเลย,เที่ยวฮ่องกงทั้งทีเตรียมเงินไปมากหน่อย ภาพเที่ยวจีนจางเจี่ยเจี้ย
เที่ยวฮ่องกงเจอแต่ของถูกใจ,เที่ยวฮ่องกงอดใจยากที่จะไม่ซื้อของ,เที่ยวฮ่องกงทำให้ไม่เคยลืมความหลังที่ผ่านมา ภาพเที่ยวมาเลย์
เที่ยวฮ่องกงไปซื้อของลดราคาทั้งเกาะ,เที่ยวฮ่องกงเจาะข้อมูลทุดจุด,เที่ยวฮ่องกงตามความฝัน,เที่ยวฮ่องกงไปรอสาวคนรักที่นั่น,เที่ยวฮ่องกงหาฝันนั้นจริงหรือไร,เที่ยวฮ่องกงทั่วทุกมุมตึก,เที่ยวฮ่องกงถามเส้นทางไปทั่ว,เที่ยวฮ่องกงหานักข่าวหญิง ภาพเที่ยวซาปาควบนิงห์บิงห์
เที่ยวฮ่องกงเพื่อค้นหาตัวเอง,เที่ยวฮ่องกงต้องไม่พลาดดิสนีย์แลนด์เที่ยวฮ่องกงเจาะเที่ยวให้ทั่วเกาะ,เที่ยวฮ่องกงมองรอบเกาะ,เที่ยวฮ่องกงสนใจศึกษาข้อมูลทางวัฒนธรรม,ไปฮ่องกงดูหนังกับเธอ,ไปฮ่องกงกับแฟน ภาพเที่ยวทะเลทรายมุยเน่ควบดาลัด
ไปฮ่องกงคิดถึงแฟนเก่าจัง,ไปฮ่องกนั่งรถเมล์สนุกจัง,ไปฮ่องกงเดินตลาดกลางคืนตื่นเต้นมาก,ไปฮ่องกงครั้งแรกในชีวิต,บินไปฮ่องกงครั้งที่หนึ่ง,บินฮ่องกงตอนเช้า ภาพเที่ยวกุ้ยหลิน
บินฮ่องกงแล้วบินไปจีนแผ่นดินใหย่ต่อ,บินฮ่องกงต่อเกาหลี,บินฮ่องกงไปต่อญี่ปุ่น,บินไปฮ่องกงไปรอแฟนที่นั่น,บินไปฮ่องกงฉลองปีใหม่ที่นั่นเลย,บินไปฮ่องกงแล้วไปรอขึ้นเครื่องต่ออีกที,บินไปฮ่องกงกินก๋วยเตี๋ยวฮ่องกง ภาพเที่ยวจิวไจ่โกว
,บินไปฮ่องกงหาปาท่องโก๋กินสักหน่อย,บินไปฮ่องกงลองไปกินติ่มซำดูสิ,บินไปฮ่องกงตามรอยหาอดีตอันหวานซึ้ง,บินไปฮ่องกงตามหมายกำหนดการ,บินไปฮ่องกงได้หลายสายการบิน,บินไปฮ่องกงมีหลายสายการบินให้เลือก ภาพเที่ยวลาวใต้ คอนพะเพ็ง-หลีผี-ตาดผาส้วม
บินไปฮ่องกงด้วยเครื่องบินเหมาลำ,บินไปฮ่องกงด้วยสายการบินแบบชาร์เตอร์ไฟล์ท,บินไปฮ่องกงเจอแอร์โฮสเตสสาวสวยน่ารัก,บินไปฮ่องกงแต่งตัวตามสบาย,บินไปฮ่องกงแบบไม่รีบร้อน ภาพเที่ยวหลวงพระบาง ( ลาวเหนือ )
บินไปฮ่องกงเจอเสน่ห์สาวฮ่องกงแล้วไม่อยากกลับบ้าน,บินไปฮ่องกงเพียงชั่วอึดใจเดียว,บินไปฮ่องกงหลายเที่ยวแล้ว,บินไปฮ่องกงเที่ยวเส้นทางเดิมๆ,บินไปฮ่องกงซื้อของฝากกลับมามากมาย ภาพเที่ยวดำน้ำที่เกาะทะลุและหมู่เกาะชุมพร
บินไปฮ่องกชวนคนฮ่องกงมาลงทุนในไทย,บินไปฮ่องกงติดต่อคนฮ่องกงมาเที่ยวไทย,บินไปฮ่องกงไปรับสาวฮ่องกงมาอยู่ด้วย,บินไปฮ่องกงติดต่อเมียแต่งทางไปรษณีย์,บินไปฮ่องกงหาสาวฮ่องกงมาแต่งงานด้วย ภาพเที่ยวดำน้ำที่เกาะเต่า
บินไปฮ่องกงไปร้องขอความเป็นธรรม,บินไปฮ่องกงเพื่อเรียนพูดภาษาจีน,บินไปฮ่องกงเพื่อเรียนต่อโท,บินไปฮ่องกงไปฝึกทำอาหาร,บินไปฮ่องกงไปเรียนรู้วิถีชีวิตคนฮ่องกง,บินไปฮ่องกงเพื่อให้ประหยัดเวลาเดินทาง ภาพทัวร์ 9 วัด อยุธยา
บินไปฮ่องกงช๊อปปิ้งให้สะใจต่อไปช๊อปอีกที่เซินเจิ้น,บินไปฮ่องกงดูอดีตเมืองขึ้นของอังกฤษ,บินไปฮ่องกงเปรียบเทียบหลายสายการบิน,บินไปฮ่องกงเที่ยวตามใจตัวเอง,บินไปฮ่องกงร่วมกับเพื่อนๆ,บินไปฮ่องกงรวมก๊วนกันไป,บินไปฮ่องกงต่อรถไฟเที่ยวสนกุอย่าบอกใคร ภาพเที่ยวพม่า
บินไปฮ่องกงไม่ไกลสักเท่าใด,บินไปฮ่องกงเที่ยวไปต้องใช้วีซ่า,บินไปฮ่องกงเที่ยวไม่ยากเลย,บินไปฮ่องกงกับสมปองทัวร์, ภาพเที่ยวเกาหลี
บินไปฮ่องกงไปสนุกทั้งเกาะฮ่องกง,บินไปฮ่องกงตามหาแฟนที่หนีไป,บินไปฮ่องกงไปตามจับคนลวงโลก,บินไปฮ่องกงแสวงหาสัจธรรม,บินไปฮ่องกงหาความรู้ใส่ตัว,บินไปฮ่องกงดูวัยรุ่นฮ่องกงสักหน่อย, ภาพเที่ยวสิบสองปันนา
     
