ทัวร์อินเดีย พุทธสถาน 4 ตำบล,ทัวร์อินเดีย ทัชมาฮาล,ทัวร์อินเดีย 9 วัน,ทัวร์อินเดีย เยี่ยมวัดไทยในอินเดีย,ทัวร์อินเดีย กับสมปองทัวร์,

 

ทัวร์อินเดียบิน spice jet 9 วัน

ทัวร์อินเดียวันเดินทางอื่นๆ ดูที่   ทัวร์อินเดียวันเดินทางอื่นๆ ดูท

ทัวร์อินเดีย ตามรอย 4 พุทธสถานของพระพุทธเจ้าที่อินเดีย,ทัวร์อินเดียติดตามเส้นทางแสวงบุญประเทศอินเดียและเนปาล

โปรแกรมทัวร์อินเดียตามรอยพุทธสถาน 4 ตำบลในอินเดีย

ปรึกษาทัวร์อินเดียได้ที่สมปอง ทัวร์ ( พี่ปอง )  ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ การท่องเที่ยว เลขที่ 11 / 05588

ติดต่อทัวร์อินเดีย โทร หรือ ไลน์ 0899246304 // 087-5149753 ติดต่อ พี่ปอง

ราคาทัวร์อินเดีย / Email : msn : jenchai624@hotmail.com,jenchai624@yahoo.com 

 

ทัวร์อินเดียแสวงบุญสร้างบารมี ณ แดนพุทธภูมิ

ประเทศอินเดียและเนปาล

 

 

 • ตามรอยศรัทธาพระพุทธเจ้า อินเดีย – เนปาล
 • เยือนเมืองลุมพินี – พุทธคยา – สารนาถ – กุสินารา
 • นมัสการสถานที่ ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา  และปรินิพพาน 
 • ขึ้นเขาคิชฌกูฎ นมัสการถ้ำพระโมลคัลลา ชมกุฏีพระอานนท์ นมัสการมูลคันธกุฎีสถานที่ประทับของพระพุทธเจ้า
 • ลงเรือล่องแม่น้ำคงคา ชมวิถีชีวิตของชาวฮินดู

ทัวร์อินเดียอัตราค่าเดินทาง 29,000 บาท (รวมทุกอย่าง)

รับความรู้ด้านพุทธประวัติและความรู้ด้านอารยธรรมอินเดียจากพระวิทยากรผู้เชี่ยวชาญแดนพุทธภูมิอิ่มบุญกับการเจริญกุศล

ทอดผ้าป่า ณ วัดไทย ได้เจริญทาน ศีล และภาวนา ตามแนวทางพระพุทธศาสนาครบถ้วน


ลุมพินี พุทธคยา สารนาท กุสินารา

 

 

 

กำหนดการเดินทาง ท่านละ 29,000 บาท          

2 - 11 พฤศจิกายน 2559  / 30 ธันวาคม 59 – 8 มกราคม 2560

12 - 21 มกราคม 2560 /  2 - 11  กุมภาพันธ์ 2560

 2 - 11 มีนาคม 2560 /  2 - 11 เมษายน 2560

ทัวร์อินเดียวันเดินทางอื่นๆ ดูที่   ทัวร์อินเดียวันเดินทางอื่นๆ ดูท

พิมพ์โปรแกรมอินเดียนี้   

 

 

 

วันแรก

 
  กรุงเทพ - กัลกัตตา – พุทธคยา

03.00
  พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศชั้น 4 ประตูที่ 3  เคาน์เตอร์ E
โดยสายการบิน Spice  Jet เที่ยวบินที่ SG 84  พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ต้อนรับอำนวยความสะดวกในการเชคอิน
05.10
  ออกเดินทางโดยสายการบิน Spice  Jet เที่ยวบินที่ SG 84   สู่เมืองกัลกัตตา ประเทศอินเดีย
06.25
  (เวลาของประเทศอินเดีย) เดินทางถึงเมืองกัลกัตตา หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเดินทางไปเมืองคยาโดยรถบัสปรับอากาศ 
หมายเหตุ  เวลาที่อินเดียช้ากว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมงครึ่ง
18.00
 

หลังรับประทานอาหารเย็น นำคณะเดินทางไปที่ต้นพระศรีมหาโพธิ์  สถานที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้  นมัสการพระพุทธเมตตานมัสการพระแท่นวัชรอาสน์  ร่วมสวดมนต์ทำวัตรเย็นรำลึกคุณองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ณ ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์   เพื่อความเป็นสิริมงคลในดินแดนพุทธภูมิ

20.00
 

พักผ่อนตามอัธยาศัย

ที่พัก
  พักค้างคืน  วัดไทยพุทธสาวิกา

 

       

 

วันที่สอง

  พุทธคยา

08.00
  ภัตตาหารเช้า / อาหารเช้า  และพักผ่อนชำระร่างกาย
09.00
  เดินทางไปชมแม่น้ำเนรัญชรา  สถานที่พระพุทธองค์ทรงอธิษฐานลอยถาดทองคำ บ้านนางสุชาดาผู้ถวายข้าวมธุปายาสซึ่งปัจจุบันเหลือเพียงซากเนินดิน 
สถานที่ โสตถิยพราหมณ์ถวายหญ้ากุสะ 8 กำแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ชมวัดพุทธนานาชาติ
11.00
  ถวายภัตตาหารเพล และรับประทานอาหารกลางวัน
13.00
  เดินทางไปที่ต้นพระศรีมหาโพธิ์  สถานที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้  นมัสการพระพุทธเมตตานมัสการพระแท่นวัชรอาสน์  สวดมนต์รำลึกคุณองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ณ ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์   เพื่อความเป็นสิริมงคลในดินแดนพุทธภูมิ
16.30
  อาบน้ำชำระร่างกาย ถวายน้ำปานะ/ รับประทานอาหารเย็น
 
  จากนั้นพักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย
ที่พัก
  พักค้างคืน วัดไทยพุทธสาวิกา
กิจกรรมพิเศษ
   ร่วมสวดมนต์ข้ามปีกับวัดไทยในแดนพุทธภูมิ” เฉพาะกรุ๊ปเดือนธันวาคม

 

 

 

วันที่สาม
  พุทธคยา - ราชคฤห์ - นาลันทา

05.00
  ภัตตาหารเช้า /  อาหารเช้า  ณ วัดไทยพุทธคยา หลังจากนั้นเดินทางสู่เมืองราชคฤห์  นำท่านเข้านมัสการพระคันธกุฏีที่ประทับจำพรรษาของพระพุทธองค์บนยอดเขาคิชกูฎ  สำหรับผู้ที่ต้องการเสลี่ยงให้แจ้งเจ้าหน้าที่ในวันที่เดินทางมาถึงพุทธคยาทันที
 
