เที่ยวเวียดนาม - ฮานอย - ล่องอาวฮาลองเบย์

3 วัน 2 คืน

สอบถาม / โทร 089-9246304, 087-5149753, 02-9481866, 02-9482065

อีเมล์ / jenchai624@hotmail.com, jencha624@yahoo.com

 

 

 

ระพัดนึก

    

 

 

รูปแบบทัวร์ของเราจัดไปตามสาระพัด..นึก ของทุกท่าน จะเป็นกี่คนก็ตาม เราจัดให้ได้

เพราะเราเปรียบเหมือน สถาปนิก ทัวร์ นั่นเอง

แต่่หากอยากให้ประหยัดสุด ๆ ควรรวมกลุ่มกันอย่างน้อย 09 ท่าน ขึ้นไป

ชอบรูปแบบการเดินทางแบบใหน ลองโทรมาคุยกันดูสิครับยินดีต้อนรับ....เสมอ

พี่ปอง / 089-9246304 หรือ 087-5149753

 

 

trip_hanoi_vietnam_north

 

รายการ city tour ในฮานอย

trip_hanoi_vietnam_north วิถีชีวิตชาวเวียดนาม
trip_hanoi_vietnam_north จตุรัสบาร์ดิงห
trip_hanoi_vietnam_north พิพิธภัณท์ลุงโฮ  
trip_hanoi_vietnam_north วัดหงอกเซิน
trip_hanoi_vietnam_north Ouan Thanh
trip_hanoi_vietnam_north Hoam Kiam lake
trip_hanoi_vietnam_north หุ่นกระบอกน้ำ
trip_hanoi_vietnam_north นั่งเรือห่านในทะเลสาปตะวันตก
trip_hanoi_vietnam_north city tour - วิหารวรรณกรรม
trip_hanoi_vietnam_north city tour - เจดีย์เสาเดียว
trip_hanoi_vietnam_north city tour - ตลาดดงชวน
trip_hanoi_vietnam_north เจดีย์ - Tran Quoc
trip_hanoi_vietnam_north พิพิธภัณท์ชาติพันธ์วิทยา
trip_hanoi_vietnam_north สุสานลุงโฮ
trip_hanoi_vietnam_north ล่องอ่าว ฮาลองเบย์
trip_hanoi_vietnam_north ฮาลองบก  Tam Coc
trip_hanoi_vietnam_north วัดเจดีย์หอม
trip_hanoi_vietnam_north หมู่บ้าน เซรามิค
   
 

ภาพการเดินทางที่ผ่านมา

 

 

 

  แวะมาพูดคุยกันก่อน คร๊าบบบ
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

 

เที่ยวเวียตนามเหนือ แบบ 3 วัน 2 คืน

  กรณีให้รับสนามบิน ที่ นอยไบ ที่ฮานอย คิดคนละ 5,900 บาท
   
  แบบที่ 1 ( ทั่วไป )
  เดินทาง  
   
  วันแรก -กรุงเทพฯ - ฮานอย - ฮาลอง
 

08.00 น เจอกันที่สนามบิน สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารต่างประเทศ ชั้น 4 ของแอร์ เอเซีย

  10.30 น. ออกเดินทางสู่กรุง ฮานอย โดยเที่ยวบินที่ FD 3702
  นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองผ่านชมทัศนียภาพ อันสวยงามของสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแดง
  และหมู่บ้านชนบทระหว่างทาง กรุง ฮานอย เมืองหลวงของประเทศที่ตั้งอยู่ภาคเหนือ
  ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,000 ปี อดีตเป็นเมืองหลวงที่สวยที่สุดในเอเชีย
  เรียกกันว่า “Little Paris”
  มีการวางผังเมืองไว้อย่างดีจากสมัยที่เป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส
  มีทะเลสาบมากกว่า 12 แห่ง และแม่น้ำล้อมรอบเมือง 
   
  12.45 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหาร ( 1 )
  14.00 น. นำท่านเดินทางไปยัง ฮาลองเบย์ (Halong Bay) โดยมีระยะทางจากเมือง
  ฮานอย ประมาณ 170 กม. ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3.30 ชม.
  ระหว่างทางชมทัศนียภาพของทุ่งนาข้าว ไร่ข้าวโพด และสวนผลไม้ของเวียดนาม
  ในแถบตะวันออกเฉียงเหนือ อยู่ในจังหวัด กว่างนิงห์  (Quang Ninh)
 