ไปเหยียบแผ่นดินฮ่องกง,ตื่นตาตื่นใจมากที่ฮ่องกง,วัยรุ่นฮ่องกง,รองเท้าแฟชั่นที่ฮ่องกง,ถนนดาราในฮ่องกง,ตั๋วรถไฟที่ฮ่องกง,สาวบริการในฮ่องกง,ทัวร์เที่ยวทั่วฮ่องกง ภาพเที่ยวเขมรควบเวียดนามใต้
  การจองทัวร / การติดต่อ / สอบถาม / Msn / Emai
  ภาพทัวร์เวียดนามกลาง  
ไปฮ่องกงแล้วจะรู้รสชาติการเที่ยวแบบอิสระ,บินไปลงฮ่องกงเที่ยวให้ทั่วฮ่องกงนะ,ลองสัมผัสฮ่องกงไม่ไปไม่รู้นะจะบอกให้,เที่ยวฮ่องกงให้คุ้มต้องไปสมปองทัวร์,ไปฮ่องกงอย่าหลงจนลืมกลับไทยล่ะ ฮอยอันกับคณะครูเกษียณ 114 ชีวิต ตอนที่ 1-7
ทัวร์เวียดนาม-ฮาลองเบย์
เที่ยวฮ่องกงอย่าลืมพาสปอต,ไปฮ่องกงอย่าลืมเวลาบินไป,เที่ยวฮ่องกงแบบมีเกียรต์,ฉลองไปฮ่องกงดูความก้าวหน้าของเขา,ไปฮ่องกงเที่ยวจีนต่อจะคุ้มมากเลย ฮอยอันกับคณะครูเกษียณ ตอนที่ 8-16 คลิกที่นี่ ทัวร์เวียดนามชมเมืองเก่าแก่
เที่ยวฮ่องกงแบบเซียน,เที่ยวฮ่องกงไม่ต้องปรุงแต่ง,เที่ยวฮ่องกงไปกับคนรู้ใจ,เที่ยวฮ่องกงอีกครั้งนึกถึงความหลัง,เที่ยวฮ่องกงชวนให้นึกถึงความหลังในอดีต ฮอยอันของคณะครูหรรษา 40 คน จากกำแพงแสน เที่ยวเวียดนามไปฮานอย-นิงห์บิงห์(ฮาลองบก),
เที่ยวฮ่องกงเดือนธันวาคม,เที่ยวฮ่องกงในราคาพิเศษสุด,เที่ยวฮ่องกงกับนักร้องดัง,เที่ยวฮ่องกงต้องกินอร่อยด้วย ภาพไปเวียดนามกลางของ อาจาริย์ นก ฮานอยทัวร์เที่ยวเวียดนามต้องพี่ปองเลย
เที่ยวฮ่องกงสนุกปนฮา,เที่ยวฮ่องกงให้ทั่วกับสมปองทัวร์,เที่ยวฮ่องกงเดือนไหนดีหนอ,เที่ยวฮ่องกงรอฉันไปด้วย,เที่ยวฮ่องกงดูรายการทัวร์ที่นี่ ภาพเวียดนามกลางไปอาบน้ำแร่แช่น้ำร้อนกับ อ.เอมอร ทัวร์บินไปเวียดนาม
ภาพถ้ำพองยาที่เวียดนามพร้อมพายุ จาก น้อง เจน ทัวร์เวียดนามกับแอร์เอเซีย,
ภาพฮอยอันทริปปีใหม่ ของ คุณตุ๊ก + คุณ ผ่องศรี ทัวร์เวียดนามเหนือบินลงฮานอย,
ชมภาพเวียตนามกลาง-ฮอยอัน 1000 ภาพ ยุคแรก ๆ ทัวร์เวียดนามใต้กับพี่ปอง
ทัวร์เวียดนามไปฮานอยฮาลองเบย์ ภาพท่องเที่ยวฮอยอัน - ถ้ำพองยา- เว้ จาก พี่ปอง ทัวร์เวียดนามเหนือฮานอย-ซาปา,
ทัวร์เวียดนามกลางไปฮอยอัน โหด..มันส์...ฮา...สู่ฮอยอัน จาก น้องพร ทัวร์เวียดนามใต้ไปกู๋จี
ทัวร์เวียดนามใต้ไปดาลัด มาดูภาพฮอยอัน ทริป 07-13 ธ.ค กันจ้า ทัวร์เวียดนามแสนสนุก
,ทัวร์เวียดนามเหนือมีซาปาน่าไป ภาพถ้ำพองยามรดกโลกเวียดนาม จาก..กล้อง เจ้า เอ๋ ทัวร์เวียดนามเหนือไปฮาลองเบย์
ทัวร์เวียดนามเหนือควบนิงห์บิงห์ ทัวร์ฮอยอันตามคำขอของกลุ่มพิจิตร ทัวร์เวียดนามทั้งประเทศเวียดนาม
ทัวร์เวียดนามทุกภาคไปกับพี่ปองเลย ภาพไปเวียดนามตะลุยช๊อปปิ้งกับเหล่านักช๊อป ตัวยง ทัวร์เวียดนามเหนือควบลาวหลวงพระบาง,
ทัวร์เวียดนามไปได้ทั่วกับสมปองทัวร์ ภาพของแปลกเวียดนามที่หาดูได้ยากในประเทศไทย ทัวร์เวียดนามชมวัดทองแดง,
ทัวร์เวียดนามเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย ภาพฮอยอันมากมาย  เมื่อ 7-13 ก.ค ที่ผ่านมา ทัวร์เวียดนามพาช๊อปปิ้งของถูก
ทัวร์เวียดนามคุ้มค่าสุดๆ ภาพไปทานอาหารเวียดนามกันให้สะใจกับอาหารรสดี ทัวร์เวียดนามคุ้มค่าคุ้มเวลาและคุ้มเงิน
ทัวร์เวียดนามสัมผัสหนาวที่ซาปา ชมภาพถ้ำพองยาของเวียดนาม - เว้ กับกิติมา+เจ้าเว่อร์ ทัวร์เวียดนามเยี่ยมชมร้านค้าคนพิการ,
บินไปเวียดนาม,ไปฮานอยบินไปกับแอร์เอเซีย ภาพท่องเที่ยว เว้-ฮอยอัน คุณ จิ๋ม ไปเวียดนามบินไปกับเวียดนามแอร์ไลน์
เที่ยวฮอยอันบินไปฮานอยก่อนกับแอร์เอเซีย, ภาพ เวียดนาม เว้ ฮอยอัน กรุ๊ป คุณอ้อย เที่ยวโฮจิมินห์บินกับเวียดนามแอร์ไลน์,
ไปโฮจิมินห์เวียดนามใต้บินกับแอร์เอเซีย ภาพเวียดนาม เมื่อ กลุ่ม อังคนา+ประสาน เที่ยวเวียดนามเหนือบินไปกับแอร์เอเซีย
เที่ยวเวียดนามใต้บินกับเวียดนามแอร์ไลน์, ภาพ เวียดนาม เมื่อ กลุ่มแอม 17-2-2007 เที่ยวฮานอยในเวียดนามเหนือบินกับแอร์เอเซีย,
ไปเวียดนามเหนือชมซาปาบินไปกับแอร์ฟรานซ์, ภาพเวียตนาม กลุ่มทิพวรรณ  1-3-2007  ไปเวียดนามบินไปกับแอร์ฟรานซ์,
ทัวร์บินไปเวียดนาม,บินไปเวียดนามกับพี่ปองสิ ภาพเวียดนาม-ถ้ำพองยา - เว้ กลุ่ม เอิบศรี  1-3-2007 บินไปเวียดนามเที่ยวฮานอยกับพี่ปองดีกว่า,
บินไปไซ่ง่อนเที่ยวเวียดนามกับพี่ปองสนุกแน่ ภาพฮอยอัน เว้ ดานัง คุณจิ๋ม   24-3-2007 ทัวร์ฮานอยเทียวเวียดนามกับพี่ปอง
ทัวร์เวียดนามแสนสนุกกับพี่ปองสิ, ภาพเวียดนามกลาง-ฮอยอัน กรุ๊ป อาจาริย์ ปิ่น 5-4-2007 เหิรฟ้าบินไปเวียดนาม,บินไปเวียดนามลงที่ฮานอย,
บินลงไซ่ง่อนที่เวียดนามใต้, ภาพเที่ยวเวียดนามกับกรุ๊ป น้องปืน 12-4-2007   บินไปเวียดนามจะไปฮอยอันลงฮานอยหรือลงไซ่ง่อนก่อน
บินไปเวียดนามกลางต้องลงที่เวียดนามเหนือหรือเวียดนามใต้, เวียดนาม-ฮอยอันวันสงกรานต์กับน้องพร สาวเวียดนามหลงรักหนุ่มไทย,
เที่ยวเวียดนามดูสาวเวียดนามสวยๆทั้งนั้น, เวียดนามไปฮอยอันน้องพรสัมผัสลูกทัวร์ใจดี เที่ยวทัวร์เวียดนามกับโปรแกรมทัวร์ดอทคอม
เทียวเวียดนามให้ถึงแก่นกับprogramtour.com, ทัวร์เวียดนามฮอยอันกับน้องพรวันตรุษจีน ประเทศเวียดนามพี่ปองไปบ่อยมาก,
ไปฮานอยเที่ยวเวียดนามต้องไปกับพี่ปองสิ, สามศิลปินชื่อดังของเวียดนาม อยากลงทุนในเวียดนามต้องติดต่อมาที่programtour.com,
สาวเวียดนามกรี๊ดเจอหนุ่มไทย, เที่ยวเวียดนามฮอยอันไปกับแป้งตอนที่ 1 เที่ยวเวียดนามกับprogramtour.com,
ประเทศเวียดนามกับคนเวียดนามน่าสัมผัสจริงๆ, ทัวร์เวียดนามเมืองฮอยอัน ตอนที่ 2 คลิก ระเทศเวียดนามกับชีวิตคนเวียดนามที่ใครได้ไปเห็นจะไม่ลืมเลย,
เที่ยวเวียดนามทั้งทีต้องมีไกด์เวียดนามดีๆด้วย, สงกรานต์ไปเวียดนาม ทัวร์เวียดนามต้องมีไกด์เวียดนามสวยๆสิ,
ชมเมืองเว้ที่เวียดนามกลาง
ทัวร์เวียดนามสิ้นปีของพร
ฮอยอันวันสุดท้ายครูร้อยกว่าชีวิตจำใจจาก
ตลาดดองบาใหญ่ที่สุดในเวียดนามกลาง
บ้านทำหมวกและทำธูปที่เวียดนามกลาง
พิพิธภัณฑ์จามที่เวียดนามในเมืองดานัง
ยอดเขาไฮวานของเวียดนามหนาวสั่นไปตามๆกัน
เวียดนามมีมังกรยักษ์ทีดานัง
ฮอยอันสะเทือนเพราะครูมาเป็นร้อย
     