  เขาคิชกูฏ คือหนึ่งในเบญจคีรี หรือภูเขา 5 ลูก ได้แก่ เวภาระ เวปุละ คิชฌกูฏ อิศิคิลิ และปัณฑวะเขาคิชฌกูฏมีลักษณะเหมือนนกแร้ง
หรือเป็นที่เกาะอาศัยของฝูงแร้งที่มาคอยกินซากศพโจรที่ถูกประหารและทิ้งลงเหวในบริเวณโดยรอบ เขาคิชกูฏนั้นนับว่าเป็นที่สัปปายะของเหล่าพระอริยสาวกในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนากล่าวว่าเป็นที่จำพรรษาของพระอรหันต์หลายองค์
มูลคันธกุฎี ณ ยอดเขาคิชกูฏ ที่ประทับส่วนพระองค์ของพระบรมศาสดา เป็นกุฎีแคบๆเหมาะที่จะนั่งมากกว่านอน มีขนาดเพียงความกว้าง 3 ศอก 1 คืบ ยาว 4 ศอก เท่านั้น เป็นที่ชาวพุทธให้ความสำคัญพากันมากราบไหว้บูชาเพื่อระลึกถึงพระพุทธองค์ที่เสด็จมาประทับอยู่เสมอ  พระองค์ได้ตรัสแสดงธรรมหลายพระสูตร เช่น มาฆสูตร ธัมมิกสูตร มหาสาโรปมสูตรอาฏานาฏิยสูตร และอปริหานิยธัมมสูตร เป็นต้น
 
  ถ้ำพระโมคคัลลานะ  อยู่บนเขาคิชกูฏเป็นที่จำพรรษาของพระอัครสาวกผู้เลิศทางอิทธิฤทธิ์ คือ พระโมคคัลลานะและที่แห่งนี้เอง เป็นที่แก้ข้อสงสัยเรื่องเปรตมีจริงหรือไม่มองขึ้นจากทางเดินจุดที่เป็นถ้ำของพระโมคคัลลานะนั้นจะเห็นก้อนหินตั้งเรียงกันสามก้อน มีช่องระหว่างเขาที่พอเดินได้เมื่อก่อนยังไม่ก่อหินกั้นไว้ จะเป็นทางขึ้นลงเพียงทางเดียวเท่านั้น             ถ้ำสุกรขาตา  อยู่บนเขาคิชกูฏมีลักษณะเหมือนคางหมู ในสมัยพุทธกาลเรียกว่าถ้ำคางหมูเป็นสถานที่ซึ่งพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมโปรด ทีฆนขปริพาชก ผู้เป็นหลานของพระสารีบุตร ในขณะที่พระสารีบุตรกำลังนั่งถวายงานพัดอยู่นั้นท่านก็ได้ฟังธรรม และสำเร็จเป็นพระอรหันต์ ในขณะนั้น  เมื่อวันมาฆปุณณมี เพ็ญเดือน 3หลังจากอุปสมบทแล้ว 15 วัน ส่วนทีฆนขปริพาชก ได้บรรลุโสดาปัตติผลประกาศตนเป็นอุบาสกผู้นับถือพระรัตนตรัย   ได้เวลาพอสมควรเดินลงจากเขา  เดินทางไปวัดไทยสิริราชคฤห์
11.00
  ภัตตาหารเพล / อาหารกลางวันวัดไทยนาลันทา
13.00
  ชมวัดเวฬุวัน   ซึ่งเป็นวัดแห่งแรกของพุทธศาสนาที่พระเจ้าพิมพิสารสร้างอุทิศถวาย  เป็นสถานที่ที่พระพุทธองค์ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์  และประชุมพระอริยะสงฆ์  1,250 รูป ซึ่งมาประชุมกันโดยมิได้นัดหมายในวันเพ็ญมาฆบูชา สวดมนต์ เจริญสมาธิทำประทักษิณ   จากนั้นนำชม ตโปธาราม บ่อน้ำโบราณอายุกว่า 2,500 ปี
14.00
  นำท่านนั่งรถม้าไปนมัสการหลวงพ่อองค์ดำที่ศักดิ์สิทธิ์ ชมมหาวิทยาลัยนาลันทาเก่าซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งแรกที่เคยเจริญรุ่งเรืองมากในอดีต ปัจจุบันคงเหลือเพียงซากปรักหักพัง เนื่องจากถูกรุกรานและทำลายโดยทหารมุสลิม
18.00
  ได้เวลาพอสมควรนำทุกท่านเข้าที่พักที่วัดไทยนาลันทา ถวายน้ำปานะ/รับประทานอาหารเย็น จากนั้นอาบน้ำชำระร่างกายเชิญทุกท่านที่พระอุโบสถเพื่อทอดผ้าป่าทะนุบำรุงวัดไทยนาลันทา
ที่พัก
  พักค้างคืนวัดไทยนาลันทา

 

 

วันที่สี่

  นาลันทา – กุสินารา

05.00
 

ภัตตาหารเช้า / อาหารเช้า ณ วัดไทยนาลันทา และเดินทางต่อไปเมืองไวสาลี  ระหว่างทางจะผ่านเมืองปัฏนะ หรือปาฏลีบุตรในอดีต  ปัจจุบันเป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของรัฐพิหาร สมัยพุทธกาลเป็นหมู่บ้านเล็กๆ ในแคว้นมคธ ตั้งโดยพระเจ้าอชาตศัตรู หลังพุทธกาลกลายเป็นเมืองหลวงของแคว้นมคธ มีพระเจ้าอโศกมหาราชเป็นผู้ปกครอง  อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางในการส่งสมณฑูตออกไปเผยแผ่พุทธศาสนายังดินแดนต่างๆ

11.00
  ภัตตาหารเพล / อาหารกลางวัน ณ วัดไทยไวสาลี  และทอดผ้าป่าเพื่อทะนุบำรุงวัด   
 
  1. ปาวาลเจดีย์  สถูปโบราณ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 เมตร มีสังกะสีมุงเป็นทรงกลม เหมือนกับศาลาแปดเหลี่ยมล้อมรอบฐานเจดีย์โบราณ ได้รับการขุดค้นจากฝ่ายโบราณคดีและยืนยันเป็นหนึ่งเดียวว่านี้คือสถูปที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ได้ขอแบ่งจากกุสินารา และจากสถูปอีก 7 แห่ง แล้วอัญเชิญมาบรรจุไว้ในสมัยเดียวกันกับเมืองราชคฤห์ของพระเจ้าอชาตศัตรู คณะราชาลิจฉวี ราชามัลละ ราชาโกลิยะแห่งรามคาม พราหมณ์แห่งเวฏฐทีปนคร ราชาโมลีนครราชาศากยะแห่งกบิลพัสดุ์
 