มีพรมแดนติดกับประเทศ จีนทางทิศเหนือ ฮาลองเบย์ มีพื้นที่ประมาณ 4,000

  ตารางกิโลเมตร มีเกาะหินปูนน้อยใหญ่กระจัดกระจายอยู่กว่า 1,000 เกาะ
  ส่วนใหญ่ไม่มีชื่อเรียก ภายในบริเวณอ่าว เต็มไปด้วย เรือสำเภา
  และสำปั้นที่ล่องอย่างช้า ๆ ทำให้เกิดทัศนียภาพอันสวยงาม
   
  ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร(2)
  หลังอาหารนำท่านเข้าที่พักโรงแรม Sunlight  หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย
   
   
 

วันที่สอง 

  ล่องเรืออ่าวฮาลอง – ถ้ำมหัศจรรย์ -ฮานอย-วัดหง็อกเซิน-หุ่นกระบอกน้ำ
  07.00 น.รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก(3)
  08.00น นำท่านล่องเรือ ฮาลองเบย์ มีพื้นที่ประมาณ 4,000 ตารางกิโลเมตร
  มีเกาะหินปูนน้อยใหญ่กระจัดกระจายอยู่กว่า 1,000 เกาะ ส่วนใหญ่ไม่มีชื่อเรียก
  ภายในบริเวณอ่าว เต็มไปด้วย เรือสำเภาและสำปั้นที่ล่องอย่างช้า ๆ
  ทำให้เกิดทัศนียภาพอันสวยงามถือได้ว่าเป็นอ่าวที่สวยที่สุดของเวียดนาม
  และได้รับการขนานนามว่าเป็น “สิ่งมหัศจรรย์ของโลก”
  ชมความสวยงามของเกาะที่มีรูปร่างคล้ายสัตว์แปลกๆนานาชนิดบนน้ำทะเลสีฟ้า
  แวะชมถ้ำเทียน กุง หรือพระราชวังสวรรค์ ซึ่งภายในถ้ำมีหินงอก หินย้อยรูปร่างแปลกตา
  มีการจัดแสง สี อย่างสวยงามให้ท่านชมอย่างเพลิดเพลิน
   
  12.00 น.รับประทานอาหารกลางวันบนเรือกับเมนูอาหารทะเล(4)
  13.30 น.นำท่านเดินทางกลับสู่ ฮานอย ระหว่างทางแวะชม................................
  เมืองไฮเดื่อง (Hai Duong)แหล่งผลิตของที่ระลึกจากงานหัตถกรรมของคนพิการ
  วัด หง๊อก เซิน  (Ngog Son) พาชม วัดโบราณ
  ภายในประกอบด้วยศาลเจ้าโบราณ และ เต่าสต๊าฟ ขนาดใหญ
  ซึ่งมีความเชื่อว่า เต่าตัวนี้ คือเต่าศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 2 ตัว ที่อาศัยอยู่ใทะเล สาบแห่งนี้
  ทะเลสาบคืนดาบ (Sward Lake)  ที่ถือเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์
 

 เกี่ยวข้องกับตำนานก่อตั้งเมือง ฮานอย ที่น่าสนใจ

  หุ่นกระบอกน้ำ(Water Puppet Show) พาท่านชมการแสดง 1 เดียวในโลก
  ซึ่งเป็นศิลปะพื้นบ้านที่มีชื่อเสียงและมีแห่งเดียวในโลก
  ท่านจะได้ชมเรื่องราวความรักในเทพนิยายความภาคภูมิใจในความเป็นธรรมชาติ
  และวิถีชาวบ้าน เช่น การเพาะปลูก โดยใช้หุ่นกระบอกน้ำ
 

 

  ค่ำ      รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (5)
  หลังอาหารนำท่านเข้าที่พักโรงแรม Hoa Binh หรือเทียบเท่า
   
   
 

วันที่สาม ฮานอย—สุสานโฮจิมินห์-จัตุรัสบาดิงห์-ย่านการค้า 36 สาย-กรุงเทพฯ

  07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก(6)
  08.00น. นำท่านเที่ยวชม.................
 