  การจองทัวร / การติดต่อ / สอบถาม / Msn / Emai
  ภาพเวียดนามเหนือ  
เวียดนามฮานอยกับคนในกระทรวงการท่องเที่ยว 1-6
ฮานอยกัยกรุ๊ปคนในกระทรวงท่องเที่ยว ตอนที่ 7-10
ฮานอยเวียดนามเหนือกับคุณสมาน ตอนที่ 1- 4
เวียดนามเหนือ กรุ๊ปสมาน ตอนที่ 5-8
ภาพเวียดนามเหนือ / 15-18 พค ฮานอย-ฮาลอง 1-4
ชมภาพฮานอย่องอ่าวฮาลองเบย์ ต่อตอนที่ 5 -8
ภาพเวียดนามกับอีซูซุ ตังปักพาลูกค้าพาไปฮานอย
ภาพเจดีย์เสาเดียวที่ฮานอย
ฮานอยกับวัด เก่าแก่โบราณ วัด - Ouan Thanh Temple
ภาพมีแต่คนเวียดนามเท่านั้นที่ทำได้
ภาพไอศรีมบ้าคลั่งของเวียดนาม
เวียดนามเหนือฮานอยแสนหวาน
ภาพทะเลสาปคืนดาบที่ฮานอย ในเวียดนามเหหหนือ
ไอสกรีมบันลือโลกที่เวียดนามในฮานอย
ไอสกรีมชุลมุนในฮานอย
ฮานอยมีเจดียหอมอีกแห่งหนึ่ง
ถนน 36 สาย ที่ฮานอย กับคาราโอเกะเพลงไทย
     
  ภาพเวียดนาม.ใต้  
เที่ยวเขมรควบเวียดนามใต้ ของ คนภูเก็ต
ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์-ดาลัด ของ ผอ.ไพโรจน์
     
  สาระน่ารู้อื่นๆ เกี่ยวกับเวียดนาม  
กระทรวงการต่างประเทศของเวียดนาม
วีซ่าเวียดนาม
วีซ่าเวียดนามออนไลน์-1
สถานทูตไทยในเวียดนาม
วีซ่าเวียดนามออนไลน์-2
บ้านมิตรภาพไทย-เวียดนาม
การลงทุนในเวียดนาม
เวียดนามใต้-โฮจิมินห์ร่วมหุ้นอาเชี่ยน
มหาบุรุษแห่งเวียดนาม
มรดกของโฮจิมินห์ที่ทิ้งไว้ในเวียดนาม
เวียดนามกับหนองคาย
เวียดนามแซงไทยจริงหรือ ?
ไทยชวนลงทุนในเวียดนาม
เวียดนามพร้อมเป็นคนกลาง
คนต่างด้าวจะไปเวียดนาม
พันธมิตรเวียดนาม
รับจ้างทำวีซ่าเวียดนาม
วียดนามสร้างชาติ
แผนที่เวียดนาม
สงครามเวียดนาม
จราจรวุ่นวายของเวียดนา
วิชาอาชีพครูเวียดนาม
ปิ๊งรักที่ฮานอย
ชีวิตของโฮจิมินห์
ฮานอยน้ำท่วมในเวียดนามเหนือ
ภาษาเวียดนามวันละคำ
     
     
  - ภาพทะเลสาปคืนดาบที่ฮานอย
  - ไอสกรีมบันลือโลกที่เวียดนามในฮานอย
  - ไอสกรีมชุลมุนในฮานอย
  - ฮานอยมีเจดียหอมอีกแห่งหนึ่ง
  - ถนน 36 สาย ที่ฮานอย กับ คาราโอเกะเพลงไทย
   
