หลวงพระบาง-เดียนเบียนฟู-ฮานอย

5 วัน ไป-กลับ เครื่องบิน

 

รวมเวียดนาม:รวมหลวงพระบาง:รวมฮานอย:เวียดนามเหนือ

www.programtour.com

Email : MSN :  jenchai624@hotmail.com

โทร 089-9246304 , 087-5149753, 02-8867018-9 02-9481866 กด 1

ติดต่อ..พี่ปอง ได้เลย

เวียดนาม:หลวงพระบาง:เดียนเบียนฟู:ฮานอย    
รวม ไทย รวมจีน  รวมลาว รวมเวียดนาม รวมพม่า  รวม กัมพูชา รวมฮ่องกง รวมมาเลเซีย    

สมุดเยี่ยม กระดานหัวเราะ หน้าหลัก ภูสอยดาว รวมภาพการท่องเที่ยว ลำพูน เขาหลวง ล่องน้ำเข็ก    
ซื้อ-ขาย กระดานเที่ยว 1 สมัครสตาฟ โอโละโกร ครั้งแรกที่ไปเวียดนาม ภูทอก ทีลอเร ล่องแพพะโต๊ะ    
หาเพื่อน กระดานเที่ยว 2 เกาะเต่า แหลมสน ไต่ระห่าหน้าผา ลำคลองงู วังเวียง น้ำตกเจ็ดคต    
Thaiview ข่าวบุญ-กุศล ป่าสตูล ยอดคินาบารู ป่าซับลังกา ผีตาโขน ลำคลองงู มาเลย์-สิงคโปร    
               


 
เวียดนาม:หลวงพระบาง:เดียนเบียนฟู:ฮานอย-1
-รถถังที่ เดียนเบียนฟู
เวียดนาม:หลวงพระบาง:เดียนเบียนฟู:ฮานอย-2
หลุมหลบภัยที่เดียนเบียนฟู
เวียดนาม:หลวงพระบาง:เดียนเบียนฟู:ฮานอย-3
-ศาลเจ้าเก่าที่ฮานอย
 
หลวงพระบางวัดเชียงทอง
หมากโมที่หลวงพระบาง
อนุสาวรีย์เดียนเบียนฟ
ชาวฮานอยที่เวียดนามเหนือ
พระธาตุพูสีหลวงพระบาง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

NV-5/7 หลวงพระบาง – อุดมไชย – เดียนเบียนฟู – ฮานอย – กรุงเทพฯ

พักโรงแรมหลวงพระบาง 1 คืน, อุดมไชย 1 คืน, เดียนเบียนฟู 1 คืน, ฮานอย 1 คืน

โปรแกรมเที่ยว 5 วัน ในเวียดนามเหนือที่ฮานอย
NV-5/1 ฮานอย-ฮาลองเบย์-ฮาลองบก-เจดียหอม
NV-5/2 ฮานอย-ฮาลองเบย์-ฮาลองบก-เจดีย์หอม (สลับวันกันเท่านั้น)
NV-5/3 ฮานอย-ซาปา-ล่องอ่าวฮาลองเบย์
NV-5/4 ฮานอย-ซาปา-เจาะลึก -ไม่เอาล่องอ่าวฮาลองเบย์ ไป Bacha ต้องตรงวันอาทิตย์
NV-5/5 ฮานอย- ซาปา-เจาะลึก-ไม่เอาล่องอ่าวฮาลองเบย์ ไป Cau May และหมู่บ้านเย้า
NV-5/6 หลวงพระบาง-ฮานอย-เดียนเบียนฟู
NV-5/7 หลวงพระบาง-ฮานอย-ล่องอ่าวฮาลองเบย์

 ขอเสนอโปรแกรมนำเที่ยวเส้นทางสายใหม่ที่ยังอุดมสมบูรณ์ด้วยธรรมชาติและวัฒนธรรม
ชมเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม ชมบรรยากาศแบบย้อนยุคล้านนา
อดีตราชธานีแห่งลาวเหนือที่ เมืองหลวงพระบาง


เที่ยวเมืองสมรรบสมัยสงครามเวียดกง-ฝรั่งที่ เดียนเบียนฟ
ูและชมอดีตเมืองหลวงแห่งเวียตนามที่ กรุงฮานอย
ประทับใจกับทีมงานมัคคุเทศก์ที่ชำนาญงาน
ที่พักระดับมาตรฐานและบริการอาหารเลิศรส

โปรแกรมการเดินทาง    ออกเดินทางวันที่ 6 – 10 เมษายน 2550 (รับแค่ 16 ท่าน)

วันแรก :   กรุงเทพฯ – หลวงพระบาง - วัดเชียงทอง - วัดวิชุนราช

12.00น.

 พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ทางเข้าประตู 8 เ
  คาน์เตอร์ R 18 - 19 สายการบินลาว

14.15น.

ออกเดินทางโดยสายการบินลาว เที่ยวบิน QV643 มุ่งสู่ เมืองหลวงพระบาง

16.05 น.

