ฮานอย - ล่องอ่าวฮาลองเบย์ - city tour

          3 วัน 2 คืน ราคา 5,900 บาท รับที่สนามบินฮานอย

 

   
 

 

  หน้าหลัก

 
   Thaiview  
   รวมกระดาน  
    กระดานเทียว 1  
    กระดานเที่ยว 2  
    สมัครสตาฟ  
    สมุดเยี่ยม  
    หาเพื่อน  
    หาหุ้นส่วน  
    ชวนกันขำ   
    ชวนกันขำ 2  
    ซื้อ-ขาย 1  
    ซื้อ-ขาย 2  
   โปรแกรม 1- 3 วัน  
   โปรแกรม 4- 7 วัน  
   เพลงออนไลน  
    ร้องคาราโอเกะ  
   คมชัดลึก  
    ช่อง 3  
   ช่อง5  
    ช่อง7  
   ช่อง9  
    ช่อง 11  
   ช่อง itv  
   เมืองไทยรายสัปดาห์  
   เวียตนามเหนือ  
   เวียตนามกลาง  
   เวียตนามใต้  
  ผีตาโขน  
 

แหลมสน

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

- ทัวร์ที่ท่านสามารถไปได้ตามเวลาของคุณเอง

- เพียงคุณหาเพื่อนร่วมทางมารวมกันให้ได้แค่ 9 คน

 
 

 

โปรแกรมที่ 1

วันแรก  ฮานอย - เมืองฮาลอง - ล่องอ่าวฮาลองเบย์

  ไปรับที่สนามบิน ฮานอย นำท่านเดินทางสู่เมืองฮาลอง ซึ่งหมายถึงดินแดนแห่งมังกรดำดิ่งลงสู่ท้องทะเล

  ระหว่างทางท่านจะได้สำผัสชีวิตชนบทของชาวเวียตนาม

  แวะชิมขนมพื้นเมือง และซื้อเป็นของติดรถระหว่างทาง แล้วเดินทางต่อไป นำท่านสู่ที่พัก

  ค่ำ บริการอาหร๕่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นปล่อยอิสระให้ท่านชมเมืองฮาลองตามอัธยาศัย

วันที่สอง ล่องอ่าวฮาลองเบย์ - ฮานอย - หุ่นกระบอกน้ำ

  เช้า บริการอาหารเช้า ที่ โรงแรม นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ

  เพื่อล่องเรือชมความงามของอ่าวฮาลองเบย์ ซึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก

  ที่ธรรมชาติแต่งเติมด้วยหินปูนเป็นรูปร่างแปลกตานับพันเกาะ สลับซับซ้อนเรียงกันอย่างสวยงาม

  ผ่านเกาะต่าง ๆ ที่มีรูปร่างแปลกตา แวะเข้าชมถ้ำหินปูน ชมหินงอกหินย้อยภายในถ้ำ

  ที่ประดับตกแต่แสงสีไว้อย่างงดงาม

  เที่ยง บริการอาหารบนเรือ ( อาหารทะเล ) พร้อมชมวิว ของอ่าว ฮาลอง

  บ่ายนำท่านกลับสู่นครหลวงฮานอย ระหว่างทางแวะซื้อสินค้าพื้นเมือง พาชมทะเลสาปคืนดาบ

  ที่มีส่วนสำคัญในการสรางเมืองหลวงฮานอย ตั้งอยู่ใจกลางเมือง

  ชมวัดยอดหยก ตั้งอยู่บนเกาะกลางทะเลสาป

  ช๊อปปิ้ง สินค้า ย่านเมืองเก่าอย่างอิสระ ซึ่งปัจจุบันเปิดเป็นร้านค้ามากมาย

  ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

  หลังอาหารนำท่านชมการแสดงหุ่นกระบอกน้ำ ที่มีชื่อเสียงและมีแห่งเดียวในโลก

  บอกกล่าวถึงตำนานเมืองหลวง ฮานอย และประเพณีวัฒนธรรมชาวเวียตนาม นำท่านเข้าสู่ทีพัก

   วันที่สาม สุสานโฮจิมินห์-พิพิธภัณท์ โฮจิมินห์-วัดจอหงวน

  เช้าบริการ อาหารเช้าที่โรงแรม

  หลังอหารเช้า นำท่านเยี่ยมชมสุสานลุงโฮ สร้างขึ้นเมือ่ปี ค.ศ 1973

  ชมร่างของวีรบุรุษอาวุโส ของอีตประธานาธิบดี โฮจิมินห์ ซึ่งได้รับการอาบน้ำยาเป็นอย่างดี

  อยู่ในโลงแก้วที่ควบคุมอุณหภูมิคงที่

  ชมเขตบ้านพักที่อยู่อาศัยนของอดีตประธานาธิบยดีโฮจิมินห์

  ซึ่งครั้งหนึ่งใช้เป็นศูนย์บัญชาการรบในสงครามเวียตนาม

  จากนั้น ชมวัดเจดีย์เสาเดียว one pillar pagoda ที่มีอายุกว่า 400 ปี

  เป็นเจดีย์ไม้ที่มีความสวยงามมาก ตั้งอยู่บนเสาต้นเดียวกลางสระบัว

  เป็นที่เคารพสักการะของคนเวียตนามมาแต่โบราณกาล

  จากนนั้นชมพิพิธภัณท์ โฮจิมินห์ สถานที่แสดงประวัติการเดินทางของลุงโฮ

  ในการศึกษาหาความรู้เพื่อกอบกู้ชาติ ภายในอาคารจัดแบ่งเป็นห้องต่าง ๆ

  มีการจัดงานแสดงศิลปะภาพถ่ายต่าง ๆ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่อดีตประธานาธิบดีฯ เคยกระทำเมือ่ครั้งยังมีชีวิต อยู่

  พร้อมทั้งยังมีห้องจัดนิทรรศการ , ห้องสมุด ,ห้องวิจัย และ ห้องประชุมขนาดใหญ่

  เที่ยงบริการอาหาร ณ ภัตตาคาร

  บ่ายเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง ชมวัดจอหงวน วัดที่เคยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของเวียตนาม

  สถานที่สอบแขา่งขันของเหล่ามหาบัณฑิต เพื่อเข้ารับราชการ

  ปัจจุบันเปลี่ยนสภาพเป็นวัดที่มีนักเรียน นักศึกษา ชาวเวียตนามมาขอพร ก่อนการสอบ

  จากนั้นนำท่านเข้าจับจ่ายใช้สอยที่ตลาด ดองเซิน

  ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านสู่สนามบิน เดินทางกลับ กรุงเทพฯ

-

 

 

 

 เวียตนามเหนือ

 
    เวียตนามเหนือ-กลาง  
    เวียตนามกลาง  
    เวียตนามใต้  
    หลวงพระบาง  
    คอนพะเพ็ง  
    พม่า  
    กัมพูชา (เขมร )  
    มาเลย์เซีย  
    จีน  
    สิงค์โปร์  
    ฮ่องกง  
  ภูสอยดาว  
  ล่องน้ำเข็ก  
   เขาหลวง  
   สำรวจเวียตนาม  
    หลวงพระบาง  
    คอนพะเพ็ง  
    ภาพคินาบารู  
   ภาพภูทอก  
   ภาพทะเลตรัง  
   ภาพเกาะเต่า  
   ภาพป่าสตูล  
   น้ำตกผาตาด  
   ล่องแก่งพะโต๊ะ  
   ล่องแก่งทีลอเร  
  ถ้ำลำคลองงู  
   ปีนหน้าผา  
   เกาะหมาก  
   โอโละโกร