   
    ภาพทัวร์ เวียดนามกลาง ฮอยอัน
   
  - ภาพไปฮอยอันกับคณะครูเกษียณ 114 ชีวิต ตอนที่ 1-7
- ตอนที่ 8-16 คลิกที่นี่
  - ภาพฮอยอันของคณะครูหรรษา 40 คน จากกำแพงแสน
  - ภาพไปเวียดนามกลางของ อาจาริย์ นก
  - ภาพเวียดนามกลางไปอาบน้ำแร่แช่น้ำร้อนกับ อ.เอมอร
  - ภาพถ้ำพองยาที่เวียดนามพร้อมพายุ จาก น้อง เจน
  - ภาพฮอยอันทริปปีใหม่ ของ คุณตุ๊ก + คุณ ผ่องศร
  - ชมภาพเวียตนามกลาง -ฮอยอัน 1000 ภาพ ยุคแรก ๆ
  - ภาพท่องเที่ยวฮอยอัน - ถ้ำพองยา- เว้ จาก พี่ปอง
  - โหด..มันส์...ฮา .สู่ฮอยอัน จาก น้องพร
  - มาดูภาพฮอยอันทริป 07-13 ธ.ค กันจ้า
  - ภาพถ้ำพองยามรดกโลกเวียดนาม จาก..กล้อง เจ้า เอ๋
  - ทัวร์ฮอยอันตามคำขอของกลุ่มพิจิตร
  - ทัวร์ไปเวียดนามตะลุยช๊อปปิ้งกับเหล่านักช๊อป ตัวยง
  - ภาพของแปลกเวียดนามที่หาดูได้ยากในประเทศไทย
  - ฮอยอันวันสงกรานต์กับน้องพร
  - ฮอยอันน้องพรสัมผัสลูกทัวร์ใจดี
  - ฮอยอันกับน้องพรวันตรุษจีน
  - สามศิลปินชื่อดังของเวียดนาม
  - ฮอยอันไปกับแป้งตอนที่ 1
- ตอนที่ 2 คลิก
  - สงกรานต์ไปเวียดนาม
  - ชมเมืองเว้ที่เวียดนามกลาง
  - ทัวร์เวียดนามสิ้นปีของพร
  - ฮอยอันวันสุดท้ายครูร้อยกว่าชีวิตจำใจจาก
  - ตลาดดองบาใหญ่ที่สุดในเวียดนามกลาง
  - บ้านทำหมวกและทำธูปที่เวียดนามกลาง
  - พิพิธภัณฑ์จามที่เวียดนามในเมืองดานัง
  - ยอดเขาไฮวานของเวียดนามหนาวสั่นไปตามๆกัน
  - เวียดนามมีมังกรยักษ์ทีดานัง
  - ฮอยอันสะเทือนเพราะครูมาเป็นร้อย
  - หลวงพระบางของกลุ่มวิศวะบางมด ทงรถไฟ
  - ชมภาพวันปีใหม่หลวงพระบาง  1000 ภาพ
  - ชมภาพการเดินทางหลวงพระบาง เมื่อ 29 - 01 ก.พ
  ภาพทำบุญวันมาฆบูชา ที่ หลวงพระบาง
  -  55 ปี เดียนเบียนฟูที่เวียดนามเหนือ
  - สิ้นสุดสงครามเดียนเบียนฟู
  - การรบที่เดียนเบียนฟู
  - สงครามเดียนเบียนฟู
  - สมรภูมิเดียนเบียนฟู
  - ภาพขายหมาที่ซาปา
  - ซาปาน่ไปจริงๆ
   
  -  ภาพซาปาในฝัน
 

 

การจองทัวร / การติดต่อ / สอบถาม / Msn / Email

เวียดนามเหนือ-กลาง-ใต้
06 วัน ฮานอย-ฮอยอัน-โฮจิมินห์
07 วัน ฮานอย-ฮอยอัน-โฮจิมินห์
08 วัน ฮานอย-ฮอยอัน-โฮจิมินห์

เวียดนามเหนือ
3 วัน ฮานอย-ฮาลองเบย์
3 วัน ฮานอย-ฮาลองเบย์ เน้น ฮานอย
3 วัน ฮานอย-ฮาลองเบย์ ( เช้า-เช้า)
4 วัน ฮานอย-ฮาลองเบย์-นิงห์บิงห์
4 วัน ฮานอย-ฮาลองเบย์-เจดีย์หอม
4 วัน ฮานอย-ฮาลองเบย์-เดียนเบียนฟู
4 วัน ฮานอย-ฮาลองเบย์ ( เช้ากลับเช้า )
4 วัน ฮานอย-ฮาลองเบย์-ฮาลองบก ( เช้ากลับเช้า )
4 วัน ฮานอย-ซาปา
4 วัน ฮานอย-ซาปา-นิงห์บิงห์ ( เช้ากลับเช้า )
5 วัน ฮานอย-ฮาลองเบย์-ซาปา
5 วัน ฮานอย-ซาปา ( เช้ากลับเช้า )
5 วัน ฮานอย-ซาปา-ฮาลองเบย์ ( เช้ากลับเช้า )
5 วัน ฮานอย-ซาปา-นิงหฺบิงห์-ฮาลองบก ( เช้ากลับเช้า)
5 วัน ฮานอย-ซาปา-เจดีย์หอม ( เช้ากลับเช้า )
5 วัน ฮานอย-ฮาลองเบย์-เจดียหอม
5 วัน หลวงพระบาง(ลาว)-ฮานอย (เวียดนาม)
6 วัน นครพนม-ฮานอย
6 วัน นครพนม-ฮานอย-ฮาลองเบย์
ุุ6 วัน ฮานอย-ฮาลองเบย์-นิงห์บิงห์-ซาปา
6 วัน มุกดาหาร-ถ้ำพองยา-ฮาลองเบย์
6 วันมุกดาหาร-ถ้ำพองยา-ฮาลองเบย์ 2
7 วัน นคมพนม-ฮานอย-ฮาลองเบย์-ฮาลองบก


เวียดนามเหนือ-เวียดนามกลาง
เวียดนามกลาง-เวียดนามเหนือ
เลือกไปไหนก่อนก็ได้แค่สลับการเดินทาง

4 วัน ฮานอย-ฮอยอัน-1
4 วัน ฮานอย-ฮอยอัน-กระเช้าบานา
5 วัน ฮานอย-ฮอยอัน-ยอดไฮวาน
5 วัน ฮานอย-ฮอยอัน-กระเช้าบานา
5 วัน มุกดาหาร-ถ้ำพองยา-ฮานอย
5 วัน ดานัง-ฮอยอัน-ฮานอย-ฮาลองเบย์
6 วัน ดานัง-ฮอยอัน-ฮานอย-ฮาลองเบย์
6 วัน ดานัง-ฮอยอัน-เว้-ฮานอย-ฮาลองเบย์
7 วัน มุกดาหาร-ถ้ำพองยา-ฮานอย-ฮาลองเบย์
7 วัน นครพนม-ฮานอย-ฮาลองเบย์-นิงห์บิงห์
7 วัน นครพนม-ถ้ำพองยา-ฮานอย
7 วัน มุกดาหาร-ฮอยอัน-ฮานอย-ฮาลองเบย์
8 วัน ฮานอย-ฮอยอัน