เดินทางถึง สนามบินหลวงพระบาง
นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมือหลวงพระบาง นำท่านเที่ยวชมตัวเมืองหลวงพระบาง
อดีตราชธานีของอาณาจักรล้านช้างเกือบ 200 ปีเดิมชื่อ ศรีสัตนาคนหุตมะราชธานี
ปัจจุบันเป็น 1 ใน 17 แขวงของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
นำท่านชม วัดเชียงทอง ซึ่งเป็นวัดหลวงคู่เมืองหลวงพระบาง
โดยพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชได้โปรดให้สร้างขึ้นและเป็นศูนย์ศิลปะกรรมล้านช้าง
จากนั้นให้ท่านชม วัดวิชุนราช สร้างในสมัยพระเจ้าวิชุนราช
นำท่านนมัสการ พระองค์หลวง ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศลาว
และชม พระธาตุหมากโม (แตงโม) พระธาตุที่มีรูปที่ใหญ่ทรงคล้ายกับลูกแตงโมผ่าครึ่ง ชาวหลวงพระบางจึงเรียกชื่อพระธาตุนี้ว่าพระธาตุหมากโมมาจนถึงปัจจุบัน

18.00 น.

นำท่านเข้าพักโรงแรม พร้อมบริการอาหารเย็นที่ห้องอาหาร
หลังอาหารพักผ่อนกันตามอัธยาศัย......


วันที่สอง : หลวงพระบาง - พระราชวังหลวง - อุดมไชย

05.30 น

นำท่านร่วมทำบุญ ตักบาตรข้าวเหนียว เพื่อเป็นศิริมงคล
ซึ่งในตอนเช้าจะมีพระภิกษุออกมาบิณฑบาตรนับร้อยรูป
จากนั้นนำท่านชม ตลาดเช้าหลวงพระบาง ชมวิถีชีวิตของชาวหลวงพระบาง

07.00 น.

บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารนำท่านชม พระราชวังหลวง ซึ่งเป็นที่ประทับของ เจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์
ชม หอพระบาง เป็นที่ประดิษฐาน พระบาง ซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมือง
และชม อนุสาวรีย์ของอดีตประธานประเทศของท่านไกรสอน พรหมวิหาร

12.00 น.

บริการอาหารกลางวัน
หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่แขวงอุดมไชย
ชมบรรยากาศสองทิศทาง หมู่บ้านชาวเขาและชนเผ่า

17.00 น.

ถึง เมืองอุดมไชย นำท่านเข้าพัก (พักโรงแรม ห้องละ 2 ท่าน)

19.00 น.

บริการอาหารเย็น
หลังอาหารนำท่านเที่ยวราตรีเมืองอุดมไชยกันตามอัธยาศัย....ราตรีสวัสดิ์


วันที่สาม : อุดมไชย – เดียนเบียนฟู - หมู่บ้านชาวไทดำ

06.00 น.

บริการอาหารเช้าที่โรงแรม
หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่ชายแดน เวียตนามเหนือ
ระหว่างทางชมธรรมชาติสองข้างทาง ผ่าน เมืองขวา สู่ชายแดนเวียตนาม
ข้ามแพขนานยนต์แม่น้ำอู

12.00 น.

บริการอาหารกล่องบนรถ ถึง ด่านสบพูน ฝั่งลาว
เดินทางต่อสู่ ด่านเตตรัง ฝั่งเวียดนาม
จากนั้นเดินทางกันต่อสู่ เมืองเดียนเบียนฟู

15.00 น.

ถึง เมืองเดียนเบียนฟู นำท่านเข้าพัก Hill Lam Hotel
จากนั้นนำท่านเที่ยวชม พิพิธภัณฑ์ ซึ่งจะมีการจำลองการสู้รบสมัยสงครามเดียนเบียนเบียนฟูกับฝรั่งเศส
และวิธีที่ชาวเวียดนามสามารถรบชนะสงครามได้ หลังจากนั้นนำท่านไปพบปะสังสรรค์กับ หมู่บ้านชาวไทดำ ซึ่งที่นี้สามารถใช้ภาษาไทยในการสนทนาและร่วมเต้นรำแบบชนเผ่าไทดำ
พร้อมบริการอาหารแบบพื้นบ้านของคนไทดำ สมควรแก่เวลาพักผ่อนกันตามอัธยาศัย..
..

วันที่สี่ : เดียนเบียนฟู – ฮานอย - หุ่นกระบอกน้ำ

07.00 น

บริการอาหารเช้าที่โรงแรม
หลังอาหารนำท่านเที่ยวชม อนุสาวรีย์ผู้นำวีรบุรุษไทดำ และตลาดของชาวไทดำ เที่ยวชมสนามสู้รบในสมัยสงครามกับฝรั่งเศษทำให้คนไทเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก

12.00 น.

บริการอาหารกลางวัน หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สนามบิน

15.15 น.

ออกเดินทางโดยสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ สู่ กรุงฮานอย

16.15 น.

ถึง สนามบินฮานอย นำท่านเข้าพักโรงแรม (พักห้องละ 2 ท่าน)

18.00 น.

บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านชมการแสดง หุ่นกระบอกน้ำ ซึ่งแสดงถึงเรื่องราววิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวเวียดนามและหาชมได้ที่นี่ที่เดียว


วันที่ห้า ฮานอย – สุสานโฮจิมินห์ – วิหารวรรณกรรม – ช้อปปิ้ง - กรุงเทพฯ

07.00 น

บริการอาหารเช้าที่โรงแรม
หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสบาดิ่งห์
ชม สุสานโฮจิมินห์ ซึ่งบรรจุศพอาบน้ำยาของอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์
นำท่านชมสถาปัตยกรรมการก่อสร้างแบบฝรั่งเศส
จากนั้นชม บ้านพักโฮจิมินห์ ชม ทำเนียบโฮจิมินห์
ชม เจดีย์เสาเดียว (เจดีย์ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวเวียตนามและชาวต่างประเทศมาบนบานเพื่อขอลูก)
นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ ที่เป็นอาคารคอนกรีตขนาดมหึมา
สร้างเมื่อครบรอบวันเกิดของประธานาธิบดีของเวียดนาม
และนำท่านชม วิหารวรรณกรรม ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรก

12.00 น.

บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาร หลังอาหารนำท่านชม พิพิธภัณฑ์การทหาร ชมภาพต่างที่เกี่ยวกับการสู้รบของเหล่าทหารในสมัยสงครามเวียดนาม
เที่ยวชม ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบที่มีทัศนียภาพที่สวยงามที่สุดใจกลางกรุงฮานอย
จากนั้นให้ท่านช้อปปิ้งสินค้านานาชนิด อาทิ เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า ในย่านถนน 36 สาย

18.00 น.

บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาตินอยไบ

21.30 น.

เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทยแอร์เอเซีย เที่ยวบินที่ FD3707

23.15 น.

ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ


อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ ท่านละ 20,900.-บาท (รวมค่าบริการทุกอย่าง)
เด็ก (ต่ำกว่า 12 ปี) ท่านละ 19,900.-บาท (มีเตียงนอน)
เด็ก (ต่ำกว่า 12 ปี) ท่านละ 18,900.-บาท (พักกับผู้ปกครอง)
พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 4,000.-บาท
สำหรับลูกค้าเก่าของเรา รับส่วนลดท่านละ 400.-บาทครับ


อัตราค่าบริการนี้รวม

1.ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ – หลวงพระบาง, เดียนเบฟู – ฮานอย, ฮานอย - กรุงเทพฯ
2.ค่าโรงแรมที่พัก 4 คืน (โรงแรม 3 ดาว พักห้องละ 2 ท่าน ห้องแอร์ ทีวี ตู้เย็น)
3.ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุไว้ในรายการ
4.ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยว
5.ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1,00,000 บาท/ท่าน
6.ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ,
7.ค่าภาษีสนามบินไทย-ลาว-เวียตนาม, ค่า YQ
8.มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง


สิ่งที่ควรนำติดตัว    กล้องถ่ายรูป, ของใช้ส่วนตัว, ยารักษาโรคประจำตัว, รองเท้าสวมใส่สบาย

การสำรองที่นั่ง

1.แจ้งชื่อ นามสกุล, อายุ เบอร์โทร/แฟกซ์ เพื่อทำประกันภัยการเดินทาง
2.วางมัดจำท่านละ 5,000 .-บาท โดยผ่านบัญชี
ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงินและระบุโปรแกรมทัวร์


หมายเลขบัญชีโอนเงิน

ชื่อ นายสมปอง เจนชัยจตรวนิช   
ธนาคารกสิกรไทย สาขรัชดา-ห้วยขวาง
บัญชีกระแสรายวัน หมายเลข  089 - 1 - 06925 - 1

สำหรับกรุ๊ปเหมา

1.กรุ๊ปเหมาหมู่คณะ 15 ท่านขึ้นไป ออกเดินทางได้ทุกวันพุธ และ วันศุกร์ครับ
2.มีไกด์เดินทางประจำกรุ๊ปของท่านจากกรุงเทพฯตลอดการเดินทาง

เอกสารเดินทาง

- ใช้หนังสือเดินทางเพื่อใช้ในการแจ้งเข้า-ออกประเทศได้เลยครับ

หมายเหตุ - เส้นทางโปรแกรมนี้ มีการนั่งรถนานสักหน่อยคือ
ระหว่างเมืองอุดมไชยไปยังเมืองเดียนเบียนฟู
เส้นทางเป็นเส้นทางภูเขา บางช่วงก็เป็นเส้นทางลูกรัง
และเป็นเส้นทางสายใหม่ที่กำลังเปิดรองรับนักท่องเที่ยวในเร็วๆนี้ครับ

 

ชมภาพ ที่ผ่านมา

ภาพ ครูเกษียณจากนครสวรรค์ 114 ชีวิต บุกฮอยอัน

ภาพครูหรรษา จากกำแพงแสน 42 ชีวิต ลุยฮอยอัน

ภาพถ้ำพองยา -เว ้- ฮอยอัน พร้อมพายุ จาก น้องเจน

ภาพทริปปีใหม่ คุณตุ๊ก + ผ่องศรี ( ตอนอารมณ์เสีย )