 
  2. ป่ามหาวัน   สถานที่พระพุทธองค์เสด็จมาประทับทุกครั้งที่มาเมืองไวสาลีและวัดแห่งนี้ยังเป็นที่กำเนิดภิกษุณีเป็นครั้งแรก  คือพระพุทธองค์ทรงอนุญาตให้พระนางมหาปชาบดีและบริวารบวชได้   พระพุทธองค์ทรงแสดงวิธีให้โรคร้ายระงับได้แล้วชาวเมืองไวสาลีประสงค์สร้างอารามถวาย พระพุทธองค์ก็โปรดให้สร้างพระอารามนอกเมืองไวสาลีในป่ามหาวันทางเหนือของอาณาจักรวัชชีอารามที่ชาวลิจฉวีสร้างถวายพระพุทธองค์ในป่ามหาวัน เรียกว่ากูฏาคารมีภิกษุเข้าอยู่จำพรรษาในอารามนี้เป็นประจำสำหรับพระพุทธองค์นั้นประทับอยู่ในพรรษาที่ 5 และพรรษาสุดท้ายคราวเมื่อเสด็จไปกุสินารา
 
 
  3. เสาหินพระเจ้าอโศก   ในป่ามหาวันที่โดดเด่นสง่างดงามมากหันหน้าไปทางทิศเหนือประหนึ่งว่าทอดอาลัยตามพระพุทธองค์ครั้งเสด็จผ่านเมืองนี้เป็นครั้งสุดท้าย
  ก่อนจะเสด็จไปปรินิพพาน ณ กุสินารานคร จากนั้นนำท่านไปเมืองเกสปุตตนิคม ซึ่งเป็นเมืองที่ทรงแสดง  “กาลามสูตร” 
 
 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองกุสินารา สถานที่ปรินิพพาน ระหว่างทางชมพระมหาสถูปที่เมืองเกสริยา ซึ่งกล่าวกันว่าเป็นสถูปที่ใหญ่ที่สุดในอินเดีย  และเป็นต้นแบบสถูปบุโรพุทโธ ประเทศอินโดนีเซีย

18.00
  ถึงเมืองกุสินารา เข้าที่พักวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์  ถวายน้ำปานะ/  รับประทานอาหารเย็นและทอดผ้าป่าเพื่อทะนุบำรุงวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์      ชมความงดงามของพระอุโบสถ  เจดีย์ของวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์
ที่พัก
 

พักค้างคืนที่วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์หรือวัดใกล้เคียง

 

 

 

วันที่ห้า

  กุสินารา - ลุมพินี ( เนปาล )

05.00
  เดินทางไปนมัสการสถานที่เสด็จดับขันธปรินิพพาน ณ สถูปสาลวโนทยาน  สังเวชนียสถานที่ทำให้เกิดธรรมสังเวช จากนั้นเดินทางไปนมัสการมกุฎพันธนเจดีย์  สถานที่ถวายพระเพลิงพระสรีระของพระพุทธเจ้า ไหว้พระสวดมนต์ทำประทักษิณ    
08.00
  ภัตตาหารเช้า / อาหารเช้า
10.00
 

หลังรับประทานอาหารเช้า ออกเดินทางสู่เมืองลุมพินี  สถานที่พระพุทธองค์ประสูติ

11.00
  ภัตตาหารเพล / อาหารเพลที่แพคมาจากวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ 
14.00
  เดินทางถึงวัดไทยนวราชรัตนาราม 960  เชิญทุกท่านพักผ่อน ทานโรตี  และเข้าห้องน้ำ ห้องสุขาที่สะอาดและสวยที่สุดในอินเดีย
15.00
  ออกเดินทางไปด่านโสนารีชายแดนอินเดีย - เนปาล  ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เดินทางไปสวนลุมพินีวัน สถานที่ประสูติเจ้าชายสิทธัตถะราชกุมารแห่งกรุงกบิลพัสดุ์พระนางสิริมหามายาได้ประสูติกาลมหาบุรุษโลก  ชมเสาอโศก ที่พระเจ้าอโศกมหาราชทรงสร้างพร้อมด้วยจารึกไว้เป็นหลักฐานสำคัญ   ชมสระโบกขรณี  สวดมนต์ทำสมาธิ หลังจากนั้นนำท่านเข้าพัก ณ วัดไทยลุมพินี
18.00
  ทอดผ้าป่าเพื่อทะนุบำรุงวัดไทยลุมพินี ถวายน้ำปานะ/ รับประทานอาหารเย็นและพักผ่อนตามอัธยาศัย
ที่พัก
 

พักค้างที่วัดไทยลุมพินีหรือวัดใกล้เคียง

 

       

 

วันที่หก

  ลุมพินี – สาวัตถี

05.00
  ภัตตาหารเช้า / อาหารเช้า ณ วัดไทยลุมพินี   จากนั้นเดินทางกลับเข้าประเทศอินเดีย 
07.00
  รับประทานอาหารว่าง วัดไทยนวราชรัตนาราม 960
08.00
 

ออกเดินทางไปยังเมืองสาวัตถี  

11.00
  ภัตตาหารเพล / อาหารกลางวันที่แพคมาจากวัดไทยนวราชรัตนาราม 960
15.00
  เดินทางถึงเมืองสาวัตถี หรือ ศราวัสตี  เมืองสาวัตถีในสมัยพุทธกาลเป็นเมืองหลวงของแคว้นโกศลมีพระเจ้า ปเสนทิโกศลเป็นกษัตริย์ครองเมือง พระพุทธองค์ทรงประทับบำเพ็ญพุทธกิจในเมืองนี้นานถึง 25 พรรษา ได้ทรงแสดงพระสูตร พระวินัย และชาดกที่สำคัญๆ เช่น เรื่องนางจิญจมาณวิกา, นันทมาณพ, โจรองคุลีมาล, ปฏาจารา, การเกิดขึ้นแห่งยักษิณี, พระเทวทัตถูกแผ่นดินสูบ, มงคลสูตร, กรณียเมตยสูตร
 
  นำชมบ้านอนาถบิณฑิกะเศรษฐี  บ้านบิดาของท่านองคุลีมาล  สถานที่ที่พระพุทธองค์ทรงแสดงยมกปาฏิหาริย์   ชี้ให้ดูสถานที่ธรณีสูบพระเทวทัตและนางจิญจมาณวิกา
 