อนุสรณ์สถานโฮจิมินท์ (Lang Chu Tich Ho Chi Minh )

  สุสานของประธานาธิบดีคนแรกของเวียดนาม ที่สร้างเมื่อปี ค.ศ.1973-1975
  อาคารสร้างด้วยหินอ่อนและหินแกรนิต และสิ่งมีค่าที่ประชาชนที่ศรัทธาส่งมาให้
 

ทำเนียบประธานาธิบดี, จัตุรัสบาดิงห์, บ้านโฮจิมินห์

  ที่ลุงโฮ...ได้ี่อาศัยอยู่ในช่วงสุดท้ายก่อนเสียชีวิต
   
  เจดีย์เสาเดียว (Chua Mot Cot)
  เป็นเจดีย์ไม้อันงดงามตั้งอยู่บนเสาหินต้นเดียวกลางสระน้ำ
  สร้างขึ้นเพื่อแสดงความกตัญญูแก่เจ้าแม่กวนอิม
   
  พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์
  ซึ่งเก็บรวบรวมอุปกรณ์เครื่องใช้ เอกสารการติดต่อ
  อาวุธที่ใช้สู้รบกับฝรั่งเศสและอเมริกา จนได้รับอิสรภาพ
   
  วิหารวรรณกรรม ( Van Mieu)
  วิหาร แห่งนี้สร้างในปี คริสศตวรรษ ที่ 1070
  ในสมัยพระเจ้าหลิ ไท โตง เพื่ออุทิศให้แก่ขงจื้อ
   
 

12.00 น.รับประทานอาหากลางวัน ณ ภัตตาคาร ( 7 )

  13.00 น.นำท่านช้อปปิ้งอย่างอิสระที่ถนน
  ย่านการค้า 36 สาย ( 36 Old Strees)
  แต่ละถนนจะขายสินค้าเฉพาะอย่าง เช่น  ถนนผ้าไหม, ฝ้าย,กระดาษ,เครื่องเงิน,น้ำตาล
   
  ตลาดดองซวน (Dong Xuan Market)
  ตลาดใหญ่ที่สุด ของ เมือง ฮานอย ให้ท่านจับจ่ายใช้สอย ซื้อสินค้ากันให้เต็มที่
  และนำท่านไปยังสนามบิน ฮานอย
   
  18.00 น รับประทานอาหารค่ำที่ ภัตตาคาร (8)
  21.30 น.ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3703
  23.15 น.เดินทางถึงสนามบินกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ
   
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------
  แบบที่ 2 ( พิเศษ ) 3 วัน 2 คืน
 

 

 

เดินทาง 31-2 มิ.ย /

   
  วันแรก -กรุงเทพฯ - ฮานอย
  08.00 น เจอกันที่สนามบิน สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารต่างประเทศ ชั้น 4 ของแอร์ เอเซีย ....
  11.45 น. ออกเดินทางจากรุงเทพฯ สู่กรุง ฮานอย โดยเที่ยวบินที่ FD 3702.
  ์13.40 น ถึงสนามบิน นอยไบ - พาชม
  วัด หง๊อก เซิน  (Ngog Son) พาชม วัดโบราณ, ศาลเจ้า และ เต่าสต๊าฟ ขนาดใหญ่
  ทะเลสาบคืนดาบ (Sward Lake)  ที่ถือเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร
  หุ่นกระบอกน้ำ (Water Puppet Show) พาท่านชมการแสดง 1 เดียวในโลก
  ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ( 1 )
  หลังอาหารนำท่านเข้าที่พักโรงแรม Sunlight  หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย
 
   
  วันที่สอง ล่องเรืออ่าวฮาลอง – ถ้ำมหัศจรรย์ -ฮานอย
  07.00 น. ทานอาหารเช้า ( 2 ) พาไปยังเมือง ฮาลอง - ลงเรือ
  ล่องอ่าว ฮาลองเบย์ - ขมหมู่เกาะ มากมายถึง 3000 เกาะ
  ชมถ้ำ เทียนกุง ถ้ำสารพัดสี
  ถ้ำ DAU GO  มีหินงอกหินย้อย ที่งดงามอย่างยิ่ง
 