ภาพเที่ยวฮอยอัน เมื่อสงกรานต์ปีก่อนโน่น

ภาพถ้ำพองยา มรดกโลก - เว้ - ดานัง - ฮอยอัน

ภาพเที่ยวฮอยอัน ล่าสุด จาก น้องพร

มาดูภาพฮอยอันทริป 07-13 ธ.ค กันจ้า

โหด..มันส์...ฮา...สู่ฮอยอัน จาก น้องพร

ภาพถ้ำพองยา จากกล้องเจ้า เอ๋

ชมภาพทริปตามคำขอของกลุ่มพิจิตร

ภาพตะลุยฮอยอันช๊อปปิ้งกับเหล่านักช๊อป ตัวยง

ภาพ ฮอยอันมากมาย  เมื่อ 7-13 ก.ค ที่ผ่านมา

ภาพของแปลกในเวียดนามที่หาดูได้ยากในประเทศไทย

ไปทานกันให้สะใจกับอาหารรสดีที่เวียตนาม

ชมภาพถ้ำพองยา - เว้   กิติมา+เจ้าเว่อร์

ภาพท่องเที่ยว เว้ - ฮอยอัน คุณ จิ๋ม

ภาพ เวียดนาม เว้ - ฮอยอัน กรุ๊ป คุณอ้อย

ภาพเวียดนาม เมื่อ กลุ่ม อังคนา+ประสาน

ภาพ เวียดนาม เมื่อ กลุ่มแอม 17-2-2007

ภาพเวียตนาม กลุ่มทิพวรรณ  1-3 - 2007 

ภาพถ้ำพองยา - เว้ กลุ่ม เอิบศรี  1-3-2007

ภาพ เว้ ดานัง ฮอยอัน คุณจิ๋ม   24-3-2007

ภาพกรุ๊ป อาจาริย์ ปิ่น 5-4-2007

ภาพจากการพาทัวร์ไปเวียดนาม

ภาพ กรุป น้องปืน 12-4-2007

ภาพบางส่วนจากการท่องเที่ยวที่ผ่านมาของพี่ปอง

อยากไปสำรวจ สิปสองปันนา ใครที่รู้ตัวว่าหยุดยาวได้ไม่ยาก เชิญเลย

อยากไปพุกาม สำรวจ สักหน่อย ใครว่าง ๆ ก็เชิญเลยนะ

         เที่ยวภายในประเทศ          เที่ยวต่างประเทศ
     เขาสก - สุราษฎร์ธานี    เวียดนาม-ฮานอย-ฮาลองเบย
     เกาะเต่า - ชุมพร    เวียดนามกลาง - ฮอยอัน
      เกาะสุรินทร    เวียดนามกลาง-เวียดนามใต้
     ทะเลแหวก - กระบี่    ลาวเหนือ-หลวงพระบาง
     น้ำตกร้อน - กระบี่    ลาวใต้ - คอนพะเพ็ง -หลี่ผี - วัดพ
     อาดัง - ราวี - ตะรุเตา    พม่า - เสียมเรียบ
     ทำบุญ 9 วัด อยุธยา     กัมพูชา-นครวัด-นครธม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เวียดนามเหนือ-กลาง-ใต้
06 วัน ฮานอย-ฮอยอัน-โฮจิมินห์
07 วัน ฮานอย-ฮอยอัน-โฮจิมินห์
08 วัน ฮานอย-ฮอยอัน-โฮจิมินห์

เวียดนามเหนือ
3 วัน ฮานอย-ฮาลองเบย์
4 วัน ฮานอย-ฮาลองเบย์-นิงห์บิงห์
4 วัน ฮานอย-ฮาลองเบย์-เจดีย์หอม
4 วัน ฮานอย-ฮาลองเบย์-เดียนเบียนฟู
4 วัน ฮานอย-ซาปา
4 วัน ฮานอย-ซาปา-นิงห์บิงห์ ( เช้ากลับเช้า )
5 วัน ฮานอย-ฮาลองเบย์-ซาปา
5 วัน ฮานอย-ซาปา ( เช้ากลับเช้า )
5 วัน ฮานอย-ซาปา-ฮาลองเบย์ ( เช้ากลับเช้า )
5 วัน ฮานอย-ซาปา-นิงหฺบิงห์-ฮาลองบก ( เช้ากลับเช้า)
5 วัน ฮานอย-ฮาลองเบย์-เจดียหอม
5 วัน หลวงพระบาง(ลาว)-ฮานอย (เวียดนาม)
6 วัน นครพนม-ฮานอย
6 วัน นครพนม-ฮานอย-ฮาลองเบย์
ุุ6 วัน ฮานอย-ฮาลองเบย์-นิงห์บิงห์-ซาปา
6 วัน มุกดาหาร-ถ้ำพองยา-ฮาลองเบย์
6 วันมุกดาหาร-ถ้ำพองยา-ฮาลองเบย์ 2
7 วัน นคมพนม-ฮานอย-ฮาลองเบย์-ฮาลองบก


เวียดนามเหนือ-เวียดนามกลาง
เวียดนามกลาง-เวียดนามเหนือ
เลือกไปไหนก่อนก็ได้แค่สลับการเดินทาง
5 วัน มุกดาหาร-ถ้ำพองยา-ฮานอย
5 วัน ดานัง-ฮอยอัน-ฮานอย-ฮาลองเบย์
6 วัน ดานัง-ฮอยอัน-ฮานอย-ฮาลองเบย์
6 วัน ดานัง-ฮอยอัน-เว้-ฮานอย-ฮาลองเบย์
7 วัน มุกดาหาร-ถ้ำพองยา-ฮานอย-ฮาลองเบย์
7 วัน นครพนม-ฮานอย-ฮาลองเบย์-นิงห์บิงห์
7 วัน นครพนม-ถ้ำพองยา-ฮานอย
7 วัน มุกดาหาร-ฮอยอัน-ฮานอย-ฮาลองเบย์
8 วัน ฮานอย-ฮอยอัน