  จากนั้น เดินทางไปวัดเชตวันมหาวิหาร  ท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐี  เป็นผู้สร้างโดยการจัดหาสถานที่เพื่อจะสร้างวัดถวายพระพุทธเจ้า ท่านเห็นว่าสวนเจ้าเชตกุมารเหมาะสมกว่าที่ อื่นๆ ท่านจึงได้เจรจาขอซื้อสวนนี้ เจ้าเชตได้เสนอราคาที่ดินโดยการให้นำทองคำมาปูเรียงจนเต็มบริเวณที่ต้องการซื้อทั้งหมด  ท่านให้คนนำเกวียนบรรทุกแผ่นทองคำมาเรียงจนเกือบเต็มบริเวณ นั้นทั้งหมด  เจ้าเชตเห็นถึงศรัทธาที่แน่วแน่ของท่านประสงค์ร่วมทำบุญด้วยจึงมอบที่เหลือนั้นให้แต่ขอให้สร้างซุ้มประตูแทนเมื่อสร้างวัดเสร็จแล้ว   ท่านอนาถจึงได้จารึกชื่อเจ้าเชตไว้ที่ซุ้มประตู อันเป็นที่มาของชื่อวัดว่า “เชตวันมหาวิหาร” ท่านอนาถบิณฑกะเศรษฐีได้สร้างวิหาร พร้อมกับห้องพัก กุฏิห้องประชุม โรงครัว เวจกุฎี ห้องน้ำ บ่อน้ำเป็นต้น พระพุทธองค์เสด็จประทับจำพรรษา ณ พระเชตวันแห่งนี้ รวมแล้วถึง 19 พรรษา  หลังจากนั้น นมัสการพระคันธกุฎี  ชมธรรมสภา กุฏิพระอรหันต์ นมัสการต้นอานันทมหาโพธิ์ ที่มีอายุยืนยาวจนกระทั่งปัจจุบัน
18.00
  รับประทานอาหารเย็น และพักผ่อนตามอัธยาศัย 
ที่พัก
   พักค้างคืนที่วัดไทยเชตวัน

 

 

 

วันที่เจ็ด
  สาวัตถี-พาราณสี-สารนาท

05.30
  ภัตตาหารเช้า / อาหารเช้า  ณ วัดไทยเชตวันมหาวรวิหาร  จากนั้นนำท่านสู่เมืองพาราณสี    ซึ่งเป็นเมืองเก่าแก่กว่า 5,000 ปี
11.00
  ภัตตาหารเพล / อาหารกลางวันที่แพคมาจากวัดไทยเชตวันมหาวิหาร
15.00
  ถึงเมืองพาราณสี  เดินทางต่อไป เมืองสารนาถ เป็นสถานที่ตั้งป่าอิสิปตนมฤคทายวัน  ชี้ให้ดูเจาคันธีสถูป  สถานที่พระพุทธ องค์ทรงพบปัญจวัคคีย์  หลังจากนั้นนำท่านเข้านมัสการธัมเมกขสถูป สถานที่แสดงปฐมเทศนา โปรดปัญจวัคคีย์จนเกิดพระรัตนตรัยขึ้นเป็นครั้งแรกในโลก และเป็นสถานที่พระพุทธองค์ทรงอยู่จำพรรษาเป็นพรรษาแรกหลังจากตรัสรู้ นมัสการพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากเมืองตักศิลา  สวดมนต์ธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและทำประทักษิณรอบสถูป
18.00
  ถวายน้ำปานะ/ รับประทานอาหารเย็น   ทอดผ้าป่าเพื่อทะนุบำรุงวัดไทยสารนาถ    สำหรับท่านที่ต้องการซื้อของบริเวณหน้าวัดไทยสารนาทมีร้านค้าเล็ก ๆ อยู่มากมาย  ท่านสามารถเดินซื้อของที่ระลึกได้ตามอัธยาศัย
ที่พัก
  พักค้างคืนวัดไทยสารนาท   

 

 

 

 

วันที่แปด

  สารนาท-พุทธคยา

05.00
  เดินทางไปล่องเรือ ณ แม่น้ำคงคา ชมกิจกรรมหลาหลายที่ริมฝั่งแม่น้ำคงคา  โดยมีชาวฮินดู มาอาบน้ำล้างบาป  ชมการบูชาพระอาทิตย์  การเผาศพที่ท่ากรรณิการ์ฆาฏ ซึ่งกล่าวกันว่า ไฟไม่เคยดับมาเป็นเวลาหลายพันปี ชมมรณาโฮเต็ล โรงแรมสำหรับผู้สูงอายุมาเช่าอยู่เพื่อรอวันตายของตนด้วย ซึ่งมีความหวังว่าจะได้ตายใกล้แม่น้ำคงคาและจะได้เผาที่นี่เพื่อกระดูกและเถ้าถ่านจะได้ถูกทิ้งลงแม่น้ำคงคาอันศักดิ์สิทธิ์จะได้ขึ้นสวรรค์
ตามความเชื่อของคนฮินดู  เสร็จจากกิจกรรม  เดินทางกลับวัดไทยสารนาท
08.00
  ภัตตาหารเช้า / อาหารเช้า ที่วัดไทยสารนาถ เดินทางต่อไปยัง เมืองพุทธคยา
11.00
  ภัตตาหารเพล / อาหารกลางวันที่แพคมาจากวัดไทยสารนาท 
บ่าย
  ถึงเมืองพุทธคยา  ให้ทุกท่านพักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย
เย็น
  ถวายน้ำปานะ / รับประทานอาหารเย็น       ทุกท่านสามารถเดิน Shopping  เพื่อหาของฝากจากเมืองพุทธคยาได้อีกครั้ง
ที่พัก
  พักผ่อนที่วัดไทยพุทธสาวิกา 

 

 

 

 

วันที่เก้า
  พุทธคยา-กัลกัตต้า

เช้า
  รับประทานอาหารเช้า 
 
  ออกเดินทางจากวัดไทยพุทธคยาไม่เกิน 07.00 น. ไปยังเมืองกัลกัตต้า
เที่ยง
  ภัตตาหารเพล/ รับประทานอาหารกลางวัน     
20.00
  ถึงสนามบิน  เมืองกัลกัตต้า    รับประทานอาหารว่าง  - อาหารเย็น 
21.00
    เช็คอินและพร้อมเดินทางกลับ   ที่สนามบินกัลกัตต้า

 

 

วันที่สิบ
  กัลกัตต้า-กรุงเทพฯ

00.05
  ออกเดินทางโดยสายการบิน Spice  Jet เที่ยวบินที่ SG 83   (เวลาประเทศอินเดีย)
04.10
  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ (เวลาของประเทศไทย)
 
  สิ้นสุดการเดินทาง

 

ทัวร์อินเดียวันเดินทางอื่นๆ ดูที่   ทัวร์อินเดียวันเดินทางอื่นๆ ดูท

พิมพ์โปรแกรมอินเดียนี้   

 

อัตราค่าบริการ          

ผู้ใหญ่   ท่านละ      29,000            บาท  (พักห้องละ 2 ท่าน)

                          
อัตราค่าบริการ (รวมครบทุกอย่าง ตามที่รายการระบุไว้)
หมายเหตุ: กรณีพาสปอร์ตราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) ไม่ต้องทำวีซ่า รับส่วนลดท่านละ 2,000.-บาท