เวียดนามกลาง
3 วัน ดานัง -ฮอยอัน
4 วัน ดานัง -ฮอยอัน แบบที่ 1
5 วัน มุกดาหาร-ฮอยอัน แบบที่ 1
5 วัน ฮอยอัน แบบที่ 2
6 วัน มุกดาหาร-ถ้ำพองยา-ฮอยอัน
6 วัน ฮอยอัน แบบที่ 2
6 วัน ฮอยอัน-บานา กระเช้าเหนือเมฆ
7 วัน ฮอยอัน-กระเช้าบานาสัมผัสเมฆ
7 วัน มุกดาหาร-ถ้ำพองยา-ฮอยอัน
7 วัน ฮอยอัน แบบที่ 2
8 วัน นครพนม-ฮานอย-เบย์-บก-เจดีย์หอม

เวียดนามกลาง-เวียดนามใต้
เวียดนามใต้-เวียดนามกลาง
เลือกไปไหนก่อนก็ได้แค่สลับการเดินทาง
05 วัน ดานัง-ฮอยอัน-โฮจิมินห์ (ไซ่ง่อน)
06 วัน ฮอยอัน-โฮจิมินห์ (ไซ่ง่อน)
08 วันไซ่ง่อน-นาตรัง-ฮอยอัน-มุกดาหาร
10 วัน ไซ่ง่อน-ดาลัด-ฮอยอัน-มุกดาหาร

เวียดนามใต้
3 วัน ไซ่ง่อน แบบที่ 1
3 วัน ไซ่ง่อน แบบที่ 2
3 วัน โฮจิมินห์ แบบที่ 3
4 วัน โฮจิมินห์-วุงตาว
4 วัน โฮจิมินห์-แม่น้ำโขง-วุงตาว
5 วัน โฮจิมินห์-ดาลัด
ุ6 วัน โฮจิมินห์-ดาลัด-นาตรัง
6-8 วัน อุบล-คอนพะเพ็ง-หลี่ผี-ดาลัด-ไซ่ง่อน

- กระทรวงการต่างประเทศ
- วีซ่าเวียดนาม
-
วีซ่าเวียดนามออนไลน์-1
- สถานทูตไทยในเวียดนาม
- วีซ่าเวียดนามออนไลน์-2
- บ้านมิตรภาพไทย-เวียดนาม
- การลงทุนในเวียดนาม
- โฮจิมินห์ร่วมหุ้นอาเชี่ยน
- มหาบุรุษแห่งเวียดนาม
- มรดกของโฮจิมินห์
- เวียดนามกับหนองคาย
- เวียดนามแซงไทยจริงหรอ
- ไทยชวนลงทุนในเวียดนาม
-เวียดนามพร้อมเป็นคนกลาง
- คนต่างด้าวจะไปเวียดนาม
- พันธมิตรเวียดนาม
- รับจ้างทำวีซ่าเวียดนาม
- เวียดนามสร้างชาติ
- แผนที่เวียดนาม
- สงครามเวียดนาม
- จราจรวุ่นวายของเวียดนา
- วิชาอาชีพครูเวียดนาม
- ปิ๊งรักที่ฮานอย
- ชีวิตของโฮจิมินห์
- ฮานอยน้ำท่วม
-
ภาษาเวียดนามวันละคำ

ภาพทัวร์เวียดนามเหนือ-ฮานอย
ไปฮานอยกับคนในกระทรวงการท่องเที่ยว ตอนที่ 1-6  คลิก
ตอนที่ 7-10 คลิกที่นี่เลย
เที่ยวฮานอยเวียดนามเหนือกับคุณสมาน ตอนที่ 1-4  คลิก
ตอนที่ 5-8 คลิกที่นี่
ภาพเวียดนาม กรุ๊ป 15-18 พค ฮานอย-ฮาลอง ตอนที่ 1-4  คลิก
ต่อตอนที่ 5 -8 ได้เลย คลิก
ภาพ ไปเวียดนามกับอีซูซุ ตังปักสมนาคุณลูกค้าพาไปฮานอย
ภาพเจดีย์เสาเดียวที่ฮานอย
ฮานอยกับวัด เก่าแก่โบราณ วัด - Ouan Thanh Temple
ฮานอยแสนหวาน
ภาพทะเลสาปคืนดาบที่ฮานอย
ไอสกรีมบันลือโลกที่เวียดนามในฮานอย
ไอสกรีมชุลมุนในฮานอย
ฮานอยมีเจดียหอมอีกแห่งหนึ่ง
ถนน 36 สาย ที่ฮานอย กับ คาราโอเกะเพลงไทย

 ภาพทัวร์ เวียดนามกลาง ฮอยอัน
ภาพไปฮอยอันกับคณะครูเกษียณ 114 ชีวิต ตอนที่ 1-7
ตอนที่ 8-16 คลิกที่นี่
ภาพฮอยอันของคณะครูหรรษา 40 คน จากกำแพงแสน
ภาพไปเวียดนามกลางของ อาจาริย์ นก
ภาพเวียดนามกลางไปอาบน้ำแร่แช่น้ำร้อนกับ อ.เอมอร
ภาพถ้ำพองยาที่เวียดนามพร้อมพายุ จาก น้อง เจน
ภาพฮอยอันทริปปีใหม่ ของ คุณตุ๊ก + คุณ ผ่องศร
ชมภาพเวียตนามกลาง -ฮอยอัน 1000 ภาพ ยุคแรก ๆ
ภาพท่องเที่ยวฮอยอัน - ถ้ำพองยา- เว้ จาก พี่ปอง
โหด..มันส์...ฮา .สู่ฮอยอัน จาก น้องพร
มาดูภาพฮอยอันทริป 07-13 ธ.ค กันจ้า
ภาพถ้ำพองยามรดกโลกเวียดนาม จาก..กล้อง เจ้า เอ๋
ทัวร์ฮอยอันตามคำขอของกลุ่มพิจิตร
ทัวร์ไปเวียดนามตะลุยช๊อปปิ้งกับเหล่านักช๊อป ตัวยง
ภาพของแปลกเวียดนามที่หาดูได้ยากในประเทศไทย
ทัวร์ฮอยอันมากมาย  เมื่อ 7-13 ก.ค ที่ผ่านมา
ภาพไปทานอาหารเวียดนามกันให้สะใจกับอาหารรสดี
ทัวร์ภาพถ้ำพองยาของเวียดนาม - เว้ กับกิติมา+เจ้าเว่อร์
ฮอยอันวันสงกรานต์กับน้องพร
ฮอยอันน้องพรสัมผัสลูกทัวร์ใจดี
ฮอยอันกับน้องพรวันตรุษจีน
สามศิลปินชื่อดังของเวียดนาม
ฮอยอันไปกับแป้งตอนที่ 1
ตอนที่ 2 คลิก
สงกรานต์ไปเวียดนาม
ชมเมืองเว้ที่เวียดนามกลาง
ทัวร์เวียดนามสิ้นปีของพร
ฮอยอันวันสุดท้ายครูร้อยกว่าชีวิตจำใจจาก
ตลาดดองบาใหญ่ที่สุดในเวียดนามกลาง
บ้านทำหมวกและทำธูปที่เวียดนามกลาง
พิพิธภัณฑ์จามที่เวียดนามในเมืองดานัง
ยอดเขาไฮวานของเวียดนามหนาวสั่นไปตามๆกัน
เวียดนามมีมังกรยักษ์ทีดานัง
ฮอยอันสะเทือนเพราะครูมาเป็นร้อย