เวียดนามกลาง
3 วัน ดานัง -ฮอยอัน
4 วัน ดานัง -ฮอยอัน แบบที่ 1
5 วัน มุกดาหาร-ฮอยอัน แบบที่ 1
5 วัน ฮอยอัน แบบที่ 2
6 วัน มุกดาหาร-ถ้ำพองยา-ฮอยอัน
6 วัน ฮอยอัน แบบที่ 2
7 วัน มุกดาหาร-ถ้ำพองยา-ฮอยอัน
7 วัน ฮอยอัน แบบที่ 2
8 วัน นครพนม-ฮานอย-เบย์-บก-เจดีย์หอม

เวียดนามกลาง-เวียดนามใต้
เวียดนามใต้-เวียดนามกลาง
เลือกไปไหนก่อนก็ได้แค่สลับการเดินทาง
05 วัน ดานัง-ฮอยอัน-โฮจิมินห์ (ไซ่ง่อน)
06 วัน ฮอยอัน-โฮจิมินห์ (ไซ่ง่อน)
08 วันไซ่ง่อน-นาตรัง-ฮอยอัน-มุกดาหาร
10 วัน ไซ่ง่อน-ดาลัด-ฮอยอัน-มุกดาหาร

เวียดนามใต้
3 วัน ไซ่ง่อน แบบที่ 1
3 วัน ไซ่ง่อน แบบที่ 2
3 วัน โฮจิมินห์ แบบที่ 3
4 วัน โฮจิมินห์-วุงตาว
4 วัน โฮจิมินห์-แม่น้ำโขง-วุงตาว
5 วัน โฮจิมินห์-ดาลัด
ุ6 วัน โฮจิมินห์-ดาลัด-นาตรัง
6-8 วัน อุบล-คอนพะเพ็ง-หลี่ผี-ดาลัด-ไซ่ง่อน

- กระทรวงการต่างประเทศ
- วีซ่าเวียดนาม
-
วีซ่าเวียดนามออนไลน์-1
- สถานทูตไทยในเวียดนาม
- วีซ่าเวียดนามออนไลน์-2
- บ้านมิตรภาพไทย-เวียดนาม
- การลงทุนในเวียดนาม
- โฮจิมินห์ร่วมหุ้นอาเชี่ยน
- มหาบุรุษแห่งเวียดนาม
- มรดกของโฮจิมินห์
- เวียดนามกับหนองคาย
- เวียดนามแซงไทยจริงหรอ
- ไทยชวนลงทุนในเวียดนาม
-เวียดนามพร้อมเป็นคนกลาง
- คนต่างด้าวจะไปเวียดนาม
- พันธมิตรเวียดนาม
- รับจ้างทำวีซ่าเวียดนาม
- เวียดนามสร้างชาติ
- แผนที่เวียดนาม
- สงครามเวียดนาม
- จราจรวุ่นวายของเวียดนา
- วิชาอาชีพครูเวียดนาม
- ปิ๊งรักที่ฮานอย
- ชีวิตของโฮจิมินห์
- ฮานอยน้ำท่วม
-
ภาษาเวียดนามวันละคำ

ภาพทัวร์เวียดนามเหนือ-ฮานอย
ไปฮานอยกับคนในกระทรวงการท่องเที่ยว ตอนที่ 1-6  คลิก
ตอนที่ 7-10 คลิกที่นี่เลย
เที่ยวฮานอยเวียดนามเหนือกับคุณสมชาย ตอนที่ 1-4  คลิก
ตอนที่ 5-8 คลิกที่นี่
ภาพเวียดนาม กรุ๊ป 15-18 พค ฮานอย-ฮาลอง ตอนที่ 1-4  คลิก
ต่อตอนที่ 5 -8 ได้เลย คลิก
ภาพ ไปเวียดนามกับอีซูซุ ตังปักสมนาคุณลูกค้าพาไปฮานอย
ภาพเจดีย์เสาเดียวที่ฮานอย
ฮานอยกับวัด เก่าแก่โบราณ วัด - Ouan Thanh Temple
ฮานอยแสนหวาน
ภาพทะเลสาปคืนดาบที่ฮานอย
ไอสกรีมบันลือโลกที่เวียดนามในฮานอย
ไอสกรีมชุลมุนในฮานอย
ฮานอยมีเจดียหอมอีกแห่งหนึ่ง
ถนน 36 สาย ที่ฮานอย กับ คาราโอเกะเพลงไทย