ค่าบริการนี้รวม
-ค่าตั๋วเครื่องบินตามโปรแกรมทัวร์
-ค่าโรงแรมที่พัก 8 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)
-ค่าอาหารทุกมื้อพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม (ตามระบุในรายการ)
-ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยว
-ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000.-บาท/ท่าน
-ค่าภาษีสนามบินไทย + ค่าภาษีสนามบินอินเดีย
-ค่าวีซ่าและค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
-มัคคุเทศก์พูดไทย
-มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง


ค่าบริการนี้ไม่รวม 
-ค่าทิปไกด์และคนขับรถ (วันละ 100 รูปี รวมทริปนี้ 1000 รูปี แบบว่าเป็นน้ำใจครับ
-ค่าทิปไกด์ไทยวันละ 50 บาทต่อท่าน
-ค่าน้ำหนักเกินพิกัดตามสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัม


สิ่งที่ควรนำติดตัว : กล้องถ่ายรูป, ของใช้ส่วนตัว, ยารักษาโรคประจำตัว, รองเท้าสวมใส่สบาย, เสื้อกันหนาว

เอกสารทำวีซ่าอินเดีย
1.หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับจากวันเดินทาง)
2.หนังสือเดินทางควรมีหน้าว่างๆ สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้า
3.รูปถ่ายสีหน้าตรง พื้นหลังสีฟ้า หรือขาว ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 4 รูป (ห้ามใส่เครื่องแบบราชการ) และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นส์จากคอมพิวเตอร์ (รูปใหม่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน+สำเนาทะเบียนบ้าน
5.กรุณาส่งเอกสารล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน

สถานฑูตอินเดียอาจปฏิเสธไม่รับทำวีซ่าให้พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังนี้
1.ชื่อเป็นผู้ชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
2.นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3.นำรูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า
4.นำรูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติกเกอร์ หรือรูปที่พริ้นส์จากคอมพิวเตอร์

 

พิเศษ จากเรา
01.  ราคาที่นำเสนอพิเศษสุดกว่าที่อื่น แต่มากด้วยคุณภาพกว่ามากมาย
02.  มีการชี้แนะสินค้าที่ควรซื้อให้ในราคาถูก ๆ ไม่มีจุดประสงค์ในการพาไปเชือดเหมือนทัวร์ทั่วไป
03.  เราแจกหมวก ให้คนละ 1 ใบ
04.  แจกกระเป๋าใส่ปากกาดินสอให้ 1 ใบ
05.  แจก ยาหม่องน้ำ ให้ 1 ขวด
06.  แจก พัดมือถือ คนละ 1 อัน  555

 

สนใจในการจอง
โอนเงินมัดจำ ในการจอง ทัวร์ คนละ 10,000 บาท
ชำระส่วนที่เหลือให้หมดก่อน 15 วัน ของวันเดินทาง
โอนมาที่  ธนาคารใด ธนาคารหนึ่ง   ในนาม สมปอง เจนชัยจิตรวนิช
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา สาขา สี่แยกวังหิน  บัญชีกระแสรายวัน  เลขที่บัญชี 2140013280
ธนาคาร กสิกรไทย สาขา รัชดา-ห้วยขวาง  ในบัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 089-1069251
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขาย่อย เซ็นทรัลปิ่นเกล้า  บัญชี ออมทรัพย์ เลขที่ 183-2 10718-9
ธนาคาร กรุงเทพ สาขาย่อย เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า   บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 095-0-20209-3

 

หลังการโอนเงิน
กรุณา ส่งหลักฐานต่างๆ ที่แจ้งไว้ด้านล่างนี้  มาที่............
?    Fax 02-9481866, 02-9482065 รอสัญญาณ แฟกต์
?    หรือ สแกนหลักฐาน ส่งมาที่ อีเมล์   jenchai624@hotmail.com
1.   สำเนาการโอนเงิน
2.   เบอร์โทรติดต่อกลับ ของ ผู้จอง และเพื่อนร่วมทาง
3.   กำหนดวันเดินทาง / ทริปที่ไป / วันเดินทาง
4.   หากไปต่างประเทศ ขอสำเนาพาสปอต
5.   สำเนาบัตรประชาชน กรณี ยังไม่มีพาสปอตในขณะนั้น ( ใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน )

 

สมปอง ทัวร์ /
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจการท่องเที่ยว เลขที่ 11 / 05588
Website : www.programtour.com
Email : jenchai624@hotmail.com
Chat : msn : jenchai624@hotmail.com
Chat : Skype : jenchai624
Office 1 : : ตลิ่งชัน  02-8867018-9
Office 2 :  รามอินทรา :  02-9481866
Mobile :   ไทย :  089-9246304, 087-5149753,
Mobile :    เวียดนาม  : 091-6003612

 

 

 
ทัวร์ฮานอยกับถนนสามสิบหกสาย,ทัวร์ฮานอย-ทะเลสาบคื่นดาบ,ทัวร์ฮานอย-วัดหง๊อกเซิน,ทัวร์ฮานอย-โรงแรมเพียบ,ทัวร์ฮานอย-ที่ดินแพงมาก,
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์หลวงพระบาง ทั้งหมดเช่นหลวงพระบาง,คอนพะเพ็ง,หลี่ผี,ปราสาทวัดพู
ทัวร์ลาว
ทัวร์กัมพูชา รวมเสียมเรียบและพนมเปญ
ทัวร์กัมพูชา
ทัวร์มาเลเซีย ทั้งหมดไม่ว่าเกนติ้ง,ปีนัง,คาเมรอน,มะละกา
ทัวร์มาเลเซีย
ทัวร์พม่า ทั้งหมดได้แก่ ย่างกุ้ง, พุกาม,ชเวดากอง,อินแขวน,มัณฑะเลย์,อินเล,ตองยี
ทัวร์พม่า
ทัวร์จีน ทั้งหมด เช่นปักกิ่ง,กุ้ยหลิน,สิบสองปันนา,ฮ่องกง,เซี่ยงไฮ้,
ทัวร์จีน
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์เกาหลี ทั้งหมดของประเทศเกาหลี
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น ทั้งหมด
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ไทย ทั้งหมดของประเทศไทย
ทัวร์ไทย
ทัวร์อินโดนีเซีย
ทัวร์อินโดนีเซีย
ทัวร์อินเดีย ทั้งหมดของประเทศอินเดีย
ทัวร์อินเดีย
ทัวร์ศรีลังกา
ทัวร์ศรีลังกา
ทัวร์เนปาล
ทัวร์เนปาล
ทัวร์ภูฎาน
ทัวร์ภูฎาน
ทัวร์รัสเซีย ทั้งหมดประเทศรัสเซีย
ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์มัลดีฟ
ทัวร์มัลดีฟ
ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์โครเอเซีย
ทัวร์คานาดา
ทัวร์คานาดา
ทัวร์ฟิลิปปินส์
ทัวร์ฟิลิปปินส์
ทัวร์อเมริกา
ทัวร์อเมริกา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขายบ้าน รามอินทรา 1
ขายบ้าน หลังที่ 2 
ขายที่ดิน 17 ไร่ จอมบึง ราชบุรี
ขายที่ดิน 17 ไร่ จอมบึง ราชบุรี 
ขายบ้าน+ที่ดิน
สมุทรปราการ
 