 

ทะเล-เกาะ-ดำน้ำดูปลาและประการัง
 . 2 วัน เกาะทะลุ , เกาะสิงห์
 . 3 วัน เกาะทะลุ-หมู่เกาะชุมพร
 . 3 วัน เกาะเต่า - ชุมพร

 4 วัน เขาสก-ดำน้ำเกาะชุมพร
 .
4 วัน เขาสก-ดำน้ำเกาะมัตตรา
 .4 วัน เกาะสุรินทร
 .4 วัน เกาะหลีเป๊ะ-ถ้ำมรกต-กระดาน
 . 4 วัน เกาะ อาดัง-ราวี-ตระรุเตา

  ทะเล เล่นน้ำ ชมธรรมชาติ
 
3 วัน น้ำตกร้อน กระบี่
 . 
3 วัน ทะเลแหวก กระบี่
 . 
เชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน
 . 
เชียงใหม่ - เชียงราย
 . 
เชียงใหม่-เชียงราย
 .
 
ทำบุญ 9 วัด อยุธยา
 . เข้าวัดได้บุญ สุขใจได้เที่ยว
 . 
อัพเดทสุขภาพ
 .
 ข่าวกิจกรรม

 . 3 วัน เกาะทะลุ-หมู่เกาะชุมพร
 . 3 วัน เกาะเต่า - ชุมพร
 4 วัน เขาสก-ดำน้ำเกาะชุมพร
 .
4 วัน เกาะสุรินทร

 

ทะเล-เกาะ-ดำน้ำดูปลาและประการัง
 . 2 วัน เกาะทะลุ , เกาะสิงห์
 . 3 วัน เกาะทะลุ-หมู่เกาะชุมพร
 . 3 วัน เกาะเต่า - ชุมพร

 4 วัน เขาสก-ดำน้ำเกาะชุมพร
 .
4 วัน เขาสก-ดำน้ำเกาะมัตตรา
 .4 วัน เกาะสุรินทร
 .4 วัน เกาะหลีเป๊ะ-ถ้ำมรกต-กระดาน
 . 4 วัน เกาะ อาดัง-ราวี-ตระรุเตา

  ทะเล เล่นน้ำ ชมธรรมชาติ
 
3 วัน น้ำตกร้อน กระบี่
 . 
3 วัน ทะเลแหวก กระบี่
 . 
เชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน
 . 
เชียงใหม่ - เชียงราย
 . 
เชียงใหม่-เชียงราย
 .
 
ทำบุญ 9 วัด อยุธยา
 . เข้าวัดได้บุญ สุขใจได้เที่ยว
 . 
อัพเดทสุขภาพ
 .
 ข่าวกิจกรรม

 . 3 วัน เกาะทะลุ-หมู่เกาะชุมพร
 . 3 วัน เกาะเต่า - ชุมพร
 4 วัน เขาสก-ดำน้ำเกาะชุมพร
 .
4 วัน เกาะสุรินทร

 

  - ภาพทะเลสาปคืนดาบที่ฮานอย
  - ไอสกรีมบันลือโลกที่เวียดนามในฮานอย
  - ไอสกรีมชุลมุนในฮานอย
  - ฮานอยมีเจดียหอมอีกแห่งหนึ่ง
  - ถนน 36 สาย ที่ฮานอย กับ คาราโอเกะเพลงไทย
   
   
    ภาพทัวร์ เวียดนามกลาง ฮอยอัน
   
  - ภาพไปฮอยอันกับคณะครูเกษียณ 114 ชีวิต ตอนที่ 1-7
- ตอนที่ 8-16 คลิกที่นี่
  - ภาพฮอยอันของคณะครูหรรษา 40 คน จากกำแพงแสน
  - ภาพไปเวียดนามกลางของ อาจาริย์ นก
  - ภาพเวียดนามกลางไปอาบน้ำแร่แช่น้ำร้อนกับ อ.เอมอร
  - ภาพถ้ำพองยาที่เวียดนามพร้อมพายุ จาก น้อง เจน
  - ภาพฮอยอันทริปปีใหม่ ของ คุณตุ๊ก + คุณ ผ่องศร
  - ชมภาพเวียตนามกลาง -ฮอยอัน 1000 ภาพ ยุคแรก ๆ
  - ภาพท่องเที่ยวฮอยอัน - ถ้ำพองยา- เว้ จาก พี่ปอง
  - โหด..มันส์...ฮา .สู่ฮอยอัน จาก น้องพร
  - มาดูภาพฮอยอันทริป 07-13 ธ.ค กันจ้า
  - ภาพถ้ำพองยามรดกโลกเวียดนาม จาก..กล้อง เจ้า เอ๋
  - ทัวร์ฮอยอันตามคำขอของกลุ่มพิจิตร
  - ทัวร์ไปเวียดนามตะลุยช๊อปปิ้งกับเหล่านักช๊อป ตัวยง
  - ภาพของแปลกเวียดนามที่หาดูได้ยากในประเทศไทย
  - ฮอยอันวันสงกรานต์กับน้องพร
  - ฮอยอันน้องพรสัมผัสลูกทัวร์ใจดี
  - ฮอยอันกับน้องพรวันตรุษจีน
  - สามศิลปินชื่อดังของเวียดนาม
  - ฮอยอันไปกับแป้งตอนที่ 1
- ตอนที่ 2 คลิก
  - สงกรานต์ไปเวียดนาม
  - ชมเมืองเว้ที่เวียดนามกลาง
  - ทัวร์เวียดนามสิ้นปีของพร
  - ฮอยอันวันสุดท้ายครูร้อยกว่าชีวิตจำใจจาก
  - ตลาดดองบาใหญ่ที่สุดในเวียดนามกลาง
  - บ้านทำหมวกและทำธูปที่เวียดนามกลาง
  - พิพิธภัณฑ์จามที่เวียดนามในเมืองดานัง
  - ยอดเขาไฮวานของเวียดนามหนาวสั่นไปตามๆกัน
  - เวียดนามมีมังกรยักษ์ทีดานัง
  - ฮอยอันสะเทือนเพราะครูมาเป็นร้อย
  - หลวงพระบางของกลุ่มวิศวะบางมด ทงรถไฟ
  - ชมภาพวันปีใหม่หลวงพระบาง  1000 ภาพ
  - ชมภาพการเดินทางหลวงพระบาง เมื่อ 29 - 01 ก.พ
  ภาพทำบุญวันมาฆบูชา ที่ หลวงพระบาง
  -  55 ปี เดียนเบียนฟูที่เวียดนามเหนือ
  - สิ้นสุดสงครามเดียนเบียนฟู
  - การรบที่เดียนเบียนฟู
  - สงครามเดียนเบียนฟู
  - สมรภูมิเดียนเบียนฟู
  - ภาพขายหมาที่ซาปา
  - ซาปาน่ไปจริงๆ
   