 ภาพทัวร์ เวียดนามกลาง ฮอยอัน
ภาพไปฮอยอันกับคณะครูเกษียณ 114 ชีวิต ตอนที่ 1-7
ตอนที่ 8-16 คลิกที่นี่
ภาพฮอยอันของคณะครูหรรษา 40 คน จากกำแพงแสน
ภาพไปเวียดนามกลางของ อาจาริย์ นก
ภาพเวียดนามกลางไปอาบน้ำแร่แช่น้ำร้อนกับ อ.เอมอร
ภาพถ้ำพองยาที่เวียดนามพร้อมพายุ จาก น้อง เจน
ภาพฮอยอันทริปปีใหม่ ของ คุณตุ๊ก + คุณ ผ่องศร
ชมภาพเวียตนามกลาง -ฮอยอัน 1000 ภาพ ยุคแรก ๆ
ภาพท่องเที่ยวฮอยอัน - ถ้ำพองยา- เว้ จาก พี่ปอง
โหด..มันส์...ฮา .สู่ฮอยอัน จาก น้องพร
มาดูภาพฮอยอันทริป 07-13 ธ.ค กันจ้า
ภาพถ้ำพองยามรดกโลกเวียดนาม จาก..กล้อง เจ้า เอ๋
ทัวร์ฮอยอันตามคำขอของกลุ่มพิจิตร
ทัวร์ไปเวียดนามตะลุยช๊อปปิ้งกับเหล่านักช๊อป ตัวยง
ภาพของแปลกเวียดนามที่หาดูได้ยากในประเทศไทย
ทัวร์ฮอยอันมากมาย  เมื่อ 7-13 ก.ค ที่ผ่านมา
ภาพไปทานอาหารเวียดนามกันให้สะใจกับอาหารรสดี
ทัวร์ภาพถ้ำพองยาของเวียดนาม - เว้ กับกิติมา+เจ้าเว่อร์
ฮอยอันวันสงกรานต์กับน้องพร
ฮอยอันน้องพรสัมผัสลูกทัวร์ใจดี
ฮอยอันกับน้องพรวันตรุษจีน
สามศิลปินชื่อดังของเวียดนาม
ฮอยอันไปกับแป้งตอนที่ 1
ตอนที่ 2 คลิก
สงกรานต์ไปเวียดนาม
ชมเมืองเว้ที่เวียดนามกลาง
ทัวร์เวียดนามสิ้นปีของพร
ฮอยอันวันสุดท้ายครูร้อยกว่าชีวิตจำใจจาก
ตลาดดองบาใหญ่ที่สุดในเวียดนามกลาง
บ้านทำหมวกและทำธูปที่เวียดนามกลาง
พิพิธภัณฑ์จามที่เวียดนามในเมืองดานัง
ยอดเขาไฮวานของเวียดนามหนาวสั่นไปตามๆกัน
เวียดนามมีมังกรยักษ์ทีดานัง
ฮอยอันสะเทือนเพราะครูมาเป็นร้อย

 

ทะเล-เกาะ-ดำน้ำดูปลาและประการัง
 . 2 วัน เกาะทะลุ , เกาะสิงห์
 . 3 วัน เกาะทะลุ-หมู่เกาะชุมพร
 . 3 วัน เกาะเต่า - ชุมพร

 4 วัน เขาสก-ดำน้ำเกาะชุมพร
 .
4 วัน เขาสก-ดำน้ำเกาะมัตตรา
 . 4 วัน เกาะสุรินทร
 . 4 วัน เกาะหลีเป๊ะ-ถ้ำมรกต-กระดาน
 . 4 วัน เกาะ อาดัง-ราวี-ตระรุเตา

  ทะเล เล่นน้ำ ชมธรรมชาติ
 
3 วัน น้ำตกร้อน กระบี่
 . 
3 วัน ทะเลแหวก กระบี่
 . 
เชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน
 . 
เชียงใหม่ - เชียงราย
 . 
เชียงใหม่-เชียงราย
 .
 
ทำบุญ 9 วัด อยุธยา
 . เข้าวัดได้บุญ สุขใจได้เที่ยว
 . 
อัพเดทสุขภาพ
 .
 ข่าวกิจกรรม

 . 3 วัน เกาะทะลุ-หมู่เกาะชุมพร
 . 3 วัน เกาะเต่า - ชุมพร
 4 วัน เขาสก-ดำน้ำเกาะชุมพร
 .
4 วัน เกาะสุรินทร

 

ทะเล-เกาะ-ดำน้ำดูปลาและประการัง
 . 2 วัน เกาะทะลุ , เกาะสิงห์
 . 3 วัน เกาะทะลุ-หมู่เกาะชุมพร
 . 3 วัน เกาะเต่า - ชุมพร

 4 วัน เขาสก-ดำน้ำเกาะชุมพร
 .
4 วัน เขาสก-ดำน้ำเกาะมัตตรา
 . 4 วัน เกาะสุรินทร
 . 4 วัน เกาะหลีเป๊ะ-ถ้ำมรกต-กระดาน
 . 4 วัน เกาะ อาดัง-ราวี-ตระรุเตา

  ทะเล เล่นน้ำ ชมธรรมชาติ
 
3 วัน น้ำตกร้อน กระบี่
 . 
3 วัน ทะเลแหวก กระบี่
 . 
เชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน
 . 
เชียงใหม่ - เชียงราย
 . 
เชียงใหม่-เชียงราย
 .
 
ทำบุญ 9 วัด อยุธยา
 . เข้าวัดได้บุญ สุขใจได้เที่ยว
 . 
อัพเดทสุขภาพ
 .
 ข่าวกิจกรรม

 . 3 วัน เกาะทะลุ-หมู่เกาะชุมพร
 . 3 วัน เกาะเต่า - ชุมพร
 4 วัน เขาสก-ดำน้ำเกาะชุมพร
 .
4 วัน เกาะสุรินทร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

          การจอง

          โอนเงินมาที่....