มีดปอกผักบุ้ง
กาแฟเวียดนาม
กาแฟเวียดนามบดแล้ว
ทัวร์ปักกิ่ง
 
ทัวร์สิบสองปันนา
บินไป 18,900 บาท
 
ทัวร์กุ้ยหลิน
 
ทัวร์คุนหมิง
 
มีดปอกผักบุ้เวียดนาม
ขายตั๋วเครื่องบิน
ทั่วโลก
 
มีดปอกผักบุ้ง
 เวียดนาม
 
ขายสินค้าไม่จำเป็น
 
ทัวร์มัณฑะเลย์
 
พัดเวียดนาม
ชา เวียดนาม
กาแฟเวียดนาม G 7
กาแฟ G 7- 3 in 1
มีดสารพัดประโยชน
ขายตั๋วเครื่องบิน
 ทั่วโลก
 
สินค้าเวียดนาม
 
ขายกระจก ส่องหน้า
ขายบ้านร้าง
99 ตารางวา 
 ที่ดินที่รามอินทรา
 
ขายบ้าน+ที่ดิน
99 ตารางวา 
สมุทรปราการ 
 
ขายที่ดิน 10ไร่
ย่านบางแค
 
ให้เช่า โกดัง+ที่ดิน
 303 วา 
 รามอินทรา
 
ทัวร์หลวงพระบาง 
8,500 บาท
 
ทัวร์หลวงพระบาง 
7,500 บาท 
 
ทัวร์หลวงพระบาง
 บินลาวแอร์ไลน์   
 
ทัวร์หลวงพระบาง
บินลาวเซ็นทรัล
 
ทัวร์คอนพะเพ็ง-ลาวใต้
 6,900 บาท
 
ทัวร์ฮานอย
รวมทัวร์เวียดนาม
 
ทัวร์เวียดนาม
 9,500 บาท
 
ทัวร์เวียดนาม-ซาปา
 5 วัน เช้ากลับเช้า
 
ทัวร์เวียดนามใต้
ดาลัด-มุยเน่
 5 วัน 
 
ทัวร์เขาสก
ควบหมู่เกาะชุมพร
5,850 บาท
 
ทัวร์เกาะเต่า
ชุมพร
 
ทัวร์ 9 วัด
อยุธยา - 890 บาท
 
ทัวร์สิบสองปันนา
12,900 บาท 
 
ทัวร์สิบสองปันนา
 4 วัน บินลงเชียงราย
 
ทัวร์พม่า-ย่างกุ้ง
4 วัน สำหรับคนสูงวัย
 
ทัวร์มัณฑะเลย์
3 วัน บินแอร์เอเซีย
 
ทัวร์มัณฑะเลย์-พุกาม
4 วัน บินแอร์เอเซีย
 
ทัวร์พม่า-ย่างกุ้ง
 3 วัน เครื่องบิน
 
ทัวร์เชียงตุง-พม่า
 3 วัน เครื่องบิน
 
ทัวร์เชียงตุง-พม่า
8,900 บาท
 
ทัวร์เวียดนามกลาง
 บินไป 4 วัน 
 
ทัวร์กัมพูชา 3 วัน
 บินบางกอกแอร์เวย์
 
ทัวร์กัมพูชา
 ควบเวียดนามใต้ 
 6 วัน
 
ทัวร์กัมพูชา
 รวมเสียมเรียบ
และพนมเปญ 
 
ทัวร์เมดาน-หาดใหญ่
 5 วัน
 
ทัวร์เวียดนามใต้
 โฮจิมินห์-หมีธอ 
 4 วัน
 
ทัวร์มาเลเซีย
8,900 บาท 
 
ทัวร์มาเลเซีย-สิงคโปร์
 4 วัน 
 
 
 
ทัวร์ฮานอย-กุ้ยหลิน
7 วัน 
 
ทัวร์ดาลัด-มุยเน่
4 วัน
 
ทัวร์ดาลัด-มุยเน่
 5 วัน
 
ทัวร์ฮานอย-ฮาลองเบย์
 4 วัน 
 
ทัวร์ซาปา 5 วัน
เที่ยง กลับเย็น 
 
ทัวร์ฮานอย-ซาปา
 5 วัน เที่ยง กลับค่ำ 
 
ทัวร์หลวงพระบาง 4 วัน
 ลาวเซ็นทรัลแอร์ไลน์
 เช้ากลับเช้า
 
ทัวร์หลวงพระบาง 4 วัน
ลาวเซ็นทรัลแอร์ไลน์
 ค่ำกลับเย็น 
 
ทัวร์โฮจิมินห์
 4 ซัน
 
ทัวร์ดาลัด
 4 วัน 
 
ทัวร์เวียดนามใต้-
ดาลัด
 
ทัวร์ภูฏาน
4 วัน 
 
ทัวร์ภูฎาน
5 วัน 
 
ทัวร์มาเลเซีย
 โดยเครื่องบิน 
 
ทัวร์ฮ่องกง
 ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 
 
ทัวร์ฮ่องกง
3 วัน 
 
กาแฟเวียดนาม
บดแล้ว 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

มีดปอกผักบุ้งเวียดนาม

 
     
 
ทัวร์ปักกิ่ง
 
     
 

ทัวร์สิบสองปันนา

 
     
 
ทัวร์กุ้ยหลิน
 
     
 

ทัวร์คุนหมิง

 
     
 

มีดปอกผักบุ้งเวียดนาม

 
     
 
ขายตั๋วเครื่องบิน
ทั่วโลก
 
     
 

มีดปอกผักบุ้งเวียดนาม

 
     
 
ขายสินค้าไม่จำเป็น
 
     
 

ทัวร์มัณฑะเลย์

 
     
 

พัดเวียดนาม

 
     
 

ชา เวียดนาม

 
     
 

กาแฟ G 7- 3 in 1

 
     
 

มีดสารพัดประโยชน์

 
     
 
ขายตั๋วเครื่องบิน
ทั่วโลก
 
     
 

มีดปอกผักบุ้งเวียดนาม

 
     
 

มีดปอกผักบุ้งเวียดนาม

 
     
 

มีดปอกผักบุ้งเวียดนาม

 
     