  -  ภาพซาปาในฝัน
 

 

การจองทัวร / การติดต่อ / สอบถาม / Msn / Email

เวียดนามเหนือ-กลาง-ใต้
06 วัน ฮานอย-ฮอยอัน-โฮจิมินห์
07 วัน ฮานอย-ฮอยอัน-โฮจิมินห์
08 วัน ฮานอย-ฮอยอัน-โฮจิมินห์

เวียดนามเหนือ
3 วัน ฮานอย-ฮาลองเบย์
3 วัน ฮานอย-ฮาลองเบย์ เน้น ฮานอย
3 วัน ฮานอย-ฮาลองเบย์ ( เช้า-เช้า)
4 วัน ฮานอย-ฮาลองเบย์-นิงห์บิงห์
4 วัน ฮานอย-ฮาลองเบย์-เจดีย์หอม
4 วัน ฮานอย-ฮาลองเบย์-เดียนเบียนฟู
4 วัน ฮานอย-ฮาลองเบย์ ( เช้ากลับเช้า )
4 วัน ฮานอย-ฮาลองเบย์-ฮาลองบก ( เช้ากลับเช้า )
4 วัน ฮานอย-ซาปา
4 วัน ฮานอย-ซาปา-นิงห์บิงห์ ( เช้ากลับเช้า )
5 วัน ฮานอย-ฮาลองเบย์-ซาปา
5 วัน ฮานอย-ซาปา ( เช้ากลับเช้า )
5 วัน ฮานอย-ซาปา-ฮาลองเบย์ ( เช้ากลับเช้า )
5 วัน ฮานอย-ซาปา-นิงหฺบิงห์-ฮาลองบก ( เช้ากลับเช้า)
5 วัน ฮานอย-ซาปา-เจดีย์หอม ( เช้ากลับเช้า )
5 วัน ฮานอย-ฮาลองเบย์-เจดียหอม
5 วัน หลวงพระบาง(ลาว)-ฮานอย (เวียดนาม)
6 วัน นครพนม-ฮานอย
6 วัน นครพนม-ฮานอย-ฮาลองเบย์
ุุ6 วัน ฮานอย-ฮาลองเบย์-นิงห์บิงห์-ซาปา
6 วัน มุกดาหาร-ถ้ำพองยา-ฮาลองเบย์
6 วันมุกดาหาร-ถ้ำพองยา-ฮาลองเบย์ 2
7 วัน นคมพนม-ฮานอย-ฮาลองเบย์-ฮาลองบก


เวียดนามเหนือ-เวียดนามกลาง
เวียดนามกลาง-เวียดนามเหนือ
เลือกไปไหนก่อนก็ได้แค่สลับการเดินทาง

4 วัน ฮานอย-ฮอยอัน-1
4 วัน ฮานอย-ฮอยอัน-กระเช้าบานา
5 วัน ฮานอย-ฮอยอัน-ยอดไฮวาน
5 วัน ฮานอย-ฮอยอัน-กระเช้าบานา
5 วัน มุกดาหาร-ถ้ำพองยา-ฮานอย
5 วัน ดานัง-ฮอยอัน-ฮานอย-ฮาลองเบย์
6 วัน ดานัง-ฮอยอัน-ฮานอย-ฮาลองเบย์
6 วัน ดานัง-ฮอยอัน-เว้-ฮานอย-ฮาลองเบย์
7 วัน มุกดาหาร-ถ้ำพองยา-ฮานอย-ฮาลองเบย์
7 วัน นครพนม-ฮานอย-ฮาลองเบย์-นิงห์บิงห์
7 วัน นครพนม-ถ้ำพองยา-ฮานอย
7 วัน มุกดาหาร-ฮอยอัน-ฮานอย-ฮาลองเบย์
8 วัน ฮานอย-ฮอยอัน

เวียดนามกลาง
3 วัน ดานัง -ฮอยอัน
4 วัน ดานัง -ฮอยอัน แบบที่ 1
5 วัน มุกดาหาร-ฮอยอัน แบบที่ 1
5 วัน ฮอยอัน แบบที่ 2
6 วัน มุกดาหาร-ถ้ำพองยา-ฮอยอัน
6 วัน ฮอยอัน แบบที่ 2
6 วัน ฮอยอัน-บานา กระเช้าเหนือเมฆ
7 วัน ฮอยอัน-กระเช้าบานาสัมผัสเมฆ
7 วัน มุกดาหาร-ถ้ำพองยา-ฮอยอัน
7 วัน ฮอยอัน แบบที่ 2
8 วัน นครพนม-ฮานอย-เบย์-บก-เจดีย์หอม

เวียดนามกลาง-เวียดนามใต้
เวียดนามใต้-เวียดนามกลาง
เลือกไปไหนก่อนก็ได้แค่สลับการเดินทาง
05 วัน ดานัง-ฮอยอัน-โฮจิมินห์ (ไซ่ง่อน)
06 วัน ฮอยอัน-โฮจิมินห์ (ไซ่ง่อน)
08 วันไซ่ง่อน-นาตรัง-ฮอยอัน-มุกดาหาร
10 วัน ไซ่ง่อน-ดาลัด-ฮอยอัน-มุกดาหาร

เวียดนามใต้
3 วัน ไซ่ง่อน แบบที่ 1
3 วัน ไซ่ง่อน แบบที่ 2
3 วัน โฮจิมินห์ แบบที่ 3
4 วัน โฮจิมินห์-วุงตาว
4 วัน โฮจิมินห์-แม่น้ำโขง-วุงตาว
5 วัน โฮจิมินห์-ดาลัด
ุ6 วัน โฮจิมินห์-ดาลัด-นาตรัง
6-8 วัน อุบล-คอนพะเพ็ง-หลี่ผี-ดาลัด-ไซ่ง่อน

- กระทรวงการต่างประเทศ
- วีซ่าเวียดนาม
-
วีซ่าเวียดนามออนไลน์-1
- สถานทูตไทยในเวียดนาม
- วีซ่าเวียดนามออนไลน์-2
- บ้านมิตรภาพไทย-เวียดนาม
- การลงทุนในเวียดนาม
- โฮจิมินห์ร่วมหุ้นอาเชี่ยน
- มหาบุรุษแห่งเวียดนาม
- มรดกของโฮจิมินห์
- เวียดนามกับหนองคาย
- เวียดนามแซงไทยจริงหรอ
- ไทยชวนลงทุนในเวียดนาม
-เวียดนามพร้อมเป็นคนกลาง
- คนต่างด้าวจะไปเวียดนาม
- พันธมิตรเวียดนาม
- รับจ้างทำวีซ่าเวียดนาม
- เวียดนามสร้างชาติ
- แผนที่เวียดนาม
- สงครามเวียดนาม
- จราจรวุ่นวายของเวียดนา
- วิชาอาชีพครูเวียดนาม
- ปิ๊งรักที่ฮานอย
- ชีวิตของโฮจิมินห์
- ฮานอยน้ำท่วม
-
ภาษาเวียดนามวันละคำ