   นายสมปอง เจนชัยจิตรวนิช

   ธ. กสิรไทย รัชดา-ห้วยขวาง

      บัญชี ... กระแสรายวัน

     เลขที่ 089-1069-251

          หรือ

   ธ.กรุงศรีอยุธยา สี่แยกวังหิน

        บัญชีกระแสรายวัน

    เลขที่ 214-001-3280

 

 

 

 

หน้าหลัก 

  Thaiview
  รวมกระดาน
  กระดานเที่ยว 1
  กระดานเที่ยว 2
  กระดานหัวเราะ
  กระดานข่าว 1
  กระดานข่าว 2
  สมัครสตาฟ
  หาหุ้นส่วน
  หาเพื่อน
  สมุดเยี่ยม
  ซื้อ-ขาย
   
    หนังสือพิมพ์
  คมชัดลึก
  ข่าวสด
  เดลินิวส์
  ไทยรัฐ
     
    สถานีโทรทัศน์
  ช่อง 3
  ช่อง 5
  ช่อง 7
  ช่อง 9
  ช่อง 11
  ช่อง Itv
     
    เสียงเพลง
  คาราโอเกะ
  กระปุก
  ๋ีJuke box
     
  เที่ยวแบบ 1 วัน
  เที่ยวแบบ 2 วัน 1 คืน
  เที่ยวแบบ 3 วัน 2 คืน
  เที่ยวแบบ 4 วัน
  เที่ยวแบบ 5 วัน
  เที่ยวแบบ 6 วัน
  เที่ยวแบบ 7 วัน 6 คืน
     
     
  เที่ยวแบบ 1 วัน
  เที่ยวแบบ 2 วัน 1 คืน
  เที่ยวแบบ 3 วัน 2 คืน
  เที่ยวแบบ 4 วัน 3 คืน
  เที่ยวแบบ 5 วัน 4 คืน
  เที่ยวแบบ 6 วัน 5 คืน
  เที่ยวแบบ 7 วัน 6 คืน
     

 

 

 

 

  เวียดนาม - ฮอยอัน - 8,900 บ   เวียดนาม-ฮานอย - 13,900 บ.   หลวงพระบาง -เวียงจันทน์ -6,800 บ.   คอนพะเพ็ง - หลี่ผี - 5,500 บ.   
  เขาสก สุราษฎร์ - 3,700 บ   นครวัด-นครธม - 7,900 บ.   ทำบุญ 9 วัด อยุธยา รถ-เรือ - 700 บ.   หมู่เกาะสุรินทร พังงา 4,700 บ  
  เชียงตุง-เมืองลา 7,900 บ.   คอนพะเพ็ง -วัดพู 6,500 บ.   เรือคยัค–ท่าปอม-น้ำตกร้อน 3,500 บ   เชียงตุง - เชียงรุ่ง - 11,800 บ  
   เกาะเต่า ชุมพร -  3,900 บ   ดอยโมกูจู - ตาก  3,000 บ   อาดัง-ราวี หลีแป๊ะ ตะรุเตา 4,800 บ.   เวียดนาม - ถ้ำพองยา - 8,500    

 

 
  
 
  
  
   board 2 
   สารพัดข่าว 1

  สารพัดข่าว 2

  
   สมุดเยี่ยม
   หาหุ้นส่วน
  หาเพื่อน
 
 
  

    คมชัดลึก

     ช่องitv
  เพลงออนไลน
   คาราโอเกะ
      (สนธิ)
       ช่อง3
      ช่อง5
       ช่อง7
      ช่อง9
      ช่อง11       
   หลวงพระบาง
   คอนพะเพ็ง
   ภาพคินาบาร
    ภาพภูทอก
   ภาพทะเลตรัง
    ภาพเกาะเต่า
    ภาพป่าสตูล
    น้ำตกผาตาด
   ล่องแก่งพะโต๊ะ
   ล่องแก่งทีลอเร
  ถ้ำลำคลองง
    ปีนหน้าผา
    เกาะหมาก
    โอโละโกร
    ภูสอยดาว
   ล่องน้ำเข็ก
    เขาหลวง
   เวียตนาม
   ผีตาโขน
   แหลมสน
     ป่าสตูล
  เวียตนามเหนือ
    เวียตนามกลาง
    เวียตนามใต้
 
เวียตนามเหนือ
เวียตนามกลาง
เวียตนามใต้
คอนพะเพ็ง
หลวงพระบาง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เวียตนามเหนือ
เวียตนามกลาง
เวียตนามใต้
คอนพะเพ็ง
หลวงพระบาง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                            รวมภาพการเดินทางที่ผ่านมามากมาย     

 

        

      เป้าหมายการจัดทัวร์..กลุ่มใหญ่และ้กลุ่มเล็ก ๆ เราจัดให้หมด

           สามารถไปได้ง่ายๆ เพียงท่านรวบรวมกลุ่มให้ได้สัก 9 คน ท่านสามารถเลือกวันเดินทางเองได้เลย

          หรือหากท่านมีเพียงไม่กี่คน แจ้งความประสงค์มาสิ อยากไปวันใหน เดี๋ยวเราจะจัดให้ จะรวบรวมคนให้..จ๊ะ

          จะนัดเจอที่ชายแดนไทยก็ได้ หักค่าใช้จ่าย เดินทาง ไป-กลับ กรุงเทพฯ ได้เลย

          โทร 089-9246304, 087-5149753 ,02-8867018-9, 02-9481866 กด 1 / พี่ปอง

 

 

          ต่างประเทศ
 

 