 

มีดปอกผักบุ้งเวียดนาม

 
     
     
     
  ทัวร์ไทย,ทัวร์กรุงเทพฯ,ทัวร์อยุธยา,ทัวร์กระบี่,ทัวร์เชียใหม่,ทัวร์เชียงราย,ทัวร์ภูเก็ต,ทัวร์แม่ฮ่องสอน,ทัวร์หลีเป๊ะ,ทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์,ทัวร์เขาสก,ทัวร์สุราษฎร์,ทัวร์เกาะสมุย,
  ทัวร์ ไทย
  หลวงพระบาง:รวมลาว:วังเวียง:วียงจันทน์,ชวนกันไปหลวงพระบาง,ใส่บาตรพระหลวงพระบาง,ตลาดมืดหลวงพระบาง,ถ้ำติ่งที่หลวงพระบาง,หลวงพระบางมรดกโลก,รถโบราณของหลวงพระบาง,หลวงพระบางแสนสงบ,หลวงพระบางที่ปรารถนา,บินไปหลวงพระบาง,หลวงพระบางทางรถ,หนองคายไปหลวงพระบาง,อุดร-หลวงพระบาง,เชียงของล่องเรือไปหลวงพระบาง,เชียงใหม่-หลวงพระบาง,สุวรรณภูมิบินตรงหลวงพระบาง
  ทัวร์ลาว
  ความหลังเวียดนามในความทรงจำ,เวียดนามมีหุ่นกระบอกน้ำขึ้นชื่อมาก,พระราชวังเก่าในเวียดนามก็สวยลึกซึ้ง,เส้นทางไปเวียดนาม,อุบล-เวียดนาม,มุกดาหาร-เวียดนาม,เวียงจันทน-เวียดนาม,กรุงเทพฯ-เวียดนาม,ลาว-เวียดนาม,กัมพูชา-เวียดนาม,หลวงพระบาง-เวียดนาม,เวียดนามเหนือไปกลางโดยรถไฟ,ฮานอยไปเว้โดยรถไฟ,เวียดนามเหนือไปเวียดนามใต้โดยรถไฟนั่งนานมาก,
  ทัวร์เวียดนาม
  ทัวร์จีนทั้งหมด
  ทัวร์จีน
  ทัวร์พม่า
  ทัวร์พม่า
  ทัวร์กัมพูชา
  ทัวร์กัมพูชา
  ทัวร์มาเลเซีย ทั้งหมดไม่ว่าเกนติ้ง,ปีนัง,คาเมรอน,มะละกา
  ทัวร์มาเลเซีย
  ทัวร์ฮ่องกง
  ทัวร์ฮ่องกง
  สมปองทัวร์
  หน้าหลักสมปองทัวร์  
  ทัวร์เกาหลี ทั้งหมดของประเทศเกาหลี
  ทัวร์เกาหลี
  ทัวร์อินเดีย ทั้งหมดของประเทศอินเดีย
  ทัวร์อินเดีย
  ทัวร์อินโดนีเซีย
  ทัวร์อินโดนีเซีย  
  ทัวร์ญี่ปุ่น ทั้งหมด
  ทัวร์ญี่ปุ่น
  ทัวร์ศรีลังกา
  ทัวร์ศรีลังกา
  ทัวร์สิงคโปร์
  ทัวร์สิงคโปร  
  ทัวร์ไต้หวัน
  ทัวร์ใต้หวัน
  ทัวร์รัสเซีย ทั้งหมดประเทศรัสเซีย
  ทัวร์รัสเซีย
  ทัวร์เนปาล
  ทัวร์เนปาล
  ทัวร์ฟิลิปปินส์
  ทัวร์ฟิลิบปินส์
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

     
  ทัวร์อินเดียส่วนตัว จะไปกี่คน ก็บอกมาแล้วกันครับ หรือจะไปกับคณะที่เราจัดวันเดินทางไว้ให้  
  รายการทัวร์อินเดียทั้งหมด รายการทัวร์อินเดียทั้งหมด
  ทัวร์อินเดีย-อัครา-ทัชมาฮาล-ฟาแตร์ปูร์-ชัยปรูระ 5 วัน สายการบินฟิลิบปินส์_TPT ทัวร์อินเดีย ทัชมาฮาล บินลงเดลฮี 5 วัน สายการบินฟิลปินส์
  ทัวร์อินเดีย 5 วัน มุมไบ(บอมเบย์) – ออรังกาบัด- ถ้ำอชันต้า – ถ้ำเอลโลร่า_BST ทัวร์อินเดีย 5 วัน มุมไบ(บอมเบย์) – ออรังกาบัด- ถ้ำอชันต้า – ถ้ำเอลโลร่า_BST
  ทัวร์อินเดีย-อัครา–ทัชมาฮาล–ฟาแตร์ปูร์- จัยเปอร์ 5 วัน บิน เจ๊ท แอร์ไลน์_TPT ทัวร์อินเดีย-อัครา–ทัชมาฮาล–ฟาแตร์ปูร์- จัยเปอร์ 5 วัน บิน เจ๊ท แอร์ไลน์
  ทัวร์อินเดีย กราบพระพิฆเนศ เกิดตามธรรมชาติ 8 แห่ง 6 วัน บินแอร์อินเดีย_BST ทัวร์อินเดีย กราบพระพิฆเนศ เกิดตามธรรมชาติ 8 แห่ง 6 วัน บินแอร์อินเดีย_BST
  ทัวร์อินเดีย ตามรอยพุทมธสังเวชนียสถาน 4 ตำบล บินลงกายา 6 วัน_NTK ทัวร์อินเดีย ตามรอยพุทมธสังเวชนียสถาน 4 ตำบล บินลงกายา 6 วัน
  ทัวร์อินเดีย-เนปาล 7 วันตามรอยสังเวชนียสถาน 4 ตำบล บินไปกับเจ็ทแอร์เวย์_BST ทัวร์อินเดีย-เนปาล 7 วันตามรอยสังเวชนียสถาน 4 ตำบล บินไปกับเจ็ทแอร์เวย์
  ทัวร์อินเดีย- ถ้ำอาจันต้า ถ้ำเอโลร่า ปูเน่ บูชาพระพิฆเนศวร 8 วัน บินลงปูเนกับสายการบินสไปซ์เจท_NTK ทัวร์อินเดีย- ถ้ำอาจันต้า ถ้ำเอโลร่า ปูเน่ บูชาพระพิฆเนศวร 8 วัน บินลงปูเนกับสายการบินสไปซ์เจท_NTK
  ทัวร์อินเดีย 9 วัน ตามรอยสถานที่พระพุทธเจ้ายามเป็นกษัตริย์ที่อินเดีย บินเจ๊ทแอร์เวย์_NTK ทัวร์อินเดีย 9 วัน ตามรอยสถานที่พระพุทธเจ้ายามเป็นกษัตริย์ที่อินเดีย
     