  12.00 น ทานอาหาร ทะเล บนเรือ
  14.00 น. ออกเดินทางกลับสู่ ฮานอย
  18.00 น. พาไปล่องเรือห่านถีบที่ทะเลสาป ตะวันตก
  19.00 น ทานอาหาร ที่ดังที่สุด ในเมืองฮานอย ที่ ภัตตาคารริมทะเลสาปแห่งนี้
  21.00 น. ปล่อยอิสระ ตามอัธยาศัย หากตรงกับ ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ จะพาไปตลาดมืด
  พากลับเข้าพัก โรงแรม ระดับ 3 ดาว หรือ เทียบเท่า
 
 
  วันที่สาม - city tour - สนามบิน นอยไบ
  06.00 น. ยามเช้าพาไปทานน้ำเต้าหู้ร้อน ๆๆ ในตลาด
  07.00 น. แล้วพาไปเดินดูชาวเวียตนามออกกำลังกายยามเช้าที่ทะเลสาป Hoan Kiam
  08.00 น. ทานอาหารเช้า
  09.00 น. พา เที่ยวชม - จัตุรัส บาร์ดิงห์ - พิพิธพัณท์ โฮจิมินห์ -สุสานโฮจิมินห ์
  11.00 น. เจดีย์เสาเดียว - พิพิธภัณท์ประวัติศาสตร์
  12.00 น. ทานอาาหารกลางวัน
  13.00 น วัดเหมี่ยว - วิหารวรรณกรรม -ทาน ไอศครีมดังของเวียตนาม Jun Tien
  15.00 น - เจดีย์ Tran Quoc - วัด Quan Thanh
  17.00 น. - ตลาดการค้า 36 สาย - ตลาดดงชวน - ทานน้ำเต้าหู้เย็น ลอยหน้าด้วย เต้าฮวย
  18.30 น. บริการอาหารค่ำ -
  19.30 น. นำส่งสนามบิน ฮานอย
   
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------
   
  สนใจการเดินทาง โอนเงินมัดจำส่งมาคนละ 5,000 บาท ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนเดินทาง 7 วัน
  มาที่ สมปอง เจนชัยจิตรวนิช บัญชีกระแสรายวัน
  ธนาคาร กสิกรไทย สาขา รัชดา-ห้วยขวาง เลขที่ 089-1069-251
  ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา สาขา สี่แยกวังหิน เลขที่  214-0013-280
   
  ส่งสำเนาการโอนเงิน มาที่ แฟกต์ 02-8867018
  ระบุ ชื่อ- นามสกุล ผู้ที่จะไปทั้งหมด พร้อม เบอร์ โทรติดต่อ ทุกคน ได้ยิ่งดี
  แจ้งวันเวลา และ ทริป ที่จะเดินทางไปมาให้ทราบด้วย
   
  สงสัย - ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ....
  โปรแกรมทัวร์ 46/3 ถ.สวนผัก ซอย 4 แขวง/เขต ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
  ใบอนุญาตประกอบธุรกิจการท่องเที่ยว เลขที่ 11/4330
  โทร 02-8867018-9 หรือ 02-9481866 กด 1
  โทร 089-9246304 หรือ 087-5149753
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

 

 

ปรแกรมต่างปรเทศ

ฮานอย 4 วัน
ฮานอย 5 วัน
ฮานอย 6 วัน
ฮานอย 7 วัน
ฮานอย 8 วัน
ถ้ำพองยา - 8,500
ถ้ำพองยา - 10,500
ฮอยอัน - เว้ - 8,900
ฮอยอัน - เว้ - 9,900
หลวงพระบาง - 6,800
-หลวงพระบาง -7,900
คอนพะเพ็ง - 5,500
คอนพะเพ็ง - 6,500
เชียงตุง - สิบสองปันนา
นครวัด-นครธม
เชียงตุง-เมืองลา
โปรแกรมภายในประเทศ
   
เขาสก-กุ้ยหลิน - 3,900
ทำบุญ 9 วัด - 700
เกาะเต่า -นางยวน-3900
หมู่เกาะสุรินทร์-4,900
อาดัง-ราวี-หลีเป๊ะ-4,900