  ลาวเหนือ..หลวงพระบาง-วังเวียง      ชมภาพ   

  ลาวใต้..คอนพะเพ็ง-หลี่ผี-ปราสาทวัดพู    ชมภาพ 

 เวียดนามเหนือ  ฮานอย-อ่าวฮาลองเบย์   

  เวียดนามกลาง  เว้-ดานัง-ฮอยอัน     ชมภาพ   

 รวมเที่ยวประเทศ......เวียตนาม     

  เวียดนามใต้  โฮจิมินต์ ( ไซ่ง่อน )    

  นครวัด-นครธม- เขมร      ชมภาพ  

  เชียงตุง- เมืองลา-เชียงรุ่ง 11,800-12,900 บาท    

  ดอยหลวง เชียงดาว 3300 บาท    

  ภูเข้ น่าน 3500 บาท    

  โตนพันเมตร ระนอง 3300 บ.  

 
          ภายในประเทศ  
 

 

ทำบุญ 9 วัด อยุธยา นั่งรถลง-เรือ 700 บาท     

เกาะเต่า ชุมพร 3900 บ.    

พายเรือคยัค–ท่าปอม-น้ำตกร้อน กระบี่ 3500 บ.  

เขาสก กุ้ยหลิน (ไทย)  สุราษฎร 3700 บ.

ดำน้ำตื้น ที่หมู่เกาะสุรินทร พังงา   

ดำน้ำตื้น ที่ เกาะอาดัง-ราวี หลีแป๊ะ ตะรุเตา สตูล   

 ขึ้นเขา ภูเมี่ยง 2400 บาท     

 ปีนเขาโล้น-เขาเขียว 2300 บาท    

 เดินป่า-น้ำตก เหวสีเสียด 1500 บ   

 ดอยโมกูจู 3000 บาท       

  ดอยลังกาหลวง เชียงใหม่ 3300 บ

 

 

 

     เที่ยวต่างประเทศ  

       ลาว                 

  ลาวเหนือ....หลวงพระบาง รถทัวร์  7,500 บาท   รถไฟ แอร์ ตั๋วนอนไป 8,000 บาท  4 วัน 3 คืน  

  ลาวใต้........คอนพะเพ็ง รถทัวร์ หรือ รถตู้  6500 บาท รถไฟ แอร์ ตั๋วนอนไป  7,000 บาท   3 วัน 2 คืน

 

         เวียตนาม

  รวมประเทศเวียตนามทั้งหมด         รวมภาพ  

 เวียตนามเหนือ      

  เวียตนามกลาง    

  เวียตนามใต้      

  ชมภาพการเดินทางมากมายหลาย ๆ ทริป ที่ผ่านมา   

              พม่า

   เมืองลา มาเยือนเชียงตุง พม่า เดินทางพฤหัส-จันทร์ 

   31ส.ค -05 ก.ย สำรวจเมืองลาและ เชียงตุง งบไม่เกิน 5000 บาท   

          กัมพูชา

   พนมกุเลน..ตาพรหม...โตนเลสาบ-บันทายศรี-นครวัด-นครธม         

   22-24 ก.ย สำรวจ นครวัด นครธม 1 ใน 7 มรดกโลก งบไม่เกิน 6000 บาท      

           จีน

 เซี่ยงไฮ้-หังโจว-ซูโจว-โจวจวง  

       ภายในประเทศ  

 ชุมพร....07-10 ก.ย เกาะเต่า  4 วัน 3 คืน  3,900 บาท    

 กระบี่....15-18 ก.ย พายเรือคยัค –ท่าปอม-ถ้ำเสือ-น้ำตกร้อน  4 วัน 3 คืน 3,500 บาท    

  สุราษฎร์....เขาสก กุ้ยหลินเมืองไทย เขื่อนเชี่ยวหลาน 4 วัน 3 คืน 3,700 บาท     

 ปราจีนบุรี....ล่องแก่ง หินเพิง

 พิษณุโลก....ล่องแก่งลำน้ำเข็ก

  พังงา....ดำน้ำตื้น ที่หมู่เกาะสุรินทร์ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ 

  สตูล....ดำน้ำตื้น ที่ เกาะอาดัง-ราวี หลีแป๊ะ หินงาม ร่องน้ำจาบัง เกาะไข่ ตะรุเตา

  เลย.......ภูกระดึง 3 วัน 2 คืน

         เปิดประเด็น

 เที่ยวเชียงตุง-เมืองลา ที่พม่า ไปแบบประหยัด เฉลี่ยกันจ่าย    

  หารเฉลี่ยค่าใช้จ่ายไปเที่ยว นครวัด - นครธม ที่เขมร บอกมาเลย      

 

 ขอขอบคุณทุกๆท่านที่แวะเข้ามาเยี่ยมเยียน

    สนใจสอบถามรายการท่องเที่ยว

     โทร 09-9246304, 02-8867018-9 , 02-9481866 กด 1 หรือ 3

     email : msn :  jenchai624@hotmail.com  

     ใบอนุญาติประกอบการท่องเที่ยวเลขที่     11/4330

   ต.ร.อ.ตรวจสภาพรถยนต์เอกชนใหญ่ที่สุดในตลิ่งชัน : พี่ปองอยู่ที่นี่..จ้า4

         

            ขอขอบคุณทุกๆท่านที่แวะเข้ามาเยี่ยมเยียน