ภาพทัวร์เวียดนามเหนือ-ฮานอย
ไปฮานอยกับคนในกระทรวงการท่องเที่ยว ตอนที่ 1-6  คลิก
ตอนที่ 7-10 คลิกที่นี่เลย
เที่ยวฮานอยเวียดนามเหนือกับคุณสมาน ตอนที่ 1-4  คลิก
ตอนที่ 5-8 คลิกที่นี่
ภาพเวียดนาม กรุ๊ป 15-18 พค ฮานอย-ฮาลอง ตอนที่ 1-4  คลิก
ต่อตอนที่ 5 -8 ได้เลย คลิก
ภาพ ไปเวียดนามกับอีซูซุ ตังปักสมนาคุณลูกค้าพาไปฮานอย
ภาพเจดีย์เสาเดียวที่ฮานอย
ฮานอยกับวัด เก่าแก่โบราณ วัด - Ouan Thanh Temple
ฮานอยแสนหวาน
ภาพทะเลสาปคืนดาบที่ฮานอย
ไอสกรีมบันลือโลกที่เวียดนามในฮานอย
ไอสกรีมชุลมุนในฮานอย
ฮานอยมีเจดียหอมอีกแห่งหนึ่ง
ถนน 36 สาย ที่ฮานอย กับ คาราโอเกะเพลงไทย

 ภาพทัวร์ เวียดนามกลาง ฮอยอัน
ภาพไปฮอยอันกับคณะครูเกษียณ 114 ชีวิต ตอนที่ 1-7
ตอนที่ 8-16 คลิกที่นี่
ภาพฮอยอันของคณะครูหรรษา 40 คน จากกำแพงแสน
ภาพไปเวียดนามกลางของ อาจาริย์ นก
ภาพเวียดนามกลางไปอาบน้ำแร่แช่น้ำร้อนกับ อ.เอมอร
ภาพถ้ำพองยาที่เวียดนามพร้อมพายุ จาก น้อง เจน
ภาพฮอยอันทริปปีใหม่ ของ คุณตุ๊ก + คุณ ผ่องศร
ชมภาพเวียตนามกลาง -ฮอยอัน 1000 ภาพ ยุคแรก ๆ
ภาพท่องเที่ยวฮอยอัน - ถ้ำพองยา- เว้ จาก พี่ปอง
โหด..มันส์...ฮา .สู่ฮอยอัน จาก น้องพร
มาดูภาพฮอยอันทริป 07-13 ธ.ค กันจ้า
ภาพถ้ำพองยามรดกโลกเวียดนาม จาก..กล้อง เจ้า เอ๋
ทัวร์ฮอยอันตามคำขอของกลุ่มพิจิตร
ทัวร์ไปเวียดนามตะลุยช๊อปปิ้งกับเหล่านักช๊อป ตัวยง
ภาพของแปลกเวียดนามที่หาดูได้ยากในประเทศไทย
ทัวร์ฮอยอันมากมาย  เมื่อ 7-13 ก.ค ที่ผ่านมา
ภาพไปทานอาหารเวียดนามกันให้สะใจกับอาหารรสดี
ทัวร์ภาพถ้ำพองยาของเวียดนาม - เว้ กับกิติมา+เจ้าเว่อร์
ฮอยอันวันสงกรานต์กับน้องพร
ฮอยอันน้องพรสัมผัสลูกทัวร์ใจดี
ฮอยอันกับน้องพรวันตรุษจีน
สามศิลปินชื่อดังของเวียดนาม
ฮอยอันไปกับแป้งตอนที่ 1
ตอนที่ 2 คลิก
สงกรานต์ไปเวียดนาม
ชมเมืองเว้ที่เวียดนามกลาง
ทัวร์เวียดนามสิ้นปีของพร
ฮอยอันวันสุดท้ายครูร้อยกว่าชีวิตจำใจจาก
ตลาดดองบาใหญ่ที่สุดในเวียดนามกลาง
บ้านทำหมวกและทำธูปที่เวียดนามกลาง
พิพิธภัณฑ์จามที่เวียดนามในเมืองดานัง
ยอดเขาไฮวานของเวียดนามหนาวสั่นไปตามๆกัน
เวียดนามมีมังกรยักษ์ทีดานัง
ฮอยอันสะเทือนเพราะครูมาเป็นร้อย

 

ทะเล-เกาะ-ดำน้ำดูปลาและประการัง
 . 2 วัน เกาะทะลุ , เกาะสิงห์
 . 3 วัน เกาะทะลุ-หมู่เกาะชุมพร
 . 3 วัน เกาะเต่า - ชุมพร

 4 วัน เขาสก-ดำน้ำเกาะชุมพร
 .
4 วัน เขาสก-ดำน้ำเกาะมัตตรา
 .4 วัน เกาะสุรินทร
 .4 วัน เกาะหลีเป๊ะ-ถ้ำมรกต-กระดาน
 . 4 วัน เกาะ อาดัง-ราวี-ตระรุเตา

  ทะเล เล่นน้ำ ชมธรรมชาติ
 
3 วัน น้ำตกร้อน กระบี่
 . 
3 วัน ทะเลแหวก กระบี่
 . 
เชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน
 . 
เชียงใหม่ - เชียงราย
 . 
เชียงใหม่-เชียงราย
 .
 
ทำบุญ 9 วัด อยุธยา
 . เข้าวัดได้บุญ สุขใจได้เที่ยว
 . 
อัพเดทสุขภาพ
 .
 ข่าวกิจกรรม

 . 3 วัน เกาะทะลุ-หมู่เกาะชุมพร
 . 3 วัน เกาะเต่า - ชุมพร
 4 วัน เขาสก-ดำน้ำเกาะชุมพร
 .
4 วัน เกาะสุรินทร

 

ทะเล-เกาะ-ดำน้ำดูปลาและประการัง
 . 2 วัน เกาะทะลุ , เกาะสิงห์
 . 3 วัน เกาะทะลุ-หมู่เกาะชุมพร
 . 3 วัน เกาะเต่า - ชุมพร

 4 วัน เขาสก-ดำน้ำเกาะชุมพร
 .
4 วัน เขาสก-ดำน้ำเกาะมัตตรา
 .4 วัน เกาะสุรินทร
 .4 วัน เกาะหลีเป๊ะ-ถ้ำมรกต-กระดาน
 . 4 วัน เกาะ อาดัง-ราวี-ตระรุเตา

  ทะเล เล่นน้ำ ชมธรรมชาติ
 
3 วัน น้ำตกร้อน กระบี่
 . 
3 วัน ทะเลแหวก กระบี่
 . 
เชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน
 . 
เชียงใหม่ - เชียงราย
 . 
เชียงใหม่-เชียงราย
 .
 
ทำบุญ 9 วัด อยุธยา
 . เข้าวัดได้บุญ สุขใจได้เที่ยว
 . 
อัพเดทสุขภาพ
 .
 ข่าวกิจกรรม

 . 3 วัน เกาะทะลุ-หมู่เกาะชุมพร
 . 3 วัน เกาะเต่า - ชุมพร
 4 วัน เขาสก-ดำน้ำเกาะชุมพร
 .
4 วัน เกาะสุรินทร