 

     
   รวมพล คนร่วมแจม และ จอย กรุ๊ป  
 
 
ทัวร์ศรีลังกา,ศรีลังการอยบาทแห่งพระพุทธองค์ ประเทศศรีลังกา เมืองศรีลังกา,ประเทศศรีลังกา,
     
ทัวร์ศรีลังกา,ศรีลังการอยบาทแห่งพระพุทธองค์ ภาพการเดินทางไปศรีลังกา ภาพศรีลังกา,บันทึกภาพศรีลังกา,
     
ทัวร์ศรีลังกา,ศรีลังการอยบาทแห่งพระพุทธองค์ แผนที่ศรีลังกา แผนที่ศรีลังกา,
     
ทัวร์ศรีลังกา,ศรีลังการอยบาทแห่งพระพุทธองค์ รูปภาพศรีลังกามากมาย ศรีลังกา-ดินแดนพุทธ
     
ข้อมูลศรีลังกา ศรีลังการรอท่านมาเยือน
     
ระทึกศรีลังกาขู่เผาตัวเอง คนศรีลังกาทำเอาขนลุก
 
 
ประวัติพุทธศาสนาในศรีลังกา ศรีลังกา-น่าไปมาก
     
สื่อศรีลังกาชื่นชมในหลวงของเรา ศรีลังกา-ตามรอยพระพุทธองค์
     
ตำรวจศรีลังกาปะทะม๊อบต้านน้ำมันแพง ศรีลังกาผู้คนที่นับนับถือศาสนาพุทธ
     
ศรีลังกา โลกแห่งภาพถ่าย ศรีลังกา-วัดมากมายให้ทำบุญ
     
  ศรีลังกา บริจาค ดวงตามากเป็นอันดับสองของโลก ศรีลังกาดินแดนที่พุทธศาสนามาปรากฎ
     
คลิปหนุ่มศรีลังกา เผาตัวเอง ศรีลังกาทัวร์ไปกับสมปอแงทัวร์สิ
     
สัมผัสพุทธศาสนาที่ศรีลังกา ศรีลังกาต้องไปทำบุญกันขนานใหญ่
     
ศรีลังกา มรดกโลก ศรีลังกาที่คนไทยไม่น้อยไปทำบุญกันที่นั่น
     
ธงชาติศรีลังกา ศรีลังกาเคร่งในพุทธศาสนามาก
     
  ฟังพระศรีลังกาสวงดอิติปิโส ศรีลังกาต่ออินเดียก็ดีนะ
     
  คนศรีลังกาแต่งตัวกันอย่างไร ศรีลังกาต่อเนปาลก็ได้นิ
     
  เวลาของศรีลังกาเปรียบเทียบกันดู ศรีลังกางามจับตานัก
 
 
  คลิปวีดีโอศรีลังกา ศรีลังกาดินแดนที่เต็มไปด้วยหมอก
     
  อาหารศรีลังกา ศรีลังกาอาหารน่ากินมาก
     
  วีดีโฮ ภาพเมืองแคนดี้ของศรีลังกา ศรีลังกาเมืองมรดกโลก
   
  ภาพท่องเที่ยวศรีลังกาที่ rumassala ศรีลังกาต้องไปเยือนสักครั้ง
   
  ศรีลังการวมปฑิบัติธรรมนานาชาติ ศรีลังกามีทิวทัศน์ที่งามจับตา
     
  ศรีลังกาเมืองแขกที่นับถือศาสนาพุทธ ศรีลังกาไปไหว้พระเขี้ยวแก้ว
     
  ทีวีศรีลังกา ศรีลังกากับต้นศรีมหาโพธิ์
     
  8 วันในศรีลังกา ในรูปแบบหนังสือ
     
  ธรรมะจาริกในศรีลังกา
     
  ศรีลังกามีพระพุทธศาสนากับการเมือง
     
  อดีตพระพุทธรูปในศรีลังกา หลังเจอสึนามิ
     
  ไปศรีลังกา จาริกบุญที่เทือกเขาศรีปาทะ
     
  ศรีลังกาเตรียมส่งออกข้าว
     
  ศรีลังกา ความเป็นมา
     
  วีซ่าศรีลังกา
     
  ชาศรีลังกา
     
  ประวัติศาสตร์ของศรีลังกา
     
  ศรีลังกามีพิธีบวชภิกษุณี
     
  ศรีลังกาสั่งเนรเทศครูสอนศาสนามุสลิม
     
  ภูมิอากาศในศรีลังกา
     
  เยือนสยามนิกายในศรีลังกา
     
  พระเจ้างอกเติบโตที่ศรีลังกา
     
  ศรีลังกากับสงครามกลางเมือง
     
  ศรีลังกา ใข้เลือดออกระบาด
     
  ศิลปะศรีลังกา
     
  ศรีลังกากับวัดธรรมกาย
     
  ศรีลังกากับประวัติความเจริญทางพุทธศาสนา
     
  ช่าวศรีลังกากับอดีต ผบ.ทหาร
     
  เที่ยวศรีลังกา หลังจากลาบวช
     
  รูปี ของศรีลังกา
     
  พระสังฆนายกศรีลังการ่วมปลูกต้นโพธิ์
     
  ตารางเที่ยวบินในศรีลังกา
     
  พระศรีลังกาได้รับการถวายบาตรที่ทำจากสแตนเลส
     
  ศรีลังกากับคนมาลายู
     
  ศรีลังกาดินแดนที่สวยงาม
     
  ศรีลังกาสั่งห้ามบูชายัญ
     
  ศรีลังกามีสตรีรับจ้างกวดทุ่นระเบิด
     
  ค้นค้นคนในศรีลังกา
     
  ศรีลังกาแบ นักร้อง เอคอน
     
  คลิปทหารศรีลังกาสังหารหมู่
     
  บทเรียนจากศรีลังกา
     
  วันเอกราชขงศรีลังกา
     
  ธรรมจาริกในศรีลังกา
     
  มิสศรีลังกา
     
  คลิประบำศรีลังกา
     
  สองพระสงฆ์ไทยบุกศรีลังกา
     
  ประธานาธิบดีศรีลังกาประกาศยุบสภา
     
  มนต์ขลังของศรีลังกา
     
  ศรีลังกา ตอนที่ 1
     
  ขับรถลุยหมอกที่ศรีลังกา
     
  เข็มศรีลังกา น่าปลูก
     
  ต้นศรีมหาโพธิ์ที่ศรีลังกา
     
  ศรีลังกาปล่อยนักโทษ 1,400 คน
     
  ศรีลังกาตจอนฉลองพระเขี้ยวแก้วที่ แคนดี้
     
  อัญเชิญพระธาตุจากศรีลังกา